1.6.6. Gouverneur-generaal

Begin februari 1721 verlaat graaf Johan August Meijerfeldt Stockholm, reist naar Skåne, steekt eind april over en komt op 3 mei in Stralsund aan. Hij gaat daar zijn functie als gouverneur-generaal van Zweeds-Pommeren weer opvatten; in feite is hij Vice-Koning. In plaats van militaire functies heeft hij nu bestuurlijke, zij het dat één van zijn eerste handelingen is om de regering in Stockholm om bescherming van handelsschepen uit Stralsund en Rostock tegen vijandelijke kapervaart te vragen; daartoe worden twee marineschepen van Karlskrona naar Göteborg verplaatst. Hij krijgt een jaarsalaris van 5.200 Taler. In zijn gezelschap is Trautvetter, die tot commandant van Stralsund is benoemd.

Johan August is met zijn familie naar Stralsund overgestoken: zijn vrouw, dochter en zoon. In 1722 wordt daar weer een dochter geboren. Zij krijgt de namen Anna Catharina; de moeder van haar vader had dezelfde voornamen. Bij de doop op 20 mei 1722 in de St. Nikolaikerk zijn getuigen generaal Trautvetter, generaal-majoor Krassow (zijn chef in Nederland), landraad Normann, luitenant Wulffraht en de vrouwen van de generalen Bennet, Stahl, Rehnskiöld en “frau Obristin Meyerfelden”. (1)

Tenslotte wordt op 4 mei 1725 een zoon Johan August jr in Stralsund geboren. De volgende dag wordt het kind gedoopt in de St. Nikolaikerk van Stralsund. Als doopgetuigen treden hier op wederom baron von Trautvetter namens de Koninklijke Regering, generaalsu­perin­ten­dant Joachim von Krackevitz namens de geestelijke stand en kolo­nel Wulffrath namens de adellijke stand. (2) 

Op 3 juni 1725 overlijdt “Frau der Obristen von Meijerfeldt” in haar woonplaats Stralsund. De opbaring vindt plaats in de St. Nikolai Kirche. Zij wordt op 21 juni in de St. Andreas Kirche in Nehringen begraven. (3)

De vrouw van kolonel Meijerfeldt die bij de doop van Anna Catharina in 1722 getuigt en in 1725 overlijdt is moeilijk thuis te brengen. Als het Catharina Wulff is, moet zij 95 jaar oud geworden zijn en er een fout gemaakt zijn bij de rang van haar man Anders en in het begraafboek van de St. Petri kerk in Riga (7 april 1692). Als het Anna Catharina Hastfer is, moet zij 44 jaar oud geworden zijn, is de rang van haar man Carl Friedrich wel juist weergegeven en is er een onverklaarbare afwijking met de bronnen die haar overlijden pas plaatsen in Kårtorp (Vedum), 30 september 1762. (4)

Ulrika Margareta Meijerfeldt overlijdt op 26 juni 1728 in Stralsund op 9-jarige leeftijd. Ook zij wordt opgebaard in de St. Nikolai Kirche. Zij  wordt vier dagen later in het Nehringse familiegraf begraven. (5) 

In Wenen verblijft nog steeds Wolmar Johan Meijerfeldt. Juni 1723 doet hij om onbekende redenen het verzoek zijn kwartier te mogen maken in Breslau (Wroclow). Net als zijn collega-officieren moet hij veel moeite doen zijn achterstallige jaarwedde uitbetaald te krijgen. Na enkele vergeefse pogingen doet hij in 1721 en opnieuw in 1722 een officieel ver­zoek tot uitbetaling. In 1724 wordt hij voor zijn soldij op de belastingopbrengsten van Moravië aangewezen, hetgeen hem tot zijn dood ergernis zal blijven opleveren. In 1729 komt hij zelfs in conflict met de Weense Hofkammer, omdat hij zich in zijn verbittering beledigend over de betaalmeesters in Brünn (Brno) uitlaat. De Hofkriegsrat heeft hiervoor echter begrip en oordeelt mild over hem, wellicht ook omdat zijn oude veldheer prins Eugenius de president is.

Johan August Meijerfeldt krijgt als gouverneur-generaal in de eerste plaats te maken met aanhoudende militaire en politieke druk van Pruisen. Ondanks de malaise in het Zweedse leger weet hij er een verdubbeling van zijn Zweedse troepen tot 3.000 man en de uitbouw van de vestingwerken van Stralsund door te drukken. De plaatselijke Landstände ziet dit als een veel te zware last en Meijerfeldt draait geleidelijk in hun richting. Hij weet het in de loop der jaren zo te regelen dat alleen het landelijke infanteriekorps en het stedelijke artilleriekorps betaald moet worden, vervolgens dat de tekorten van het garnizoen van Stralsund op de rijkskas drukken en tenslotte in 1739 dat er regelmatig rijksbijdragen in de huishoudkosten van Zweeds-Pommeren komen. (6)

Van Johan August wordt gezegd, dat hij niet alleen een van Karel XII’s bekwaamste generaals is, maar ook als bestuurder goede eigenschappen bezit. (7) Hij moet het bestuur voeren namens koning Frederik op grond van de oude orde van 1663. Dit betekent herstel van de privile­ges van de Pommerse adel en steden, niet in het minst veroorzaakt door het feit dat 4 Rijksraden, waaronder Meijerfeldt, daar landgoederen bezitten. Hij verzet zich in 1728 met succes tegen het Matrikel van Lagerström om op basis van de oppervlakteberekeningen van het kadaster uit 1692-1698 belasting te gaan heffen, want dat zou een enorme verhoging tot gevolg hebben gehad.

