Nederland

BIBLIOTHEEK BIBLIOGRAFIE NEDERLAND

♣ = fysiek aanwezig in de Familiebibliotheek
vet = dissertatie / proefschrift 

Auteurs in alfabetische volgorde

Nk.5162. BastiaanNk.2. Carl * Nk.242. CarlNa.423. Celine * Nh.4321. CharlotteNk.53. Chiel * Nk.533. Chiel * Nk.516. Cor * Nk.332. Diederik * Nk.3312. Erik * Nk.523. Ernst * Na.431. Fien * Nk.241. FokkelienNa.43. Frank * Nh.441. Frits * Nk.24. FritsNk.33. Frits * Nk.22. Gerard * Nk.5152. Gerdine * Na.113. Gonny * Na.4. Govert * Nk.6. Henk * Na.42. Hugo Nh.5. Jan * Na.421. Laura * Na.422. Lester * Nk.333. Lies­beth * Nk.2423. Lone * Nk.331. Maarten * Nk.5153. Mirjam * Nk.5132. Noemi * Nk.5143. Onno * Nk.514. Peter * Nk.513. Roel * Nk.524. Saskia * Nk.3311. SuzanneNk.511. Ted * Nk.5161. Verali * Na.112. Wenka

Auteurs in genealogische volgorde

Nh.4321. Charlotte

– met Ranee Leung, Yixiao Zhou, Cristian Rodríguez Salcedo, Franka van Marrewijk, “Food Island: Creating a Resilient Food System for the AMA“, student report, 2018.

Nh.441. Frits

met C. Kot en A. Weij­senfeld, Gezondheidszorg: een ter­reinverken­ning voor verpleeg­kundi­gen, Alphen aan den Rijn 1984, 155 blz., herziene uitgave Ge­zond­heids­zorg: een terreinver­kenning voor het tweede deskundi­genni­veau, Alphen aan den Rijn 1988, 94 blz., BK.

Nh.5. Jan

met J.W. d’Hane en T.F­.H. Postma, De Javasuikerin­dus­trie gedu­ren­de de Japanse bezet­ting, Medede­lingen van het Depar­tement voor Economische Zaken in Neder­lands-Indië 2, Soe­rabaya 1946.

Nk.2. Carl

De grenzen van het recht van amendement in de prac­tijk van de Tweede Kamer der Staten-Gene­raal, Dissertatie Recht­sgeleerdheid 1 juli 1912, Vrije Uni­versiteit Amster­dam, Amers­foort 1912, 181 blz., BK (gebonden editie en on­ver­sne­den paperback editie). ♣
 De huwelijksordonnantie van inlandse Christenen, s.n. 1936, pag. 402-413, ART.

Nk.22. Gerard

Zijn eigen gezicht. Het identi­ficatiebewijs van de diaken, Regel­recht 1965/5, blz. 148-155, ART.
Het evangelie van de ware hu­maniteit. De boodschap van Jaco­bus. Re­gel­recht 1965/7-8, blz. 209-227, ART.
met ds. Th. Delleman, Op weg naar een nieuw echtschei­dings­recht, Kam­pen 1969, hoofd­stuk Rec­htsherstel, blz. 31-51, BK, ♣
De kritiek in ons leven (Lukas 17), Enkele beginselen van een gespierde omgang; Burgerzin (Lukas 18), Wat iedere rechtgeaarde burgerman weten moet, Anti-revolutionaire Staatskunde, Kampen 1969, pag. 195-212, ART en Openbare Orde. Beginselen van gezagshandhaving volgens Lukas 19, Anti-revolutionaire Staatskunde, Kampen 1969, pag. 222 e.v.
Nota vrijheidsstraf, Wer­k­groep Gevangeniswezen Col­lege van Ad­vies ARP, Anti-Revolutionaire Staat­kunde, RAP.
De drie pluspunten van politie en Openbaar Ministerie (iets over de boekhouding van de humaniteit en haar bewaking.
Opgedragen aan Frits Lambrechts, zanger van “man zonder hoofd”, Anti-revolutionaire Staatskunde, Kampen 1969, pag. 31-48, ART.

Gezagsproblematiek, Anti-revolutionaire Staatskunde, Kampen 1974, pag. 29-36, ART.

Nk.24. Frits

Wat is de mensch? (voor­al n.a.v. L. v.d. Horst, An­tropolo­gi­sche psy­chia­trie), Bezin­ning 1947, blz. 316-324, ART.
Het vraagstuk van de prin­ci­piële vorming der jeugd, Rede voor de 36e jaar­vergade­ring van de Bond voor Gerefor­meerde Jeugdor­ganisa­tie, Onze Jaarverga­dering, Utrecht 1948, ART.
Nieuw Maleis studie- en wo­ordenboek; leerboek voor de prac­tische oefening van de be­schaafde spreek- en schrijftaal vol­gens een nieuwe woord- en beeld­me­thode, ‘s-Gravenhage 1949, 212 blz., BK.
Snel Maleis leren, Kanarie­boekje nrs. 187-189, elk ruim 60 blz., ‘s-Gra­venhage 1949-1950, BK (3 delen), FA (deel 187 Grammatica en deel 188 Conversatie). ♣
Het hart (Leb, Lebab) in het Oude Testament, Dissertatie Theolo­gie, 1 december 1950, Vrije Universiteit Amster­dam, Leiden 1950, 225 blz., BK, ♣
met anderen, Gerefor­meer­den, waarom?, feestbundel 25-jarig ambtju­bi­leum prof.dr. D.H.Th. van Vollenhoven, Delft 1951, BK.
De diaken als compo­nist der gemeente, ‘s-Gravenhage 1955, 63 blz., BK. ♣
De christelijke levens­wan­del, Wageningen 1957, 175 blz, BK, ♣
Kerkelijk vooruitzicht, Wa­ge­ningen 1959, 160 blz., BK, ♣
The Meaning of Ethos, Three Lectures Given at the Unionville Study Conference of the Association for the Advancement of Christian Scholarship on August 27-29, 1963, Toron­to/Banff, RAP.
Godvergetelheid? Ne­der­lands Theologisch Tijdschrift 1964, blz. 433-439, ART.
Indien uw oog eenvou­dig is zo zal uw gehele lichaam ver­licht wezen, feest­bundel af­scheid prof.dr. K.J. Popma.
In zekere zin. Gedach­ten over waarheid, bijbel, geloof en kerk, Hilversum 1975, 137 blz., BK, ♣
Minister en Magister. Bij­bels Beraad over de Staat, Hil­versum 1976, 138 blz., BK,
vertaald uit Engels: Le­wis B. Smedes, De nieuwe wer­kelijkheid; existen­tie en situatie van de mens in gemeenschap met Chri­stus (oorspr. All things made new: a theology of man’s union with Christ), Hilversum 1977, 244 blz., BK.
Tien tegen één; tien gebo­den, één geest, Hilversum 1978-1980, 5 x BK. ♣
De tien woorden, Gereformeerde Vrouwenbond, Baarn 1982, 550 blz, brochure.
Messiaans alternatief: De Tien Geboden, Kampen 1987, 164 blz., BK. ♣
Anders liefhebben, theologisch-filosofische beschouwing over de liefde, Kam­pen 1988, 107 blz., BK, ♣

Nk.24. Bertha

Het ‘pantoffelheldenartikel’, De Gereformeerde Vrouw, 1956/1957, herdrukt In Gesprek 2007, pag. 6, ART.

