Nieuwsbrieven

2020   ***   2016   ***   2015   ***   2014   ***   2013  

Nieuwbrief 2021

Alle leden van de familie Von Meijenfeldt een gelukkig Nieuwjaar toegewenst! Na de vorige Nieuwjaarsbrief kwam op 12 september een tussentijdse Nieuwsbrief uit over onder andere het raadsel van het familiewapen. De eerdere Nieuwsbrieven tot en met 2013 zijn op de website terug te lezen.
In deze Nieuwjaarsbrief enkele berichten over de virtuele reis – tussen twee Coronagolven door – in enkele bibliotheken en archieven, die noodzakelijkerwijs in de plaats is gekomen voor de fysieke reis van Lester en mij naar Pommeren en Zweden. De berichten gaan over de aanstelling van Johan August sr tot kapitein door stadhouder-koning Willem III, over de ontdekking van diens memoires en over een in die tijd in Bremen levend adellijk geslacht met dezelfde naam. Zoals gebruikelijk staan er Familieberichten in de nieuwsbrief (hier niet opgenomen). Ontbrekende emailadressen, correcties op gegevens en aanvullingen op de verhalen zijn zeer welkom.

Johan August sr aangesteld door Willem III
Dat Johan August Meijerfeldt sr in de Negenjarige Oorlog (1688-1697) van Riga naar Brabant kwam was bekend. Verrassend nieuws is dat stadhouder-koning Willem III hem in eigen persoon in het Staatse Leger aanstelde als kapitein en later majoor. Dit blijkt uit gevonden handschriften in de Universiteitsbiblioteek van Uppsala.
In de handschriftenverzameling waren eerder de vier bladen van Stiernman ontdekt, die tot de conclusie leidden dat de Meijer(feldt)s teruggaan tot 1480. Inmiddels is er een index met scan van de catalogus van alle Handschriften beschikbaar, waarin onder andere een map “Meijerfelts papper” boven water is gekomen. Het eerste document daarin is een door Johan August sr zelf geschreven opgave van verdiensten (“Untertähnigst Memoriall wo und wie lang Ich in diensten gestanden”) uit november 1700 met 9 bijlagen. Hij beschrijf hoe hij in 1683 begon als vrijwilliger bij de cavalerie in Lijfland en tien jaar later als luitenant verlof kreeg om in buitenlandse dienst naar Brabant te gaan.
In de bijlagen zit zijn aanstellingsbesluit uit dat jaar in de Nederlandse taal. Het besluit is getekend door William R. Dat staat voor niemand minder dan prins Willem III van Oranje, stadhouder van de Nederlandse provincies en koning van Engeland, Schotland en Ierland. Voor de liefhebber een besluit om in te lijsten. In een soortgelijk besluit stelt Willem III hem als majoor aan op 24 januari 1698, kort na afloop van de oorlog en vóór zijn afmars naar het toen nog Zweedse Bremen.
Het besluit is gecontrasigneerd door de secretaris van de koning, Constantijn Huijgens. Willem III verzoekt de Raad van State om Meijerfeldt met behoorlijke “commissie” te doen voorzien. Dat verouderde woord duidt op een mandaat, benoeming of opdracht. De Raad van State is nu nog een hoog adviserend en rechtsprekend college, maar destijds voerde het ook besluiten van vooral financiële en militaire aard uit. In het Nationaal Archief van Den Haag bevindt zich een digitale index op de Commissieboeken van de Raad; daar verschijnt Johan Meijervelt. Uit het opgevraagde document blijkt dat hij per 16 september 1694 kapitein is van een nieuw geworven compagnie, bij de provincie Zeeland is ingedeeld en al vanaf 1 januari feitelijk begonnen was.
Johan August sr was al eerder gevonden in de Registers van commissiën en instructiën van Provinciale Staten van Zeeland. Conform een resolutie van de Staten-Generaal was Zeeland verantwoordelijk voor de inkwartiering, de voeding en het soldij van hem en zijn compagnie, maar hij bevond zich in feite steeds in het zuiden van Brabant.
Bureaucratie kent weinig aanhang, maar bovenstaande ingewikkelde constructie blijkt desalniettemin de succesfactor te zijn geweest om tegenover de machtige Franse legers van Lodewijk XIV een minstens even krachtige Grote Alliantie in het strijdperk te brengen, waarin Meijerfeldt’s wapenfeiten beperkt blijven tot twee belegeringen: Hoei en Namen.
Het hele verhaal is terug te vinden in paragraaf 1.3.1 en volgende en alle documenten onder Uppsala Universitetsbiblioteket van de website.

