3.5.1. Tijdschriften

De Nederlandse familie Von Meijenfeldt is niet behandeld of genoemd in “Nederland’s Adelsboek” of “Nederland’s Patriciaat”.

In sommige genealogische tijdschriften zetten familieleden geboorteannonces.

Jan van der Tas meldde in 1883 in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Familie-Archief, dat zijn vrouw Catharina Margaretha von Meijenfeldt van een dochter was bevallen.

Frits von Meijenfeldt meldde in 1887 in de Nederlandsche Leeuw dat zijn vrouw Engeltje de Koe van een zoon Carl was bevallen. (1)

In diverse genealogische tijdschriften komt werkelijk onderzoek voor:

De Nederlandsche Leeuw

In jaargang 1933 van dit tijdschrift staat de volgende vraag:

Meyenfelt. Wie zou iets kunnen meedeelen omtrent Graaf Meyenfelt, afkomstig uit Zweden, die zich omstreeks 1801 te Rotterdam heeft gevestigd; waar is hij gehuwd, met wie, wie waren zijn kinderen, broeders, zusters en wat gaf aanleiding tot zijn vertrek uit Zweden? ‘s-Gr., v. G.

Een maand later beschrijft W.J.L. Poelmans uit Rotterdam de eerste en tweede generatie van de familie en de Rotterdamse adressen, maar de titel “graaf” en de reden van aankomst heeft hij niet kunnen vinden. De vragensteller blijkt een redacteur te zijn, die de vraag op verzoek van Frits von Meijenfeldt (Nk.3) gesteld had. (2)

Gens Nostra

In de jaargangen 1965, 2000 en 2001 van het maandblad Gens Nostra staan verschillende korte artikelen waarin de Nederlandse familie wordt genoemd. (3)

CBG-Mededelingen

In de Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) wordt aandacht geschonken aan het uitkomen van het eerste en tweede deel van het familieboek.

In de CBG-Mededelingen van 1990 (pag. 49) staat over het eerste deel:

De oorsprong van het hier behandelde geslacht ligt in Zweden. Op 24 november 1674 verhief de Zweedse koning Karel XI een zekere Anders Meijer wegens zijn militaire en bestuurlijke kwaliteiten in de adelstand. Ter onderscheiding van een andere familie in het rijk vermeldde de wapenbrief als nieuw te voeren familienaam Meijerfeldt. In deze uitgave worden de (militaire) lotgevallen van leden van de Zweedse familie Meijerfeldt beschreven. Overigens is nog geen aansluiting gevonden met het eveneens uit Zweden afkomstige (Nederlandse) geslacht Von Meyenfeldt, waarvan de genealogie in het vooruitzicht is gesteld.

In de CBG-Mededelingen van 1994 (pag. 91) staat over het tweede deel:

Na de uitgave in 1990 over de (vermoede­lijke) Zweedse voorouders en afkomst van het geslacht Von Meijenfeldt, in Zweden Meijerfeldt (Mededelingen juni 1992), is het nu de beurt aan de Nederlandse fami­lie. Deze stamt af van Johan August von Meijenfeldt (1760-1835) uit Stralsund in Noord-Duitsland, die in 1793 als onderoffi­cier in dienst trad bij de Amsterdamse Admiraliteit. Hij werd geworven voor het oorlogsschip ‘De Erfprins van Brunswijk’, waarmee hij naar Paramaribo vertrok. Na zeven jaar vestigde hij zich in de Amster­damse Jordaan. In 1810 vertrok hij naar Rotterdam, waar hij tot zijn dood bleef wonen. In deze mooie en goed uitgewerk­te genealogie, die bovendien fraai is uitge­geven, wordt ook aandacht besteed aan allerlei aspecten rondom de familiegeschie­denis, zoals sociale positie, demografie en relaties met aanverwante families. In maat­schappelijk opzicht kreeg de familie gelei­delijk aan meer aanzien. Er waren verschil­lende familieleden die reeds vroeg academisch gevormd waren. Ook bevon­den zich verscheidene beroepsmilitairen onder hen, van wie Chiel von Meijenfeldt (1923-1990) als gouverneur-generaal van de KMA te Breda en lid van de ARP en IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) wel de bekendste is geworden. Ook wordt inge­gaan op relaties met verwante families, te weten Van Leusden, De Haas, Van der Bend, van Apeldoorn, Boelhouwer en Van der Tas.

Ons Voorgeslacht

In de jaargangen 1980, 1981 en 1992 van dit tijdschrift wordt de kwartierstaat van de familie Van der Tas behandeld. Catharina Margaretha von Meijenfeldt is daarin opgenomen. De auteur is haar kleinzoon G. van Niekerken. (4)

Terug   ***   Verder

1. “De Nederlandsche Leeuw”, Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde”, 1887 pag. 7.
2. “De Nederlandsche Leeuw”, Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde”, vraag v.G. en antwoord W.J.L. Poelmans, 1933 pag. 423 en 454.

3. “Gens Nostra”, Ons Geslacht, Maandblad dat de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), 1965 pag. 370, 2000 pag. 51, 2001 pag. 542 en 631.
4. “Ons Voorgeslacht”, Maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie, 1980 pag. 413, 1981 pag. 17 en 1992 pag. 505.