Nk.241. Fokkelien

vertaald uit Engels: Jean Sau­nders, Losgeld voor Katja (oor­spr. Nigth­mare), TT-reeks, Haarlem 1979, 95 blz., BK.
vertaald uit Engels: Pa­mela Sykes, Liesbeths eerste liefde (oor­spr. East West), TT-reeks, Haarlem 1979, 110 blz., BK.
vertaald uit Engels en be­werkt: A. Arbib, Computers en onze infor­matie­maat­schappij (oor­spr. Computers and the cybernatic socie­ty), Den Haag 1985, 503 blz., BK.
vertaald uit Engels en be­werkt: R. Ashley, J.N. Fernan­dez en B. Sansom, WordStar stap voor stap: gids voor zelfstu­die (oorspr. Word­Star without tears), ‘s-Gra­ven­hage 1985, 223 blz., BK.
vertaald uit Engels: T.J. O’­Leary en B.K. Williams, Basis­kennis be­stuurlijke informatie­kun­de, Schoonhoven 1988, 688 blz., BK.
— met anderen, Plaatselijke ouderenorganisaties en de zorg in de regio: enquête-verslag van het project LOROZ, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie 1996, 37 blz., RAP.
Informatief communice­ren. Communicatie-technieken voor mana­gers en automatiseer­ders, Schoonho­ven 1990, 2de editie 1997, 300 blz., BK.
— Basiskennis projectmanagement; gids voor HBO-studenten, Schoonhoven 1999, 114 pag., BK.
AO & ICT, Administratieve Organisatie & Informatie- en Communicatie Technologie, Schoonhoven 2002, 380 blz., BK.
— met anderen, Plato in het Vaticaan. Pleidooi voor gezond verstand in wetenschap, kerk en democratie, Deventer 2012, BK.

Nk.242. Carl

Het gerechtelijk vooron­der­zoek, Nederlands Juristenblad 17 septem­ber 1988, blz. 1131-1134, ART.
Fraude, Nederlands Juris­tenblad 1990/4, blz. 145-149, ART.

Nk.2423. Lone

met C.L. van der Burg en V. Veldhuis, Overwegingen rond de inzet van re-integratie en de claimaanvraag bij langdurig zieken, AStri/APE, Leiden 2010, ART.
Kanton. Rechter in transitie. Voor Carl, Amsterdam 2016, BK, ♣
Ik neem je mee. Van rugzak naar museum, Amsterdam 2016, art.

Nk.33. Frits

De hulpverlening van ‘Oost-West’ aan hen, die h.t.l. in financiële moei­lijkheden geraakten door het verbreken van de verbin­dingen met de beide Indiën, De Indische Gids 1940, blz. 673-679, ART.
Behandeling van klachten over politieoptreden, Ars Aequi 1982/12, blz. 711-715, ART.
Cellentekort ligt niet aan rech­ters, NRC-Handelsblad 8 januari 1988, ART (ingezonden).
Het gerechtelijk vooronder­zoek, Nederlands Juristenblad 1988, blz. 1550-1551, ART (reactie op Nk.242. Carl).
Rechterlijke macht en pers, Trema 1989/1, blz. 19-20, ART.
‘Birmingham six’ in Ne­der­land onmogelijk, NRC-Han­delsblad 16 april 1991, ART (ingezonden).

