3.1.4. Familie Knobel

Zomer 1788 krijgt de 29-jarige Wilhelm August von Meyerfeld opdracht van de regering in Hanau onderzoek te doen naar bezwaren die tegen autoriteiten in Schwarzenfels zijn geuit. In dit prachtig op een berg gelegen dorp raakt hij onder de indruk van de enorme fabriek van industrieel Knobel. Gebruikmakend van de gastvrije uitnodiging valt de mooie 10-jarige oudste dochter Amalie (Malchen) hem onmiddellijk op. Hij keert daardoor graag regelmatig in het huis terug en vindt het niet bezwaarlijk dat zijn onderzoek maanden uitloopt.

In 1792 krijgt Wilhelm August een derde betrekking bij het hervormde Consistorium van Hanau. Voor de afwikkeling van de financiële zaken moet hij jaarlijks drie tot vier weken naar Schlüchtern. Hij gebruikt dan zijn vrije dagen en uren om naar het twee uur verder gelegen Schwarzenfels te rijden om Amalie Knobel te zien opgroeien. In 1796 is zij 18 jaar en vraagt hij succesvol om haar hand. In aanwezigheid van zijn vader en broer vindt het huwelijk op 1 augustus 1797 in Schwarzenfels en Schlüchtern plaats. 

Wilhelm August von Meyerfeld

∞ Malchen Knobel

Friedrich August von Meyerfeld is intussen kapitein zonder compagnie bij het artillerieregiment. Een jaar na zijn huwelijk, op 12 mei 1798, wordt zijn broer Wilhelm August eindelijk stemhebbend regeringsraad in Hanau. Hij is ook advocatura principis. Voor al zijn betrekking samen ontvangt hij een jaarwedde van 1.400 fl. Diezelfde dag wordt een eerste dochter geboren en achter elkaar volgen er nog vier dochters. In de tussentijd volgt een bevordering tot Oberappellationsrath. Ook is hij sinds 1800 Oberamtmann in Vilbel.

Friedrich August is ook onder de indruk geraakt van een dochter Knobel, want op 5 januari of februari 1802 trouwt hij met Johanna (Hanschen) (1779-1842). Hij is compagniechef van het garnizoen van Kassel. Zijn vader is ook bij het huwelijk en overlijdt in 1804 op 82-jarige leeftijd. Intussen vertegenwoordigt Wilhelm August de Landgraaf in de buitengewone Rijksdeputatie te Regensburg in 1802 inzake de schadeloosstellingen voor de Duitse vorsten. Hij is daarnaast gezant voor de particuliere belangen van de Landgraaf.

Na twintig jaar in Hanau in alle genoemde functies verenigt Wilhelm August zich per 1 januari 1805 met zijn broer in de hoofdstad Kassel om zijn nieuwe functie van Oberappellationsgerichtsrath op zich te nemen. Hij heeft zijn twee oudste dochters bij zich, die door zijn schoonzus worden opgevangen. In dat huis is al haar eerste dochter geboren. De zussen Knobel verenigen zich vier maanden later. Eind dat jaar krijgt Friedrich August zijn eerste zoon en het jaar daarop volgt zijn benoeming tot kapitein van de artillerie.

Het jaar 1806 maakt een einde aan het rustige bestaan in Kassel. Napoleon rukt met zijn Franse troepen steeds verder oostwaarts en valt Hessen binnen. Hij benoemt zijn broer Jerome Bonaparte tot nieuwe koning van Westfalen. De eerste zoon van Wilhelm August wordt drie dagen vóór de Franse bezetting van Kassel geboren. Hij noteert in zijn autobiografie:

Mit dem ersten ward meine Frau (…) noch ruhig und glücklig verbunden. Ihre körperliche Kraft und wahrhaft männlichter Muht überwandte aber auch die heftigen Gemüthserschütterungen, z.B. die Androhung einer Plünderung in diesen Tagen des Schreckens, der Furcht und der Angst so bewunderungswürdig, daβ kein nachteiliger Einfluβ hiervon auf ihre und des Kindes Gesundheit wahrzunehmen war.