Johan August’s Memoires
Veel Zweedse officieren hielden een dagboek bij in de Grote Noordse Oorlog en die zijn vervolgens gedrukt. Dat geldt ook voor personen die met Johan August Meijerfeldt sr meereisden, maar niet voor hemzelf. Het duidelijkste voorbeeld is zijn heimelijke reis van het kamp van de verslagen koning Karel XII in het Turkse Bender over de onherbergzame Karpaten via Berlijn naar Stockholm. De Hongaarse theoloog Krman en de Württemburgse theoloog Bardili hielden allebei een verslag bij, op basis waarvan de reis tot in detail beschreven kon worden. Beide handschriften zijn gedrukt en vertaald.
Toch zijn er boeken die refereren aan een eigen dagboek van Meijerfeldt, lopend vanaf zijn verhoging tot baron medio 1705 tot aan 1738. Het gaat om vier boeken of artikelen: E. Carlson, “Slaget vid Poltava, dess krigshistoria förutsättningar enligt samtida källor”, 1897; C. HallendorffKarl XII och Lewenhaupt år 1708”, 1902. P. Sörensson, “Ur General Meijerfelts dagboksanteckningar. Ett Karl XII:s äventyr i Polen 1706″, 1919. H. Villius, “Karl XII:s ryska fälttåg, Källstudier”, 1951. De auteurs citeren er wel uit, maar vonden het niet de moeite waard het handschrift te laten drukken.
De Koninklijke Bibliotheek in Stockholm kan melden dat er inderdaad een dagboek opgeslagen ligt bij de afdeling Handschriften, in de collectie Engeström, met de signatuur VII.1.1, onder de misleidende titel “Kongl. rådet grefve J.A. Meijerfelts brefväxling”. De KB suggereerde de 222 folio bladzijden van het dagboek te scannen, met de eerlijke waarschuwing voor leesproblemen omdat woorden door de stevige binding in een kartonnen kaft wegvallen en omdat het om vier verschillende 300 jaar oude Duitse handschriften gaat.
Dankzij enige paleografische ervaring lukt het van een bladzijde in een uur een leesbare transcriptie met Nederlandse vertaling te typen. Op de website staat een voorproefje. In een tempo van vier en soms vijf bladzijden per week moet het in een jaar klaar kunnen zijn. Na dat jaar begint mijn pensioen, dus daar zal deze klus even op moeten wachten. De factor tijd is niet het enige aandachtspunt. Dit netschrift is goed leesbaar. Helaas komt daarna een kladschrift van secretaris Löwenheim, waarin Meijerfeldt in een even slordig handschrift heeft zitten strepen en aanvullen. Gelukkig staat in het boek van Villius een transcriptie van een paar bladzijden, maar de rest wordt niet gemakkelijk.
Het hele verhaal is terug te vinden vanaf paragraaf 1.4.6 en alle documenten onder Kungliga Biblioteket van de website.
Wilhelm uit Brehmen
Net als onze Zweedse voorouders heette een adellijk geslacht uit Bremen aanvankelijk ook Meijer, waarna het met de naam Von Meijerfeldt in de adelstand werd verheven. Het Österreichisches Staatsarchiv scande de adelsbrief en zond hem toe. Bij de brief zit een wonderlijke maar kennelijke succesvolle bijlage, namelijk een geschrift van Wilhelm Meijer aan de keizer in Wenen, waarin hij om de adelstand en naamswijziging verzoekt. Hij motiveert zijn verzoek met de adelstand van zijn moeder Von der Lieth en met zijn krijgsverrichtingen als majoor in een Deens regiment in keizerlijke dienst. Er zijn ook verschillen met het Zweedse geslacht: in alle generaties komt de voornaam Wilhelm terug, de adelsbrief was afkomstig van keizer Leopold, het jaartal was 30 jaar later (1704) en het wapenschild wijkt af: Zweedse kronen, kraanvogel (wapen van zijn moeder), een zeis (vanwege zijn meierbrief) en Franse lelies. 
Het hele verhaal is terug te vinden in hoofdstuk 3.5 en alle documenten onder Österreichisches Staatsarchiv van de website.