Nk.331. Maarten

Anorexia and cachexia in can­cer; a study with special emp­hasis on cen­tral tryptophan and serotonin metabo­lism, disserta­tie geneeskunde 1983, Rijks­univer­siteit Maastricht, BK.
met D.J. Gouma, Progno­se van het (vroege) carcinoom van de maag, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1988/50, blz. 2278-2283, ART.
— met anderen, Nutritional status parameters are poor indicators of effectiveness of nutritional support, in Clinical Nutrition 1991, blz. 35, ART.
met D.J. Gouma, Prognos­tische factoren voor de overlevings­duur bij galblaascarci­noom, Neder­lands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1992/5, blz. 225-229, ART.
met anderen: Long-term fol­low-up after open cho­lecyseco­my, British Jour­nal of Surge­ry 1993, blz. 100-102, ART.
met anderen: Glutamine and the preservation of gut integri­ty, The Lan­cet 1993, blz. 1363-1364, ART.
met anderen: Endocrine cells in colorectal adenocarcino­mas: incidence, hormone profile and pro­gnostic relevance, Interna­tional Jour­nal of Cancer 1993, blz. 756-771, ART.
met anderen: Non-radi­cal thera­py for early gastric can­cer, British Journal of Surgery 1994, blz. 551-553, ART.
met anderen: Decrease of muco­sal glutamine concentrati­on in the nutrition­ally depleted pa­tient, Clinical Nu­trition 1994, blz. 228-233, ART.
met anderen: Pelvic ex­tra­peri­toneal hemangiopericyto­ma, Journal Belge de Radiolo­gie 1994, blz. 212, ART.
Meer voor minder: op zoek naar nieuwe balansen, inau­gurele rede Rijksuni­versiteit Maas­tricht 1994, 24 blz, BK.
met anderen: Tien jaar follow-up na operatie wegens colon­kanker: na 7 jaar geen sterfte meer door de kanker, Neder­lands Tijd­schrift voor Geneeskunde 1995, blz. 382-387, ART.
— met anderen: Leiomyo­sarco­ma of the inferior vena cava, The European Journal of Surgery 1995, blz. 365-368, ART.
Ziektespecifieke voiding: feit of fantasie? Nutricia 1995, 60 blz., BK.
— met I. De Blaauw en N.E.P. Deutz: Muscle protein and amino acid turnover in rats in vivo: effects of short-term and prolonged starvation, Clinical Science 1996, blz. 457-466, ART.
— met anderen: TNF-a has no direct in vivo metabolic effect on human muscle, International Journal of Cancer 1997/4, blz. 148-154, ART.
— met K.W.E. Hulsewé, Perioperativenutrition support, IKR-bulletin 1997, blz. 24-27, ART.
Nutritional support during treatment of bilio-pancreatic malignancy, Annals of Oncology 1999, blz. 273-277, ART.
— met anderen, Cachexie bij kanker: stoornis in de eiwit- en aminozuurstofwisseling, met anderen, Voeding en kanker: causale, beschermende en therapeutische aspecten, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999, blz. 1408-1413 en blz. 1414-1420, ART.
— met anderen, Glutamine als spil van de eiwitbenutting, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999, pag. 1904-1907, ART.
— met anderen, Loco-regional recurrences after mastectomy in breast cancer: prognostic factors and implications for postoperative irradiation, Radiotherapy and Oncology 1999, blz. 267-276, ART.
Geschiedenis der Geneeskunde – Honderd jaar Nederlandse Vereniging voor Heelkunde VIII, Chirurchische Oncologie, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2002, pag. 1456-1450, ART.
— met anderen, Voor de praktijk – CBO-richtijn voor de behandeling van het mammacarcinoom, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2002, pag. 2144-2150, ART.
— met anderen, Preoperative estimation of the pathological breast tumour size by physical examination, mammography and ultrasound: a prospective study on 105 invasive tumours, European Journal of Radiology 2003, blz. 285-292, ART.
— met anderen, Attenuated metabolic response to surgery in tumor-bearing rats, Journal of surgical research 2003, blz. 371-377, ART.
— met anderen, Low plasma arginine concentration in tumour-bearing mice is not related to increased de novo arginine production in the kidney, Clinical nutrition 2003, blz. S105, ART.
— met anderen, Plasma arginine concentrations are decreased in gastrointestinal cancer, met anderen, Implementation of an enhanced recovery program in colon surgery: Pitfalls, Clinical nutrition 2003, blz. S67 en S105, ART.
— met anderen, Histological core needle biopsy of palpable breast lesions: Image guided or palpation guided, met anderen, Improving the organisation of breast cancer care increases quality of care while reducing costs, met anderen, Additional diagnostic analysis for a palpable breast lesion: triple test and or histological core needle biopsy, met anderen, Patient satisfaction with ambulatory breast cancer surgery, en met anderen, Breast cancer surgery in ambulatory setting, The European journal of cancer 2004, blz. 91, 97-98, 110 en 164, ART.
— met anderen, Inflammation rather than nutritional depletion determines glutamine concentrations and intestinal permeability, met anderen, Does glutamine-enriched parenteral nutrition really affect intestinal morphology and gut permeability? Clinical nutrition 2004. blz. 1209-1216 en 1217-1225, ART.
— met anderen, A needle-localised open-breast biopsy for nonpalpable breast lesions should not be performed for diagnosis, The Breast 2004, blz. 472-482, ART.
— met anderen, Breast cancer surgery in a day case setting: Where do the Netherlands stand in 2004? Ambulatory surgery 2005, blz. 61-65.
— met H.J. Hoekstra, Een zwelling in de knieholte, niet veroorzaakt door een Baker-cyste, maar door een zenuwschedetumor, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2005, no.21, ART.
Cancer-associated malnutrition: An introduction, European Journal of Oncology Nursing 2005, blz. S35-S38, ART.
— met anderen, A comparison in five European Centres of case mix, clinical management and outcomes following either conventional or fast-track perioperative care in colorectal surgery, Clinical nutrition 2005, blz. 455-461, ART.
met anderen, Enhanced recovery after surgery: A consensus review of clinical care for patients undergoing colonic resection, Clinical nutrition 2005, blz. 466-477, ART.
— met anderen, Long-term prognosis of patients with local recurrence after conservative surgery and radiotherapy for early breast cancer, European journal of cancer 2005, blz. 2637-2644, ART.
— met anderen, Electieve colonoperaties volgens een ‘sneltraject’-programma, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2006, nr. 6, pag. 299-304, ART.
— met anderen, ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology, Clinical nutrition 2006, blz. 245-259, ART.
— met anderen, 11 ORAL What is the location of the involved (extra)mesorectal lymph nodes in primary rectal cancer? 22 ORAL How good is MRI after neo-adjuvant chemoradiation of locally advanced rectal cancer? 257 POSTER Breast cancer patients after surgery; How do they describe quality of care? 379 POSTER Clinical relevance of preoperative differentiation between major T2 and minor T3 node negative rectal cancer, European journal of surgical oncology 2006, blz. S4, 8, 77 en 113, ART.
— met anderen, Quality of care through the eyes of breast cancer patients – towards a new measuring instrument, met anderen, Improving the quality and efficiency of breast cancer follow-up: a randomised controlled trial investigating nurse-led follow-up, met anderen, Image guided histological core needle biopsy of palpable breast lesions are significantly more accurate than palpation guided biopsy, The European journal of cancer 2006, blz. 90, 93 en 148, ART.
met anderen, Tumoren in de galblaas; een moeilijke differentiatie tussen maligniteit en goedaardige tumor, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2007, pag. 1049-1054, ART.

Nk.3311. Suzanne

– Cutting in Confidence. Patient Safety in Surgical Training in the Netherlands, Rotterdam 2005.