Wilhelm August werkt niet graag mee aan het Franse rechtssysteem, maar laat zich op 15 januari 1808 wel tot één van de drie presidenten van de kamers van het hoogste gerechtshof benoemen tegen een jaarwedde van 9.000 Fr. met de gedachte zich strikt tot het juridische werk te beperken. Hij maakt ook tijd om te schrijven. Uit deze werken blijkt dat ‘strikt juridisch’ wel een keuze vraagt, omdat hij nu de Code Napoleon in plaats van het oude leenrecht als uitgangspunt neemt. Ook Friedrich August verzet zich niet: hij wordt in 1809 commandant van de garde van de Prefect van het departement Fulda.

Na de mislukte veldtocht van Napoleon naar Moskou bezetten de Russen Kassel enige tijd, maar al snel komen de Fransen terug. Wilhelm August en de andere bestuurders worden er van beschuldigd de stad zonder tegenstand te hebben overgegeven. Hij wordt om 23:00 uur in de avond door de politie thuis weggevoerd en gevangen gezet in het kasteel van Kassel. Zijn vrouw probeert opnieuw rust uit te stralen, maar ditmaal krijgt zij een zenuwinzinking en verliest de zoon waarvan zij in verwachting is. Haar zus heeft in 1807 en 1809 haar gezin met dochters uitgebreid.

De eerste week van de hechtenis mag één van zijn kinderen nog bij vader op bezoek komen, de tweede week niet meer. Na de Volkerenslag bij Leipzig ziet koning Jerome in dat de situatie hopeloos is. Een cipier komt op 24 oktober de cel van Wilhelm August inlopen met de kreet: Ihr Geburtstag ist Ihr Glücktag! Sie sind frei! Na het vetrek van de Fransen neemt Wilhelm August voorlopig het bestuur van de stad Kassel en Neder-Hessen op zich. Hij ziet eerst Russische troepen en kort daarop de Keurvorst terugkeren. Friedrich August krijgt opdracht de rekrutering van de troepen in de provincie Hanau ter hand te nemen.

Niet alleen de Fransen spreken Wilhelm August aan op zijn gedrag, ook de Keurvorst doet dat na zijn terugkeer. Hij schrijft met succes een uitvoerige apologie over zijn werkzaamheden tijdens de Franse bezetting en wordt daarin gesteund door de Hessische regeringsfunctionarissen die hem destijds mede tot zijn besluit hadden aangezet. De Keurvorst is overtuigd en benoemt hij hem op 4 maart 1814 tot president van de regering in Rinteln, hoofdstad van het vorstendom Schaumburg. Een bevordering kan het niet genoemd worden. De jaarwedde bedraagt ook maar 1.500 rijksdaalder, maar hij krijgt daarboven 500 rijksdaalder aan emolumenten zoals gratis wonen.

De reis van Kassel naar Rinteln met drie van zijn kinderen is lang en zwaar vanwege het winterse weer. De oversteek van de Weser is vanwege ijsschollen ronduit gevaarlijk. Diezelfde Weser is er in 1815 oorzaak van dat zijn jongste 4-jarige zoon spelend op een brug met zijn hoofd naar beneden in de rivier valt en door de lokale arts niet meer tot leven te brengen is. Beide broers krijgen nog een laatste kind: Friedrich August dat jaar in Kassel een zoon, Wilhelm August het jaar daarop een dochter. Wilhelm August is dan ook nog Eerste Landdag Commissaris in zijn provincie. Friedrich August wordt in 1816 majoor en commandant in Marburg.

Tussen de broers die de twee takken Von Meyerfeld opzetten is er nog een zus: Frederike Charlotte Louisa Jeanette (1761-1831). Zij huwt in 1781 Alexander Wilhelm Ludwig von Büchenröder (1758-1824). Deze is kolonel in Nederlandse dienst. Vóór de Franse inval reist het gezin in 1803 naar Plettenberg Baai in Zuid-Afrika. Daar komt het al snel tot een echtscheiding. In 1806 keert Büchenröder alleen terug en bevrijdt in 1813 Deventer van de Franse bezetting en overlijdt tien jaar later in Aken. Frederike blijft met haar drie kinderen in Plettenberg wonen tot haar dood in 1831. De adellijke geslachten Von Büchenröder en Von Meyerfeld zijn allebei verweven met de familie Knobel. Johann Balthazar Christian Knobel – een jongere broer van Malchen en Hanschen – trouwt met een zus van Alexander Wilhelm Ludwig von Büchenröder en vertrekt ook naar Kaapstad.