Nieuwsbrief 2020/2

Beste leden van de familiegroep Von Meijenfeldt/Meyenfeldt, o
mdat ik denk een raadsel rondom de verschillende versies van het familiewapen te hebben opgelost stuur ik jullie een nieuwsbericht. Ik voeg gelijk drie nieuwtjes bij die ik recent op Facebook verspreidde.
 
Raadsel familiewapen
 
Aan toernooien, ringsteken en andere vermakelijkheden nemen vermoedelijk nog weinig familieleden actief deel teneinde het familiewapen te kunnen voeren, maar toch willen wij allemaal graag weten of de afbeelding op onze muren, zegelringen, manchetknopen en schouderbladen de juiste is. Er is namelijk een verschil tussen de versie in het Riddarhuset op de Gamla Stan van Stockholm en de versie honderd meter verderop in de Riddarholmskyrkan. In beide versies zijn vanuit de drager van het schild gezien (zo hoort dat) linksboven en rechtsonder de velden goud met twee rode schuine balken. Nu komt het: in het Riddarhuset staan daar drie rode kogels tussen, terwijl in de Riddarholmskyrkan daar zes gouden kogels binnen staan.
 
Het wordt nog gecompliceerder. Mijn vader Govert maakte in 1934 een zwart-wit foto van het wapenschild in de Riddarholmskyrkan en vroeg in 1947 het heraldisch atelier A. Struder in Zürich er een afbeelding van te maken. Deze bestudeerde het standaardwerk van Rietstap voor de juiste kleuren, maar las de tekst ondanks bezwaren van Govert zo dat er rode kogels in gouden balken op een rood veld moesten.
 
Is het nog te volgen? Hierbij een visuele hulp:
         
  Riddarhuset                Riddarholmskyrkan                   Struder
Ik heb eerlijk gezegd uitgestraald dat de versie in het Riddarhuset de enige goede was. Deze is immers beschreven in de gravenbrief van 3 maart 1714 en zo afgebeeld in de Zweedse en Duitse heraldische lexicons. De artiest van het wapenschild in de Riddarholmskyrkan moet een fout hebben gemaakt en de Zwitser een dubbele fout.
 
Onlangs kwam mij het Politisches Journal Hamburg van 1800, deel 1, pag. 539-540, onder ogen. Daarin wordt het overlijden van Johan August Meijerfeldt gemeld met de toevoeging: “und es erlosch mit ihm diese Gräfliche Familie, daher sein Wappen am Grabe zerbrochen wurde.” Werd zijn degen gebroken of zijn wapenschild doormidden geslagen op zijn lijkkist? Nee, dergelijke vreemde taferelen speelden zich bij de formele plechtigheid niet af. Het breken (brisure) van een wapen is jargon voor het aanbrengen van een doorgaans kleine wijziging in de afbeelding. Bij het uitsterven van de familienaam wordt meestal een spiegeling aangebracht. Bij een bastaard gaat het meestal om een schuinstreep van links naar rechts over het hele schild. Beide situaties komen overeen met de Meijerfeldtse werkelijkheid, maar in de Riddarholmskyrkan is de spiegeling wel en de schuinstreep niet te zien. Bovendien hoort de vader het bastaardwapen niet te krijgen, maar de onechte zoon. Deze maakte weliswaar een mooie tekening van de grafdeksel in Nehringen, maar heeft één van de wapenschilden zover bekend nooit gevoerd.
 
Beide versies in Stockholm zijn dus correct. De ene is conform de gravenbrief, de andere hoort bij de afsluiting van de adellijke familienaam. Had mijn vader voet bij stuk gehouden dan had zelfs het Zwitserse atelier geen fout gemaakt.
 