Nk.3312. Erik

Glutamine extraction by the gut is reduced in depleted [corrected] patients with gastrointestinal cancer, Annals of Surgery 13/02/1997.
Loco-regional recurrences after mastectomy in breast cancer: prognostic factors and implications for postoperative irradiation, Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology 09-08-1999.
Interexamination variation of whole breast ultrasound, The British journal of radiology 23-05-2003.
The additional diagnostic value of ultrasonography in the diagnosis of breast cancer. Archives of internal medicine 27-05-2003.
Effect of a protein and energy dense N-3 fatty acid enriched oral supplement on loss of weight and lean tissue in cancer cachexia: a randomised double blind trial, Gut 12-09-2003.
Preoperative estimation of the pathological breast tumour size by physical examination, mammography and ultrasound: a prospective study on 105 invasive tumours, European Journal of Radiology 03-12-2003.
Rectal cancer: MR imaging in local staging–is gadolinium-based contrast material helpful? Radiology 24-12-2004.
Plasma arginine concentrations are reduced in cancer patients: evidence for arginine deficiency? The American journal of clinical nutrition 10-05-2005.
Nutritional support and oral intake after gastric resection in five northern European countries, Digestive surgery 21-02-2006.
met D.J. Gouma, Wat is de betekenis en hoe moet het beleid zijn bij (asymptotische, echografische aangetoonde) galblaaspoliepen, Internisten Vademecum Amsterdam 2006, 16 blz, ART.
Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery, The British journal of surgery 22-06-2006.
A protocol is not enough to implement an enhanced recovery programme for colorectal resection, The British journal of surgery 05/02/2007.
USPIO-enhanced MR imaging for nodal staging in patients with primary rectal cancer: predictive criteria, Radiology 29-02-2008.
An emergency visceral hybrid procedure for ruptured thoraco-abdominal aortic aneurysms, European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 20/07/2009.
met anderen, Local progession after radiofrequency ablation for pulmonary metastases, Cancer, 08-2011, pag. 3781-3787, ART.
met anderen, Long-term survival after lung-sparing total pleurectomy for locally advanced (International Mesothelioma Interest Group Stage T3-T4) non-sarcomatoid malignant pleural mesothelioma, European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 41(5):1031-6, 12-2011, ART.

met anderen, Local treatment of pulmonary metastases: From open resection to minimally invasive approach? Less morbidity, comparable local control, Surgical Endoscopy 26(8), 02-2012, pag. 2312-2321, ART.
met anderen, The Relationship Between Volume or Surgeon Specialty and Outcome in the Surgical Treatment of Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Thoracic Oncology, 05-2012, pag. 1170-1178, ART.
met anderen, Radionuclide-guided biopsy of bone lesions in cancer patients; A reliable, well-tolerated technique, European journal of surgical oncology: the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology 40(2), 08-2013, ART.
— met anderen, P-141 * Chest X-Ray prior to discharge after video-assisted thotacic anatomical pulmonary resection. Friend or Foe? Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 17(suppl 1), 07-2014, pag. 37, ART.

met anderen, Laparoscopic peritoneal lavage or sigmoidectomy for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a multicentre, parallel-group, randomised, open-label trial, The Lancet 2015, 386, 10000, pag. 1269-1277.
met K.W.E. Hulsewé, Radioguided Localization of Bone Lesions, hoofdstuk in Radioguided Surgery 2016, pag. 353-358, BK.
met anderen, Variation in length of hospital stay after lung cancer surgery in the Netherlands, European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 54(3), 03-2018, ART.

met anderen, Variation in length of stay after minimally invasive lung resection: A reflection of perioperative care routines? European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 57(4), 11-2019, ART.
met anderen, Wide Variation in Perioperative Care in Anatomical Lung Resections in the Netherlands: A National Survey, Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery 32(4), 05-2020, ART.
met anderen, Multimodal Prehabilitation in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer Undergoing Anatomical Resection: Protocol of a Non-Randomised Feasibility Study, 08-2020, ART.
met anderen, Reducing Seroma Formation and Its Sequelae After Mastectomy by Closure of the Dead Space: A Multi-center, Double-Blind Randomized Controlled Trial (SAM-Trial), Annals of Surgical Oncology, 10-2020, ART.

Nk.332. Diederik

Financiële en operationele lease: essentiële verschillen, in: Contracteren 2002/1, ART.

Nk.333. Lies­beth

De noodzake­lijke aan­scher­ping van het softdrugs­beleid, Justiti­le Verken­ningen 1993­/6, pag. 7-16, ART.
met anderen, Kentering in gemeentelijk beleid coffeeshops. De grenzen van het gedoogbeleid, Bin­nenlands Bestuur 1994/33-34, blz. 20-22, ART.
met anderen, Het Paard van Troje binnengehaald, Neder­lands Juristen Blad 1995, blz. 1207-1208, ART.
— met G. Grogoleit, K. de Vries, P. Brard en H. Dorrestein, Leven & Dood, Elsevier 2000/12, blz. 116.

Nk.511. Ted

– met anderen, Uitdagingen aan de christen-democratie, Christen-Democratische Verkenningen 1990/6-7, blz. 243-321, ART.
– met Jan Bauke Wijbrandi, Veertig jaar in de woestijn, Stichting Oecumenische Hulp 1952-1992, 111 blz., BK.
Column, Christen-De­mocra­ti­sche Verkenningen 1993, blz. 345-346, ART.
Nederland en Zuid-Afri­ka; een balans, Christen-De­mocra­tische Ver­kennin­gen 1994, blz. 172-181, ART.
Kerk en politiek. Wederzijd­se verwachtingen, Christen-De­mocra­ti­sche Verkenningen 1994, blz. 317-404, ART.
Column, Christen-De­mocra­ti­sche Verkenningen 1994, blz. 418-419, ART.

Nk.513. Roel

Reisverslag Bangladesh, NKIJ 1972, ART.
— Zuid-Afrika. Het ver­keer­de spoor, NRC-Handelsblad 16 juli 1988, ART.
Election observation, Workshop of the European Centre for De­velopment Policy Manage­m­ent, Maa­stricht 1995, RAP.
— met C. Santiso en R. Otayek, La démocratie au Burkina Faso, IDEA Stockholm 1998, 182 blz., RAP.
Dialogue for democratic development, policy options for a renewed ACP-EU-partnership, Capacity Building Series 1999, 105 blz., RAP.
— met M. van Doorn, Democracy, Europe’s core value? On the European profile in world-wide democracy, Delft 2007, 257 blz., BK.
speech opening kantoor Democracy Unit, 2008, 7 blz.

Nk.5132. Noemi

— met anderen, Dispersal limitation in epiphytic bromeliad communities in a Costa Rican fragmented montane landscape, Journal of tropical ecology 2009, 25, 1, pag. 63-73.
Unrevaling the cold response in Draba, dissertatie Universiteit van Amsterdam 2010, 147 blz. BK, ♣

Nk.514. Peter

Van groei tot bloei. Het ge­bied van de Kromme Rijn en Lang­broek. Natio­naal landschap? Exa­menscriptie Ne­derlands Weten­schap­pelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie Breda, Utrecht 1973, RAP.
met J. van der Straaten, Beken in Brabant. Hoe houden wij dit bezit? Bra­bantse Milieufedera­tie, Tilburg 1976, 150 blz., RAP.
met mr. P.G.M. van der Dun­gen, Bestemmingsplannen voor het buiten­ge­bied. Kwantitatief beke­ken, met speciale aandacht voor Noord-Bra­bant, Stedebouw en Volks­huisvesting 1980, blz. 213-219, ART.
met anderen, De toekomst van het Markiezaat, bijlage bij Vo­gels, 15 blz., ART.
Perspectieven voor landin­richting, Themastudie II Natuur en Landschap, Commissie Multifunctio­nele Landinrichting 1990, 225 blz, RAP.
met S.M. ten Houte de Lange en C. Rodenburg, Natuur en landschap in landinrich­ting, Landin­richting 1990/9, blz. 9-13, ART.
Visie van de Unie van Pro­vin­ciale Landschappen op de EHS, Verslag studiedag, Publika­tie Neder­lands Instituut voor Ruimte­lijke Ordening en Volkshuis­ves­ting 1992, ART.
Kraanvogels op ‘Nederland­se’ finca, Overijssels Landschap 1995/1, blz. 10-11, ART.

