BA. Antiquariaat

In het Familiearchief Von Meijenfeldt bevinden zich twee categorieën oude drukken:
verworven drukken waarin leden van het Zweedse geslacht, de Nederlandse familie en/of naamgenoten voorkomen en
geërfde drukken van familielid op familielid, die in beginsel losstaan van dit onderzoek.

VERWORVEN

Matrikel Riddar och Adel   ***   Tal Johan August   ***   Tal Lovisa Augusta
Tre Gracerna   ***   
Zweeds Hofleven   ***   Vid Hovet   ***   Palmsvärd.

Matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap och Adel (1754)

Dit tweedelige werk is een inschrijvingslijst van de edelen in het Ridderhuis in Stockholm. De Zweedse Rijksdag besloot in 1751 dat de 20 jaar oude inschrijvingslijst van het Ridderhuis moest worden geactualiseerd. Secretaris A.A. von Stiernman zette zich nauwgezet aan het werk en had de innovatieve gedachte er historische en genealogische gegevens aan toe te voegen.
Het eerste deel behandelt het geslacht “Mejerfelt” onder “Grefwar” op pagina 44-45 en “Ridders= och Adelsmän” op pagina 648. Het tweede deel voegt na pagina 1560 de beschrijving van Tilas’ kopergravure met onderschrift toe. Alle Zweedse biografische standaardwerken verwijzen naar dit boek als oudste bron. Dit is de eerste bron die aangeeft dat het geslacht uit Lijfland komt. In het familieboek en de familiewebsite was er al uit geciteerd.
Het boek is in handen gekomen van het FamilieArchief dankzij www.boekwinkeltjes.nl. Begin september 2018 gaf de zoekfunctie aan dat een exemplaar voor € 45 te koop stond. De aanbieder mocht zoals wel vaker gebeurt van haar vader de boeken van haar overleden grootouders te koop zetten en het geld zelf houden. Zou zij van de antiquarische prijs van zeker over de € 200 op de hoogte zijn geweest? Maar anderzijds, welke Nederlander koopt nou zoiets?

Redes bij de uitvaart van
Johan August jr (1800) en Louise Sparre (1817)

Van de rede  die tijdens de uitvaartceremonie voor Johan August Meijerfeldt jr in de Riddarholmskyrkan op 2 mei 1800 werd uitgesproken is een beperkte oplage gedrukt. Op 22 mei 2006 kocht het FamilieArchief een exemplaar bij Mats Rehnström, Rara Böcker, Bibliografe och Handskrifter Stockholm voor € 25.
Van de rede die tijdens  de uitvaartdienst voor Louise Sparre in de St. Klarakerk te Stockholm op 23 september 1817 werd uitgesproken is een beperkte oplage gedrukt.
Op 28 juni 2007 kocht het FamilieArchief een exemplaar bij Centralantikvariatet te Stockholm voor  € 17.

Tre Gracerna (1912)

Carl Forsstrand wijdt een hoofdstuk aan Lovisa Sparre in zijn boek “De Tre Gracerna. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm”. Vertaald: De Drie Gratiën. Herinneringen en aantekeningen uit Gustaaf III’s Stockholm. Het boek is in Stockholm in 1912 gedrukt. Louise was in het gedicht van Kellgren over de mooie gezusters uit de Grieks-Romeinse mythologie als één van de gratiën genoemd.

Verhaal uit het Zweedsche Hofleven (1915-1918)

Van het boek “Verhaal uit het Zweedsche Hofleven” van Johanna Breevoort, pseudoniem voor M.G. Bakhoven-Michels, bezit het Familiearchief de eerste twee delen en het derde deel een scan. 

De Koningin boven den Koning (1915) Koningin Louise Ulrika en hare kinderen (1917) Gustaaf III en zijn hof
(1918)

Breevoort baseert haar roman op het in 1843 in het Nederlands in drie delen uitgekomen “Gustaaf III, zijn geslacht en zijn tijd” van M.J. baron von Crusenstolpe.
In Breevoort’s eerste deel steunt graaf Meijerfeldt van de Hofpartij in de Senaat van december 1768 de koning, als hij dreigt af te treden mocht hij niet meer bevoegdheden krijgen (pag. 172-173). In het tweede deel waarschuwt Meijerfeldt de koning voor de Anjala samenzwering en neemt de gravin deel aan een soirée van de koningin ter ere van de overwinning. In het derde deel wordt gravin Meijerfeldt kort aangehaald (pag. 125).
Carl von Meijenfeldt uit Voorburg had in een brief van 10 oktober 1935 zijn neef Govert op het eerste deel met de naam Meyerfeldt attent gemaakt. Hij schrijft over de schrijfster. “Ik meen dat ze in Rtdam woont; misschien is het mogelijk dat zij je kan inlichten, welke bronnen zij geraadpleegd heeft.” Of hieraan enig gevolg is gegeven is onbekend, maar dat zij uit Crusenstolpe heeft geput is inmiddels bekend.
Via www.boekwinkeltjes.nl is het eerste deel voor € 7,50 gekocht bij Rien Molenaar, antiquair te Rouveen en het tweede deel bij Corien Harrewijne van Boekwinkel Vorstenhuis te Maarssen gekocht voor € 7,55. De scan van het derde deel staat op Delpher.nl.