Familieberichten (hier niet opgenomen)
 
Anna Catharina Meijerfeldt gehuwd Horn (1722-1779)
Lester en Hugo zouden eind augustus 2020 over de railing van de ferry Rostock – Trelleborg hebben gehangen, nagenietend van hun ontdekkingen in Stralsund en Nehringen en vooruitblikkend naar hun bezoeken aan kastelen, kerkjes en archieven in Zweden. COVID-19 heeft die reis gedwarsboomd, maar als troost hierbij een ons opgestuurd schilderij, beter afgebeeld en met details op de website.

Verwarring bij Zwitserse naamgenoten
(“La Liberté”, Freiburg 11 mei 1968)


Nieuwsbrief 2020/1

Alle leden van de familiegroep Von Meijenfeldt een gelukkig Nieuw Jaar & Decennium toegewenst! Na twee keer verzuim eindelijk weer een Nieuwjaarsbericht. Daarom een driejarige terugblik (soms herhaalde berichten van LinkedIn of Facebook) en een vooruitblik op het verdere onderzoek naar de geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt.

Toch een gevluchte gravenzoon?

Familiesite 1.9.4. Eén van de verhalen die in de familie de ronde doen is dat de eerste Von Meijenfeldt in Nederland een gevluchte Zweedse gravenzoon was. Zelf beweerde hij ook dat zijn vader een echte Zweedse graaf was. Dit spoort niet met de officiële gegevens dat de twee zoons van die graaf in 1791 en 1795 overleden. Nu duikt er een verhaal op dat het vluchtverhaal toch weer aanwakkert. De Stockholmse politiechef Liljensparre stelde na de fatale aanslag op koning Gustaaf III na 16 maart 1792 een lange lijst van verdachten op. Graaf Axel Fredrik Meijerfeldt kwam daar niet op voor en was de speelmakker van de 13-jarige Kroonprins, maar toch was hij 8 september de klos. Hij werd in zijn kamer gearresteerd wegens luidkeels protesteren tegen de verbanning van zijn regimentschef Armfelt naar Napels en het niet dragen van zijn uniform bij het Stenborg Theater. De politiechef was uit op verdere promotie, blies de kwestie buiten proportie op, werd snel daarna benoemd tot burgemeester en liet Axel Fredrik al weer op 7 oktober vrij met het bevel binnen 24 uur naar zijn woonplaats te vertrekken. Chronologisch zou het goed kloppen als hij kort daarna via zijn ouders in Stralsund op een Frans schip zou zijn gevlucht en op 1 mei in dienst van de Amsterdamse Admiraliteit zou zijn getreden in de relatief hoge rang van konstabel-majoor. Maar nee, hij werd dat jaar adjudant-kolonel bij de Zweedse Kroonprins en maakte promotie tot majoor in zijn regiment. Daarna volgt het nauwgezet opgetekend incident in de clubzaal van Örebro op 18 november 1794 en zijn overlijden aan nekkramp op 13 januari 1795.

Carl Fredrik niet in de Spaanse Nederlanden?

Familiesite 1.3.1. Volgens de Zweedse Biografische Lexicon vocht Carl Fredrik Meijerfeldt sr van 1682 tot en met 1685 in Franse dienst en op 1 juli 1690 in de Slag bij Fleurus. Was hij in de Spaanse Nederlanden? Bij nader inzien is dat onzeker. In 1682 lag zijn regiment onder commando van de 23-jarige Carl Johan (ook wel: Hans Karl) Königsmarck in Landau (de Pfalz). Oktober 1683 vertrok het vanwege de Frans-Spaanse Oorlog naar Roussillon in Catalonië om de toevoer van Spaanse troepen te stuiten. Na  een succesvolle veldtocht veroverde het Girona. Door de wapenstilstand van Regensburg en de herroeping van het Edict van Nantes ontbond Königsmarck zijn regiment. Terug in Riga werd Carl Fredrik op 10 januari 1685 luitenant. In Fleurus, wel in de Spaanse Nederlanden, vochten Zweedse regimenten in dienst van de Nederlands-Britse vorst Willem III. Zij werden door de Fransen krijgsgevangen gemaakt, met uitzondering van een bataljon onder Magnus Stenbock. Carl Fredrik wordt daarbij niet genoemd en zijn vastgestelde aanwezigheid in Riga op 20 mei en 12 december 1690 laat zich moeilijk plooien met een reis van twee keer 2000 km naar de Spaanse Nederlanden.