Nk.5143. Onno

— met W. Bassie, “Mugabe gebruikt hongerwapen tegen oppositie”, Volkskrant 17-08-2002, 888 woorden.

Nk.5152. Gerdine

– met anderen, Differences in Mortality, Risk Factors, and Complications After Open and Endovascular Repair of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms”, European journal of vascular and endovascular surgery 2014, 47, 5, pag. 479-486.
– met anderen,
Development and External Validation of a Model Predicting Death After Surgery in Patients With a Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm: The Dutch Aneurysm Score, European journal of vascular and endovascular surgery 2016, 53, 2, pag. 168-174.
– met anderen, Accuracy of Routine Endoscopy Diagnosing Colonic Ischaemia After Abdominal Aortic Aneurysm Repair: A Meta-analysis, European journal of vascular and endovascular surgery 2018, 56, 1, pag. 22-30.
– met anderen, Diagnostic Imaging in Vascular Graft Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2018, 56, 5, pag. 719-729.
– met anderen, Red cell distribution width at hospital discharge and out-of hospital outcomes in critically ill non-cardiac vascular surgery patients, PloS one 2018, 13, 9, pag. e0199654-e0199654
– met anderen, Eosinopenia and post-hospital outcomes in critically ill non-cardiac vascular surgery patients, Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases 2019, 29, 8, pag. 847-855.
– met anderen, A systematic review and meta-analysis of 18F-fluoro-d-deoxyglucose positron emission tomography interpretation methods in vascular graft and endograft infection, Journal of vascular surgery 2020, 72, 6, pag. 2174-2185.
New risk assessment tools in vascular surgery, Nieuwe instrumenten voor risicobeoordeling bij vaatchirurgie, dissertatie UMC Groningen, 14-04-2021.

Nk.5153. Mirjam

— met R. Molendijk, Een algemene bepaling of preambule voor de Nederlandse Grondwet – gerommel in de marge?, RegelMaat 2016 (31) 2, pag. 152-160, ART.

Nk.516. Cor

Arbeidskundig onderzoek van houtteeltkundige werkzaamheden t.b.v. natuurlijke verjonging van het drooglandbos: Groei en mortaliteit der waardehoutsoorten in geexploiteerd en natuurlijk verjongd drooglandbos, s.n. 1975, 57 blz., RAP.
met anderen: Herstel van ver­woeste binnenlandse bosge­bie­den in Zuid-Vietnam, Land­bouw Univer­siteit Wagenin­gen, Project­groep Bosteelt, Wage­ningen 1978. Res­tora­tion of devestated in­land forests in South-Viet­nam, Wage­nin­gen 1978, RAP (3 de­len).
met anderen: Het verdwij­nen van het tropische regenwoud, Natuur en Techniek 1978/4, blz. 210-233, ART.
Strategie tot behoud van het tropisch regenwoud: een ter­reinver­ken­ning, Werkgroep Behoud Tro­pisch Regenwoud, Utrecht 1982, 16 blz., RAP.
Gebruik van en alterna­tie­ven voor tropisch hout, Publika­tier­eeks Milieu­be­heer Ministerie van VROM, ‘s-Gravenha­ge 1985, RAP.
The use of and alternatives for tropical hardwood in the Nether­lands, Netherlands Journal of Agri­cultural Science 1985/3, blz. 83-174, ART.
Tropisch hardhout. Ge­bruik en alternatieven. Natuur en Milieu 1986/1, blz. 4-9, ART.
met anderen: Restorati­on of devestated inland forests in South-Vietnam, Cahiers du Monde Russe et Sovietique, 1983, deel 23, blz. 365, ART.
met R.A. Zakee, Hout­teelt. Een snelgroeiend persectief, Maai­veld 1989/12, blz. 13-18, ART.
met F.E. van der Mijn, Tro­pisch hardhout in de bouw. Een milieu­kundige visie, Stichting Be­houd Tropisch Regen­woud, U­trecht 1988, 32 blz., RAP.
Houtteelt op landbouw­be­drij­ven: een gemeenschappelijk per­spec­tief, Neder­lands Bosbouw­tijd­schrift 1988/11, blz. 381-383, ART.
met A.J.H. Willems en R.A. Zakee, Snelgroeiend bos in Neder­land: het beleid, de subsidies en de ruimtelijke orde­ning, Groen 1990/12, blz. 30-33, ART.
met A.J.H. Willems en R.A. Zakee, Snelgroeiend bos in Neder­land, Neder­lands Bosbouw­tijdschrift 1991/3, blz. 100-103, ART.
met A.J.H. Willems, Don’t fix on carbon fixation. The Nether­lands as an example, Neder­lands Bosbouwtijdschrift 1991/5, blz. 157-159, ART.
—met H. Hasper, Beschrijving natuurbeheer Schiermonnikoog, het huidig beheer en beheersaanbevelingen, LH 1979, 96 blz., RAP.

Nk.5161. Verali

6 blogs, afdeling Wegen, Arcadis, 2015.

