3.6.3. Overige Duitse adel

DDa. Dieterich von Meyenfeld / Diederich von Mayenfeld, leenman Altniederwied 1319-1329.

Op de burcht Wied, een kleine 30 km van Bonn, bezit Dieterich leenrechten. Het gaat om Altniederwied dat aan de graven van Wied toebehoort. Hij bezit de rechten enkele aaneensluitende perioden, in elk geval vanaf 1319 en uiterlijk tot 1329.  Graaf Wilhelm I von Wied trouwt dat jaar met Agnes von Birneburg, wier vader Dieterich’s leen afkoopt en als huwelijksgift aan zijn dochter meegeeft, waardoor het leengoed (weer) in één hand valt. (1)

DDb. … von Meyenfeldt, Hannover, kinderen:

DDb.1. Adelheid, † Hannover 1505, ∞ ca 1484 Diet­rich vom Sode sr, Raads­heer en Gezworene van de stad Hanno­ver.

DDb.2. Hans, † Hannover vóór 1505, ∞ Gesche Gock­holt, † Hanno­ver 1505­.

Misschien is Hans van de gilde van de schoenmakers, die in 1445 een protocol opmaakt van de discussie tussen de Raad en de oppositie over de politieke macht in de stad Hannover. (2)

DDc. Berchtold Mayer von Mayerfeld, rijksadel Neustadt 27-11-1634, dan 18 jaar vaandrig regiment Heinrich von Schlick, verkrijgt roodzegelprivilege, wapen in Siebmacher IV 128 nr. 1.

DDd. Heinrich Meyer geadeld Von Meyerfeld, 03-09-1707, Bohemen.

DDe. … von Meyerfeld, Lüneburgische Wachtmeister, ≡ Kirch Lüblow, Ludwigslust 14–04-1725.

DDf. … von Meyer(n)feld, 1745-1747 notaris in Wismar en Daskow bij Hertog Carl Leopold van Mecklenburg en Tribunaal. (3)

DDg. Anthon von Meije(r)nfeldt, † vóór 1764, 1736 tabakshande­laar, burgemeester Damgarten, kinderen:

DDg.1. Louisa Christina, * Damgarten, ∞ Stralsund (St Marien) 16-03-1778 Johann Karl von Kahlden, lui­tenant in Engelse dienst.

DDg.2. zoon, Kaufdiener rond 1764.

DDg? Johann von Meije(r)nfeldt, 1784 boekhouder Tabaksbestuur Dam­garten, 1796-1809 militair.

In 1736 dient Anton een aanvraag bij het stadsbestuur van Stralsund in om een tabaks- en kaartenfabriek te stichten. Hij moet opboksen tegen het Pommerse monopolie van de Kramer Kompagnie. In 1750 is hij burgemeester van het tweede kuststadje, 40 km naar het westen. (4) Hier is Johann in 1784 boekhouder bij het Tabaksbestuur. Hij is in 1796, 1801 en 1806 tweede luitenant in de Koninklijke Pruisische Armee, eerst in Erlangen in een compagnie jagers onder majoor Von Tümpling in de Ansbach-Bayreuthische Inspection onder luitenant-generaal Erfprins van Hohenlohe, daarna in Westfalen. (5) In 1809 wordt hij op verzoek afgedankt, nadat zijn regiment jagers te voet is opgeheven in verband met de Franse bezetting. Hij wordt in verband ge­bracht met bovenstaande burgermeester en met het Hessi­sche ge­slacht, en met het Amerikaanse geslacht uit Rösebeck zou ook nog kunnen.

DDh. Joseph Meyernfeld, klacht over tabaksmonopolie aan de Keurvorst van Beieren 1730.

DDi. … rijksridder von Mayersfeld, zonen:

DDi.1. Joseph Anton, † 12-03-1738, ∞ Maria Ludivika barones Morawetz, † na 1739, tussen 19-09-1731 en 09-05-1739 via koopovereenkomsten eigenaar landgoed Czettechowitz (Cetechovice) in Moravië.