Meijers vanaf begin van Baltische landadel en eeuw vroeger in Zweedse dienst

Familiesite 1.2.1. Anders Meijer werd in 1674 in de adelstand van het Zweedse Rijk verheven. Zijn voorouders blijken daarvóór al tot de adel te hebben behoord en al in Zweedse dienst te hebben gestaan. Dat de Meijers tot de lagere Baltische landadel behoorden kan worden geconcludeerd uit vier papieren van A.A. von Stiernman, die zijn erfgenamen nalieten aan de Universiteitsbibliotheek van Uppsala. Er zijn vier redenen: de Duits-Baltische vazalgeslachten achtten de Meijers geschikte huwelijkspartners, Johan Meijer voerde in 1480 de aanhef “Herre”, bezat het leengoed Búbbús (tegenwoordig Babbusch, 50 km ten noorden van Riga) en voerde  een azuren wapenschild met zilveren sikkel (de bovenhelft van het hartschild van het latere Zweedse gravenwapen).

Familiesite 1.2.3. Uit de papieren van Stiernman blijkt bovendien dat de keuze van Anders Meijer om in 1656 ingenieur in het Zweedse leger te worden logisch voortvloeide uit het feit dat zijn voorouders ook al in Zweedse militaire of bestuurlijke dienst stonden. Deze traditie ontstond toen de Lijflandse Orde in maart 1562 door de Reformatie en de verliezen tegen Iwan de Verschrikkelijke ophield te bestaan en de ridders bescherming gingen zoeken. In het zuiden kozen ze voor Polen-Litouwen en in het noorden voor Eric XIV, koning van Zweden. Hinrik Meijer volgde de ridders naar Estland en werd ritmeester in de Zweedse cavalerie.

 

 

Kerkboeken St. Petri in Riga onthullen huwelijk en dood Catharina Wulff

Familiesite 1.3.2. De boeken van de St. Petri Kirche in Riga werpen licht op vragen rondom de vrouw van Anders Meijer. In 1660 ging Catharina Wulff – ondermeer volgens het Nationaal Archief in Stockholm – het huwelijk in als weduwe van koopman Herman Rötelsdorff. Was zij daartussen ook nog met advocaat Johann Christoff von Kirstein getrouwd geweest? Waarschijnlijk niet, want in de St. Petri boeken staat dat hij met Catharina Rötelsdorff trouwde, een dochter uit een eerder huwelijk van Herman, en dus niet diens weduwe. In het Leichenbuch van dezelfde kerk is te vinden dat Carl Fredrik Meijerfeldt – inmiddels in de rang van kapitein – zijn moeder op 7 maart 1692 liet begraven. Tenzij ze is herbegraven ligt ze dus niet in het familiegraf in Nehringen.

Familieberichten
De details van de geboorten, huwelijken en sterfgevallen zijn opgenomen in de e-mail aan de leden van de Familiegroep. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden die details op de Familiesite niet vermeld, alleen de aantallen. In de periode 2017-2019 zijn er 6 geboorten, 3 huwelijken en 4 sterfgevallen bekend.

Blijk van hulde en trouwVan de eerste Nederlander Johan August von Meijenfeldt waren drie tekeningen bekend. De originelen bevinden zich in het FamilieArchief. In het Gelders Archief blijkt een vierde tekening aanwezig te zijn. Het gaat om een gekleurde gravure op papier van 15,5 x 19,2 cm. Deze ontdekking is te danken aan de digitalisering van de Alexander Ver Huell collectie. In de tekst wordt een verzoek gericht aan Lodewijk Napoleon Bonaparte, Koning van Holland. Diens familiewapen staat bovenaan.