Nk.5162. Bastiaan

– met anderen, The gill-associated microbiome is the main source of wood plant polysaccharide hydrolases and secondary metabolite gene clusters in the mangrove shipworm Neoteredo reynei. PLoS One, 13 (11), 2018, pag. e0200437.
– met anderen, Metagenomic Characterization of the Human Intestinal Microbiota in Fecal Samples from STEC-Infected Patients, Frontiers in cellular and infection microbiology, 8 (12 p.), 2018.
– met anderen, Robust taxonomic classification of uncharted microbial sequences and bins with CAT and BAT, Genome Biology, 20, 2019.
– met anderen, Evolution of BACON Domain Tandem Repeats in crAssphage and Novel Gut Bacteriophage Lineages, Viruses, 11 (12), 2019.
– met anderen, Amplicon sequencing of 42 nuclear loci supports directional gene flow between South Pacific populations of a hydrothermal vent limpet, Ecology and evolution 2019, 9, 11, pag, 6568-6580.
– met anderen, The bacterial sulfur cycle in expanding dysoxic and euxinic marine waters, Environmental microbiology 2020.
– met anderen, Adsorption Sequencing as a Rapid Method to Link Environmental Bacteriophages to Hosts, iScience 2020, 23, 9, pag. 101439.
met anderen, Nutrition or nature: using elementary flux modes to disentangle the complex forces shaping prokaryote pan-genomes, BMC Ecology and Evolution 22(1), 2022.
Surprising biology in uncharted microbial sequences, Dissertatie Universiteit Utrecht 23-08-2023, BK.

Nk.523. Ernst

— met H.B.J.Z. Trimbos, Diepbouw in Nederland: een introductie, Stichting Terra Nova 1987, 47 blz., RAP.
— met J. van Dinteren en A. Brink, Intensivering ruimtegebruik en bedrijventerreinen, Rooilijn 2000, blz. 87-93, ART.
— met M.P. Baauw, Inventarisatie, analyse en evaluatie ruimtelijke ontwerpaspecten O100, CUR/COB 2002, 140 blz., BK.
— met M. Geluk, Verborgen ruimte. De ontdekking van ondergrondse architectuur, Gouda/Blaricum 2002, 264 blz, BK, ♣
met M. Geluk, Below Ground Level, Creating New Spaces for Contemporary Architecture, Bazel/Berlijn/Boston 2003,

Nk.524. Saskia

Financiële positie van oude­ren, stageverslag van een panelanalyse, SWOKA Den Haag 1989, 44/70 blz., RAP.
met anderen, Ronde-Tafel­gesprek over toekomst ontwikkelings­samenwerking. Investeren in toekomst mag niet wij­ken voor puinruimen, Internationale Samenwerking 1993/8, blz. 12-15, ART
Noodhulp of structurele hulp: een tegenstelling? in P. Buk­man (CDA), Ontwikke­lingssa­men­werking, LEF 1995/45, blz. 4-29, ART.

Nk.53. Chiel

met anderen, Het Ardennen Offensief, een krijgsgeschiedkundige beschouwing over de laatste Duitse offensief op grotere schaal gedurende de Tweede Wereldoorlog (1944-1945), 1961, Hogere Krijgsschool 76 blz., RAP.
Defensiepolitiek als bui­ten­landse politiek. Aspecten van de defensie­po­litiek in het bijzonder met betrekking tot Europa, Werk­groep College van Advies ARP, AP-Staat­kunde 40/2-3, RAP.
met H. Volten, Befehl ist Befehl. Ethiek van de militaire die­nst, Voorlopig 1967/6, blz. 206-210, ART.
met H. Volten, Vrede – Oorlog – Defensie, Anti-Revolutionaire Staatskunde, Kampen 1969,
pag. 169-186, en 1970, pag. 131-144, ART.

Voorwoorden en redes KMA, Breda 1977-1978, ART.
Nucleaire opvattingen binnen en buiten de landsgrenzen, Sectie Krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht 1978, 9 blz, ART.
Modernisering van de NAVO-atoombewapening?, Anti-Revolutionaire Staatskunde, Kampen 1979, pag. 395-399, ART.

Voorwoord Dienen wij de vre­de? Discussiestuk Werkgroep Geeste­lijke Verzorging, Voorburg 1980, 29 blz., ART.
met W. Kayzer, Een brief­wisseling: Het zal alle­maal heel onverwacht gebeuren, NRC-Han­dels­blad 9 februari 1980, Vind je mij te optimistisch?, NRC-Handelsblad 23 februari 1980, ART, ♣
Terughoudendheid past tegenover Sovjet-Unie, De Volkskrant 16 september 1981, ART (reactie op B. de Jong, Regering Moskou mist zelfkritiek, De Volkskrant 15 septem­ber 1980, ART, ♣
Kernontwapening. Utopie of realiteit?, Ede 1981 en 1983, 80 blz., BK, ♣
In dienst. Wat Nu? Actue­le informatie voor aanstaande militai­ren, Ede 1982, 80 blz., BK, ♣
Chemische bewapening. Uit­banning binnen bereik? en Ontwapening: een ingewikkeld proces, AO-reeks nrs. … en 1904, Lelystad 1982, BK.
De rol van het militaire machtsapparaat, Wending 1982/7, blz. 465-560, ART.
Niet alleen demonstreren, Civis Mundi 1983/3, blz. 77-109.
Het vijandsbeeld. An­ders denken over politiek, bewape­ning en vrede, Ede 1984, 96 blz., BK, ♣
Bewapening en veilig­heid. Kriti­sche herbezinning op de militai­re kra­chts­ver­houdingen tussen oost en west en de politieke rol van wa­pens, Ede/Antwerpen 1985, 96 blz., BK, ♣

Nk.531. Loes

Een juist imago, een juiste behandeling: het effect van het imago op het professionaliseringsproces, s.n. 1994.

Nk.533. Chiel

— met F.J.R. van de Vijver en M.W. Berting, Bereidheid tot orgaandonatie, Tijdschrift voor de Sociale Geneeskunde 2001, blz.. 103-109, ART.

Nk.6. Henk

De inheemse rechtspraak in de zelfbesturende landschappen der Oostkust van Sumatra, Disser­tatie Letterkunde en Indisch Recht, 14 oktober 1936, Rijksuni­versiteit Lei­den, Wagenin­gen 1936, BK, ♣

Na.112. Wenka

9 Columns voor Evangelische Omroep, pagina “Ik mis je”, 2017.

Na.113. Gonny

Tevredenheid en prestaties, Open Universiteit 2004, 55 blz., RAP.