Erdmann (1926)

Nils Erdmann baseert zijn boek “Vid Hovet och på Adelsgodsen i 1700-talets Sverige” vooral op de correspondentie van Brita Horn, dochter van Anna Catharina gravin von Meijerfeldt, en haar man Klas Ekeblad. EIn die correspondentie komen de leden van het geslacht Von Meijerfeldt vaak voor.

Jan Eric Palmsvärd (1931)


De autobiografie van deze jusitieraad en schrijver (1745-1821) is in 1931 uitgegeven door Birger Wedberg te Stockholm. In bronnen wordt naar hem verwezen in verband met het echtpaar Meijerfeldt-Sparre. Palmsvärd behartigt de executie van het testament van Johan August Meijerfeldt jr in 1800 en nadien is de gravin hem geld verschuldigd.
Op 8 september 2007 is het FamilieArchief met dit boek uitgebreid door aankoop van een exemplaar bij Hatt Böcker & Handskrifter te Stockholm voor een  bedrag van € 12.

GEËRFD

Statenbijbel

Plato’s werken

Statenbijbel

Zoals in zoveel protestantse families is er minimaal één exemplaar van de Statenbijbel in de familie bewaard gebleven. Dit exemplaar is echter niet zoals gebruikelijk van oudste op oudste zoon overgegaan en er staat (helaas) ook geen familiestamboom op de eerste bladzijde. Carl von Meijenfeldt stapte in 1876 over van de Evangelisch-Lutherse Gemeente naar de orthodoxe Afscheiding en sinds 1892 Christelijk-Gereformeerde Gemeente in Amsterdam; deze stroming hield als enige vast aan de Statenvertaling.

Statenbijbel uit 1729

Vermoedelijk is dit exemplaar pas gekocht door Govert von Meijenfeldt. Het drukwerk dateert uit 1729, is zo te zien veel gelezen en is hard aan renovatie toe (los houten schutblad, schimmel). De reparatieprijs van € 1200 weegt echter niet op tegen de getaxeerde waarde.

Plato’s werken

Veruit het oudste boek is afkomstig van de Griekse filosoof en schrijver Plato. Het betreft de in het Latijn vertaalde werken die hij in zijn leven van 427 tot 347 vóór Chr. schreef. De volledige titel luidt “Platonis opera tralatione Marsilii Ficini, emendatione et ad graecum codicem collatione Simonis Grynaei, nunc recens summa diligentia repurgata“. Het is in Parijs gedrukt door Jean Petit in 1533.

Titelblad Platonis Opera 1533
met merkteken van vertaler 

Overige oude drukken

“C. Julii Cæsaris Qvæ Extant, Amsterdam 1686.
“Les Comedies de Terence“, traduites par Madame D***, Lyon 1695.
D. Erasmus, “Colloqvia Nunc Emendatiova”, Rotterdam 1706.
J. Wagenaar, “Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af”, tweede druk, Amsterdam 1752-1754, delen 1-21.
“De Imitatione Christi, Libri Quatuor,” Parijs 1758.
J.B. Christyn, J.F. Foppens, P. Foppens, H. Griffet, J. Harrewijn, F. Pilsen, P. Devel, “Les délices des Pays-Bas, ou Description géographique et historique des XVII. provinces Belgiques”, Sixieme Edition, Liege 1769, delen 1-5.
C.G. Leopold, “Samlade Skrifter”, Stockholm 1800-1802, delen 1-3.

Hugo de Groot, “Vergelijking der Gemeenebesten”, “Derde Boek: Over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen”, Haarlem 1801-1802, delen 1-3.G.
“Het Nieuwe Testament, (…) op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden (…) 1618-1619, Haarlem 1867.
“Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ”, Londres 1882, aan Maria Vermeulen.
Groen van Prinsterer, “Handboek der Geschiedenis van het Vader­land”, Amsterdam 1895.
E. Wrangel, “De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw” (vert.), Leiden 1901.

V. von Heidenstam,
– “Drottning Omma”, Stockholm-Göteborg 1914.
– “Svenskarna och deras hövdingar”, Stockholm 1938, deel 1.
– “Karolinerna”, Stockholm 1941, deel 1.
The Holy Bible, containing the Old and New Testaments”, Cambridge 1915, vertaling, gift van Engeltje de Koe aan zoon Hendrik Diederich von Meijenfeldt.
Biblen eller den Heliga Skrift. Gamla och Nya Testamentet de Kanoniska Böckerna”, Stockholm 1917
A. Strindberg, “Carl XII. Skådespel i fem tablåer”, Stockholm 1918.
K. von Löwis of Menar, “Burgenlexikon für Alt-Livland”, Riga 1922.
M. Hein, ‘Der Siebenjährige Krieg”, Die Kleine Geschichts-Bücherei, Berlijn 1942.
M. Olsson, “Riddarholmskyrkan i Stockholm”, Svenska hostoriska monument 1, Stockholm 1924.
J. Romein, “De Lage Landen bij de Zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl”, Utrecht ca. 1935.