G
ravenwapen Meijerfeldt

Het FamilieArchief heeft van Antiquariat Steffen Völkel in Seubersdorf voor  € 11 een originele  kopergravure van het Zweedse gravenwapen gekocht. De artiest was  Carl Eric Bergquist (1711-1781).De afmetingen zijn slechts 0,48 x 0,65 cm. De reden daarvan is dat de afdrukken moeten passen op de bladzijden van “Svea Rikes Ridderskaps och Adels Vapn-bok” uit 1764.

Oudste krantenbericht
Het eerste familielid dat in een krant stond was Johan August Meijerfeldt. Het bericht gaat over zijn successen tegen de overmacht van de Litouwse vorst Oginski.Het staat te lezen in de Leidse internationale krant Nouvelles Extraordinaires de Divers Endroits van 29 december 1701.

Voortgang van het onderzoek Website
http/meijenfeldt.nl bestaat sinds 2008 en is in 2017 geheel vernieuwd, van Word naar WordPress. De hoofdstructuur van de site is nog dezelfde als van de twee boeken en de vorige website, maar is enorm in omvang gegroeid naar meer dan 450 lange pagina’s. De bijlagen Archieven, Boeken en Correspondentie zijn rijk gevuld en gaan dit jaar verder in de hoofdtekst verwerkt worden.
Scans. In plaats van reizen naar het buitenland om originele teksten in archieven en bibliotheken over te schrijven of te laten fotokopiëren, kunnen elke dag meer scans op internet worden gedownload of besteld. Minder avontuur, maar de ratio tussen tijdsbesteding en opbrengst is aanzienlijk gunstiger. Via hyperlinks zijn flinke hoeveelheden oude handschriften uit Zweden, Lijfland en Oostenrijk te bekijken, maar ze wachten nog grotendeels op ontcijfering; introductie voor particulieren van het Nederlandse programma SCRATCH (SCRipt Analysis Tools for the Cultural Heritage) zou veel tijdwinst opleveren.

Studiereis
Lester en Hugo zien toch nog voldoende redenen om een studiereis te maken. In augustus van dit jaar worden Duitsland (Stralsund en Nehringen) en Zweden (Stockholm en zuidwaarts) bezocht. Doelen zijn het bezichtigen van relevante landgoederen en gebouwen (kerken, paleizen), het maken van foto’s en het ontmoeten van hun
bewoners en beheerders.

Newsletter 2017

Over the last decade it has become a custom to inform you about family affairs around New Year. Once again it will be in English to cater for our relatives abroad (Canada, Portugal).

Through FamilyNews on Facebook and email, I try to reach as many family members as I can. If you would be so kind as to please forward this newsletter to family members who are either not on my list or who do not use Facebook or email.

The Family Archive and myself in person have returned to the Parklaan 86 in Bilthoven after spending years in a container (the archive) and in San Francisco (myself). All parts of the archive have survived the trip. Unfortunately, one box is missing and it included copies of parts 1 and 2 of the Family Books. There are only 8 copies left apart from the copies you have in your possession of course. It has therefore become a collector’s item.

For this reason, the website has become more important. Last year I announced a total makeover in Wordpress. That project isa massive amount of work and therefore I am still in the process of completing it. I will let you know as soon as the new website is online.

Research into the history of our family continues. Some resultsare as follows:

– Many family members commissioned an image of the coat of arms in a drawing, seal ring, stained glass, ex libris, tatoo and/or cufflinks. These images are displayed on a new page “Afbeeldingen Nederland” in the present website.

– Count Johan August Meijerfeldt sr (1664-1747) was a member of the Riksdag in Stockholm. On my trip around the Baltic Sea in 2003 there was no time to go through all the protocols. On a recent business trip I took a day off to visit the Library. The delay of 13 years appeared to be welcome, because I could use new technology to scan the many pages referring to the Count.

[To protect privacy the details of births, marriages and deaths in our family are deleted from the original letter. The numbers for the year 2016 are 1 birth and 3 death].

Newsletter 2016

This year started off with a gathering of 50 family members at the house of Herbert and Agni in Amsterdam. A similar number of family members had to miss the opportunity of participating because of snowy conditions (perhaps you remember snow: ice crystals that used to fall from the sky in light white flakes).