Na.4. Govert

vertaald uit Zweeds: Albin Wi­dén, Orjan von Boda (oorspr. Hem vill jag åter rida), Amster­dam 1935, 350 blz., BK, ♣
vertaald uit Zweeds: Paul Mi­chael Ingel, Het huis bij Solvi­ken” (oor­spr: Jordens Rost, Am­sterdam 1936, 253 blz., BK, ♣

Na.42. Hugo

Instrumenten voor een open­baar vervoer beleid, Tijd­schrift O­pen­baar Ver­voer 1982/4, blz. 134-135, ART, ♣
met prof.mr. Th.G. Dru­p­steen, Onderzoek naar wette­lijke maatre­gelen ter bestrijding van bo­dem- en grond­waterver­ont­reini­ging in verband met de EG-grond­waterricht­lijn, Reeks bodem­be­scher­ming Mi­nisterie van Volks­huis­ves­ting, Ruim­telij­ke Ordening en Milieubeheer nr. 18, ‘s-Graven­hage 1983, 50 blz., RAP, ♣
Aanspreken bodemver­vuilers te simpel voorgesteld?, ROM Maga­zi­ne, ‘s-Gravenhage 1983, ART, ♣
Bodemverontreiniging en bouw­plannen, Gemeentewerken 19­85/8, blz. 187/189, ART, ♣
— met R.T. Eikelboom, The soil clean-up operation in the Netherlands. Further developments after five years of experience. In: Proceedings of First International TNO Conference on Contaminated Soil, ART.
Rechtsbescherming en kos­ten­verhaal in geval van bodem­veront­reini­ging, Bouwrecht 1985­/8, blz. 700-706, ART, ♣
Wet bodembescherming/In­te­rimwet bodemsanering, Ver­man­de B1 en B11, Lelystad 1985 e.v.j., circa 3000 blz., BK (losbladig), ♣
Vernieuwing van de bo­dem­sa­nering in de Verenigde Sta­ten en in Neder­land, Milieu en Recht 1987/11, blz. 370-380, ART, ♣
Bodemsanering: De Staat presen­teert de rekening. Motieven achter het kostenverhaal, Bestuur, maandblad voor over­heidskunde, 1988/12, blz. 316-320, ART, ♣
Bodemsanering: be­stuur­lijk-juridisch, organisatorisch en finan­cieel kader. Knelpunten in geval van stadsver­nieuwing, studie­dag Neder­lands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volks­huis­ves­ting 1989, ART.
Vordering in het belang van het milieu. Een verwervingsin­stru­ment voor verontrei­nigd onroe­rend goed, Bouwrecht 1990/11, blz. 799-810, ART, ♣
met drs. K.W. Keuzen­kamp en dr. J.M. Roels, Soil Protection in the Ne­therlands, the second decade, Third Interna­tional KfK/TNO Con­fernce on Con­tami­nated Soil, Karls­ruhe 10-14 decem­ber 1990, ART.
met Liesbeth C.M. Schip­pers, The bill is presented. Motives behind the recovery of soil cleanup costs in the Ne­therlands,
Third International KfK/TNO Con­fernce on Contaminated Soil, Karls­ruhe 10-14 december 1990, ART.
Mealey’s European Environmen­tal Law Report, 13 februari 1993, blz. 18-24, ART, ♣
Bodemsanering op be­drijf­ster­reinen, column, Milieu­brief 19­91/3, blz. 2, ART, ♣
Interimwet bodemsane­ring. Ontmoetingsplaats en strijd­toneel voor juristen en technici, Tijdschrift voor Milieu-Aansprake­lijkheid 19­92/3, blz. 76-84, ART, ♣
Bodemsanering in zes lan­den. Een vergelijking in vogel­vlucht, Bodem 1992, blz. 101-102, ART, ♣
Het verhaalsartikel bo­dem­sa­nering: Meer een zaak van belan­gen dan van rechtsbe­ginselen, Tijd­schrift voor Mi­lieu-Aansprake­lijkheid 1992/6, blz. 198-202, ART, ♣
met prof.mr. J.B.M. Vran­ken, Inbouw hoofdstuk bo­demsane­ring in de Wet bodembe­scherming. Juridische instrumenten ter bevorde­ring van bodemsa­nering in eigen beheer, Publikaties van de Vereni­ging voor Milieur­echt 19­92/4, blz. 8-33, BK,
Civil enforcement: Paying for the Past, International Confe­rence on Envi­ronmental Enforce­ment, Budapest 22-25 september 1992, blz. 491-496, ART,
Civil liability for envi­ron­men­tal damage: cost recovery and enforce­ment, in Lessons from Europe ’93, 2nd Italian-Dutch Scientific Seminar on the impact of European Environmental Law on Italian and Dutch Policy, Amster­dam 8 maart 1993, blz. 59-66, ART, ♣
De trits vervuiler-ge­brui­ker-overheid in de saneringsre­ge­ling van de Wet bodembe­scher­ming, Tijd­schrift voor Milieu-Aansprakelijkheid 1993/6, blz. 152-155, ART, ♣
De wettelijke regeling van de bodemsanering, Teksten en toe­lich­tingen bij de inbouw van de Interimwet bodemsane­ring in de Wet bodembe­scherming, Lely­stad 1994, 332 blz., BK, ♣
Noot bij Gebroeders Jager – Staat, Tijdschrift voor Milieu-Aan­sprakelijkheid 1995/5, blz. 153-156, ART, ♣
International Regulatory ‘Ins’ and ‘Outs’ of the Meuse Pollu­tion, in J.M. van Dunné, Non-Point Source River Pollution: The Case of the River Meuse, London 1996, blz. 69-73, ART, ♣
Reactie op de Herziening van het Vijfde Milieuactieprogram­ma, in: Europa in Nederland, Inter­national Institute for the Urban Envi­ronment, Delft 1996, 59 blz., BK.
Europeanisering van het milieubeleid, hoofdstuk A 3 1 in Milieubeleid in uitvoering, Den Haag 1996, 18 blz., BK (losbladig), ♣
De redelijkheid van een verrijkingsactie, Tijdschrift voor Milieu-Aansprakelijkheid 1997/2, blz. 40-44, ART, ♣
Vergroening van Verdrag van Amsterdam. Meer dan cosmetisch, Tijdschrift voor Milieu en Recht 1997, blz. 174-178, ART, ♣
— Jurisprudentie Milieurecht, redactie en annotatie van diverse uitspraken, jaargang 1997 e.v., De verrijkingsactie, 1997/46, blz. 183-189,   ART, ♣
De Europese besluitvorming over de wijziging van de Seveso- en de MER-richtlijn, in Actualiteiten Europees Milieurecht, Brugge/Lelystad 1997, blz. 137-145, ART,
De eerste gemeente die onschuldig is aan bodemverontreiniging, Tijdschrift voor Milieu-aansprakelijkheid 1998, blz. 21-22, ART, ♣
— met H.G. Sevenster, Art. 95 EG-Verdrag, Vereniging voor Milieurecht 1999, BK,
— met J.M. Verschuuren, B.C.J. Zoeteman e.a., Over de grenzen van het milieurecht. Milieurecht in een uitgebreide Europese Unie, Verslag 20-jarig bestaan Vereniging voor Milieurecht 19 september 2002, 69 blz., BK, ♣
— met H.G. Sevenster, Bijdragen aan de forumdiscussie, in “Is er nog verschil tussen Europees en Nederlands milieurecht?”, Studiedag Schoordijk Instituut Tilburg 16 mei 2003, blz. 120-124, ART, ♣
Onderhandelen in Europa: lessen uit het Nitraatdossier, in Kroniek Agrarisch Recht 2004, blz. 237-241, ART, ♣
De weg naar een wereldrecord hink-stap-sprong in het milieurecht, Bundel, pag. 37-39, Openingstoespraak, Conferentie “De toekomst van het milieurecht; eenvoudig beter?”, 30-jarig jubileum Vereniging voor Milieurecht 04-10-2012, pag. 13-14.