DDi.2. Georg, Olmütz (Olomouc). Domheer, Scholastikus, erft Czettechowitz van zijn broer, maar schenkt het aan zijn weduwe-schoonzus.

Waarschijnlijk is een zoon van Joseph Anton majoor in het Neipperg infanterieregiment. Op 1 mei 1760 commandeert hij het garnizoensbataljon te Olmütz in de Zevenjarige Oorlog. Toen de Pruisische vijand in de vesting Glatz capituleerde, ging hij daar met een deel van zijn garnizoen naar toe. Op 1 januari 1761 krijg hij het bevel over het gehele regiment. Hij kreeg opdracht met het regiment naar Dresden op te trekken en na nog veel marsen bracht de Vrede van Hubertusburg zijn regiment in de nieuwe garnizoensplaats Leipnik.

DDj. Karl Lorenz Mayer geadeld Von Mayerfeld, koopt   in 1833 de Hofmark Gerzen en Aham (LK Landshut), samen met Mangern, Johannesbrunn en Loizenkirchen, onderdeel van Egglkofen bij Vlisbiburg in Beieren.

DDk. Johann Michael Heinrich von Mayersfeld, Dr., Stabs-Feld-Artz in der Armee, Königgrätz en Praag 1820.

DDl. Theresia von Mayerenfeld, † 1815, ∞ Trier-St. Gangolf vóór 1810 Damian Friedrich Müller.

DDm. Joseph Maykammer geadeld Von Mayenfeld 0203-1770ritmeester bij het k.k. Cuiras­sierregiment Vo­ghera, Bohemen.

DDn. Johann Nepomuk / Valentin Niedermann geadeld Von Mayenfeld 11-04-1810, † Grätz (pension) 08-05-1819, k.-k. overste Deutschmeister infanterieregiment Bohemen, dochter:

DDn.1. Clementina, * na 1827, ∞ Iordache Catargi, zoon van Ştefan Catargi en Safta Negri, twee kinderen.

DDo. Vincenz von Mayersfeld, ridder in adelstand, k.k. ritmeester, qua-garnisons Auditeur 1833 koninkrijk Illyrië, provincie Laibacher.

DDp. Therese von Mayersfeld, politiek activiste van de 1848-beweging.

1. Fischer, “Geschlechts=Register der uralten deutschen Reichsständigen Häuser Isenburg, Wied und Kunkel”, Neuwied 1774.
2. W. Ollrog, “Niedersächsisches Geschlechterbuch”, deel 12, Limburg a/d Lahn 1971, pag. 344 en 351. Stadtarchiv Hannover B8273, Jürgens Chronik, pag. 86-92, Meyenfeld’sche Bericht (verloren gegaan boek).
3. “Vollständige Samlung von Actis Publicis und Staats Schriften (…) unter Kayser Franz”, deel 5, Frankfurt am Main 1751. pag. 199-204. Mandaten 9 en 28 juli 1745 bij het Tibunal tegenover bewindvoerder Stübner. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Marien 1778/203. Stadtarchiv Wismar, Procesakten des Tribunals 1653-1803, nr. 2291 (7).
4. O.T. von Hefner, “Stammbuch des blühenden und abge­stornbenen Adels in Deuts­chland”, Regensburg 1865, deel II, pag. 45, met verwijzing naar Von Hellbachs Adelslexicon.
5. J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genea­logisch-Histo­rischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel II, pag. 727-728.
Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St Marien 1846/13; St Jürgen 1875/121 en 1895/588. Stadtarchiv Stralsund, Rep. 30, doc. 268. Naar moet worden aangenomen wordt er ten onrechte een verband met de Hessische familie gelegd. Overigens kan hier de sleutel tot de verwar­rende voornaam van Anders Meijer gea­deld Meijer­feldt (Z) liggen, zij het dat de naam Heinrich niet van Duitse maar van Zweedse bronnen komt. Evangelisches Pfarrambt Stralsund, St. Marien 1778/203. Stadtarchiv Wismar, Procesakten des Tribunals 1653-1803, nr. 2291 (7).