I forwarded a brief report through Family News, along with a photo of the familytree. The number of MBs did not make it possible to send the photo of the 50 family members. However, I will try to find a solution for this problem.

In my last News Letter I explained (in Dutch) that the story about the links Sweden-Pomerania-Holland has been updated in a new part 4 on the website www.meijenfeldt.nl. Other updates concerned the first chapters of part 2 and coat-of-arms in part 1.

I asked you to “like” this page. You did a wonderful job, especially my Greek fans are numorous smile emoticon Thanks to these “likes” I have more technical possibilities with this News Letter to my avail.

[To protect privacy the details of births, marriages and deaths in our family are deleted from the original letter. The numbers for the year 2015 are 2 births and 2 death].

Newsletter 2015

How many good wishes do you have for the year 2015? The general one should of course be “Animus Secundis Dubiisque Rectus”, chin up in prosperity and misery. Your second wish should definitely be to join the first full family gathering since 1908.

That meeting will take place January 24, (between 15:00 and 17.00 hrs), Emmastraat 32, Amsterdam. After introductions and family photos, parts of the mystery around our Swedish ancestry will be revealed, followed by questions and own stories of those present.

I am writing this message to 110 members via the FamilyGroup on Facebook and 65 members via email. I realise some of you will therefore receive this message twice; better safe than sorry. Nevertheless, if you know members who are not listed, please let me know.

The number of attendees is on the increase. That is wonderful news. Around 9 people had to apologise for their absence, 7 people indicated they may turn be present, and 45 people will join. Most people in the last category have stated who will accompany them; those who have not done so yet are kindly requested to let me know their names.

Two 80+ members are joining us and 12 people are between 16 and 30 years old, therefore age is not relevant.

There is a proportional balance between the three branches of our family tree who will be attending: De Haas (10), De Koe (20) and Augustijn (15). One participant is a granddaughter of Cato von Meijenfeldt and Jan van der Tas. As far as I know, Jan’s funeral (June 16, 1908) was the last time all members of the family got together.

Unless there are changes in the plan worth mentioning, this is my last invitation to you. Still three weeks to go before your patience will be rewarded.

Newsletter 2014

This e-mail is meant for all members of the family, whether they use an ij or an y, and whatever language they speak. There is already a mini summary of the family history in English on Facebook/FamilyNews. Especially our Swedish ancestors are highlighted. Now this e-mail is written in English. The number of English speaking members by birth or education is growing. A bilingual e-mail is too much to ask of me. Who will guarantee that East-Canadian, German or Swedish relatives insists on even more languages? Please inform me about members that should be added to this group or should be unsubscribed.

Moderate growth of the family

Part 2 of the book – about the Dutch family – appeared 20 years ago. You can still order that one (as well as part 1 about the Swedish family). Since then the births plus marriages minus deaths lead to a growth from 134 to 149; those are the members alive carrying the Dutch family name. I would call this growth moderate. Please correct my list, including children of Von Meijyenfeldts mothers and their partners. I’m asking this now, but hope that you will continue to announce family news through this group in future. 

[To protect privacy the details of births, marriages and deaths in our family are deleted from the original letter, sent to the  89 members of the closed family group].

Better puctures of paintings and maps

Now, I have better pictures made for the FamilyArchive and put on the website and the photoalbums of this Familygroup.
– In the first place it concerns the original paintings of members of the Swedish noble Meijerfeldt family.
– Secondly, I found the 1694 cadastral map of the Nehringen estate in northern Germany and the 1727 cadastral map of the Söfdeborg estate in southern Sweden.
– In FamilyNews I earlier released a photo of the restored Coat of Arms on the Patronage Loge in the St. Andreas Church in Nehringen.

Family gathering?

There are now already three members that voluntered to help organizing a family event. My move to San Francisco was not very hulpful in this respect. I will approach them again and see what can be done about it.

Please make use of this Familygroup in Facebook to spread more news about the family.
Make this part of you promises for 2014.

Nieuwsbrief 1984