Na.421. Laura

Cultural Tourism to the Wine Farms in Stellenbosch; A Missed Opportunity?, InHolland en Ghoema Route Association, Diemen/Kaapstad 2012, RAP, ♣

Na.422. Lester

Subjectief staatsnoodrecht. Een poging tot inkadering van een schijnbaar onbeperkt recht, Masterscriptie Groningen 2012, RAP. ♣
Ik ben overheidsjurist. Jurist in dienst van de overheid, in: Ars Aequi 2013, ART. ♣
— red. D.P. van den Bosch, 1940-1945 De regering in ballingschap, in: De jaren van het Koninkrijk, tien knooppunten, Den Haag 2014, pag. 79-88, ART. ♣
— Een verzoek of een vordering om te worden vergeten? in: Slotakkoord, Liber amicorum Dick van den Bosch, Den Haag mei 2017, pag. 189-201, ART. ♣
De AVG en Awb: vragen om Babylonische spraakverwarring, in: Privacy & Informatie, juni 2017, pag. 124-129. ♣
Het verwerken van persoonsgegevens voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, in: Privacy & Informatie, juni 2020, pag. 103-107, ART. ♣
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal opmerkingen, Kroniek van twee jaar wetgevingsadviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming, in: RegelMaat, Nederlands Tijdschrift voor Wetgeving, 2020/4, pag. 244-260, ART. ♣

Na.423. Celine

Aansprakelijkheid van de accountant inzake dividenduitkering op grond van de Wet Flex-BV, Bachelor scriptie Hogeschool Utrecht 2014, RAP, ♣
Impact of Integrated Reporting on Managers’ Decision-making: Does it lead to maximizing shareholders’ wealth? Master scriptie Universiteit van Amsterdam 2018, RAP, ♣

Na.43. Frank

— met G. Blaauw en T. de Bru, Een stadsdeelraad in de Pijp, maar hoe verder met participatie? 1983, 33 blz., RAP.
— met H.J. van Houten, Toe­komst van de cultuurpolitiek, Delphi­Con­sult Am­sterdam 1988, 272 blz., RAP, ♣
Computerondersteuning in kwali­tatief onderzoek, Delphi­Consult Am­sterdam 1988, 69 blz., RAP, ♣
— met H.J. van Houten, Het einde van de chronarchie?, DelphiConsult 1988, 50 blz., RAP.
met H.J. van Houten, Plei­dooi voor een temporele ecolo­gie, Weten­schap & Samenleving 1989, blz. 26-37, ART, ♣
met H.J. van Houten, Infor­ma­tietechnologie en bestuur­lijke vernieu­wing, Idee 1991/5, blz. 19-24, ART, ♣
met H.J. van Houten, Inte­graal participatiemanagement. Een strategi­sche herdefinitie van demo­cratie en burger­schap, ‘s-Gravenhage 1992, 211 blz., BK, ♣
met F.J.M. Meijers en H.J. van Houten, Ingepast of aan­gepast? Loop­baan­strategieën in etnisch per­spectief, Delp­hi­Consult Amsterdam 1993, 198 blz., RAP,
met anderen: Allochtone en autochtone jongeren: hoe groot is het ver­schil? Sociologische Gids 1993/4, blz. 140-160, ART.
— met H.J. van Houten, Zijn elektronische referenda wenselijk?, in: Referenda en politiek, Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, ‘s-Gravenhage 1993, 35 blz., RAP.
met F.J.M. Meijers en H.J. van Houten, Ingepast of aan­gepast? Loop­baan­strategieën in etnisch per­spectief, Mi­gran­tenstu­dies 1994, blz. 111, ART.
met H.J. van Houten, Goudmijn of bodemloze put? Over de kosten en opbrengsten van etnische minderheden voor de Nederlandse staat, Amsterdam 1995, 57 blz., RAP.
— red. W. Budding, met S. Moerbeek, Participatie van Ouderen in het Arbeidsproces en de Maatschappij, advies aan FNV/CVN, Amsterdam 2000, 47 blz. RAP.
— red. S. Moerbeek en D. Ghidei Biidu, Teruggaan én blijven, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie, Amsterdam 2000-2001, 72 en 61 blz., 2 RAP.

Na.431. Fien

– met Yvonne de Vries, Robert J. Porte, Post-transplant cholangiopathy: Classification, pathogenesis, and preventive strategies, Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 06-2017, 1864, 4, pag. 1507-1515.
– met Laura C. Burlage, Sarah Bos, Ton Lisman, Elevated plasma levels of cell-free DNA during orthotopic liver transplantation are associated with activation of coagulation, Liver transplantation 2018, 24, 12, pag. 1716-1725.
met Ton Lisman, Elevated plasma levels of cell‐free DNA during orthotopic liver transplantation are associated with activation of coagulation, Liver transplantation 10-2018, ART.
met Ton Lisman, Elevated plasma levels of cell‐free DNA during orthotopic liver transplantation are associated with activation of coagulation, Liver transplantation 11-2019, 25, 1, pag. 182-183.
– met anderen, In vitro hypercoagulability and ongoing in vivo activation of coagulation and fibrinolysis in COVID-19 patients on anticoagulation,
Journal of thrombosis and haemostasis 2020, 18, 10, pag. 2646-2653.

– met anderen, Patients With COVID-19 Have Elevated Levels of Circulating Extracellular Vesicle Tissue Factor Activity That Is Associated With Severity and Mortality, Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 2020.
– met anderen, Circulating Markers of Neutrophil Extracellular Traps Are of Prognostic Value in Patients With COVID-19, Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 2020.