In vergelijking tot het straffe bewind van het naburige Pruisen is het Zweedse regime mild te noemen. Economisch gezien raakt het gebied echter snel achterop, ondermeer door het gezapige leven, de afzijdigheid van de overheid, het slecht innen van de pachtsommen en de Pruisische blokkade aan de landsgrens. ‘Unter drei Kronen läßt sich’s ruhig wohnen’, luidt een spreekwoord uit die tijd. Dat geldt niet voor alle bevolkingsgroepen, want in 1729 krijgt Johan August opdracht Zweedse zigeuners via Pommeren uit het rijk te deporteren. (8)

Het culturele leven bloeit wel op, waarbij de Universiteit van Greifswald een rol speelt ten gevolge van de bijzondere koninklijke gunst die zij geniet. Met name de geschiedschrijving van Pommeren neemt een grote vlucht. Het gaat desalniettemin om één van de kleinste universiteiten van Duitsland en Zweden (gemiddelde omvang van 82 studen­ten), die vooral bekend staat om haar geringe activiteiten en haar theologen­strijd. Johan August is lange tijd Kanselier (1714-1747), maar wordt niet als een succesvol Kanselier herin­nerd: Seine militäristischen Verdienste machten ihn wahrscheinlich eher dafür zuständig, die Regierung in Stralsund zu leiten als die Univer­sität zu überwachen und zu lenken, in derer Ge­schichte er nachwei­slich keine bemerkenswertere Spur hinter­lassen hat. (9)

Begin 1726 spoort hij de rector per brief wel tot meer activiteiten aan en eind 1730 leidt hij persoonlijk de visitatie van de universiteit, die tot een kritisch rapport aan de koning leidt. Deze onderneming is op gang gekomen onder druk van de enige Zweedse hoogleraar Nettel­bladt, die in 1724 buiten de voordracht om (en achteraf haastig gesteund door Meijerfeldt) door de koning benoemd is. In 1736 benoemt Meijerfeldt zelf een Zweedse hoogleraar die niet als eerste op de voordracht staat, maar verder laat hij de universiteit toch vooral een Duits karakter houden. Hij staat in 1739 een deel van zijn zeggenschap af aan de Pommerse regering.

In 1726 wordt in Zweden het oorlogsschip met de naam “Greve Meijerfelt” te water gelaten, naar mag worden aangenomen in aanwezigheid van graaf Johan August Meijerfeldt zelf. Het schip is gebouwd op de private werf Masthugget in Göteborg. Constructeur en bouwmeester is C.J. Falck. Het schip weegt 140 ton, heeft een lengte van 118 voet (35,03 meter), een breedte van 19 voet (5,64 meter) en een diepgang van 6,25 voet (1,85 meter). Aan oorlogstuig zijn er 2 kanonnen van 12 pond en 4 van 3 pond. In de 40 jaar dat het schip dienst doet worden geen krijgshandelingen vermeld. Op 14 mei 1765 zinkt het bij Zuid-Aspholmssund.

IMG_0305Meyerfeldtsches Palais, Badenstraße 17, Stralsund

Ook verrijzen vele bouwwerken; de gouverneur-generaal legt op 1 augustus 1726 de eerste steen voor de residentie – later genoemd Meijerfeldtska Palatset – aan de Badenstraße 17 te Stral­sund, alwaar hij in 1730 met zijn gezin gaat wonen. (10)

Graaf Johan August Meijerfeldt ziet zijn kastelenbezit in die tijd sterk uitgebreid. Uit het vermogen Barnekow-Ascheberg valt hem in 1724 het landgoed Gammal Køgegård op het Deense eiland Sjæland toe. Hij bindt de boeren aan zich door in 1736 een unieke drankvergunning voor de plaatselijke herberg te regelen. (4) Uit hetzelfde vermogen krijgt hij het kasteel en uitgebreid landgoed Sövdeborg in de Zuid-Zweedse provincie Skåne. De graaf brengt zijn tijd graag op dit laatste landgoed door en hij trekt zich hier ook op het eind van zijn leven terug. Daarnaast laat hij zijn slot Näsby in 1731 verbouwen, hoewel hij er uitsluitend vertoeft als hij in Stockholm is.

De gouverneur-generaal neemt door zijn Pommerse bestuurswerkzaamheden nauwelijks deel aan het politieke leven in Stockholm. Ulrika Eleonora was als koningin afgetreden ten gunste van haar echtgenoot Frederik, maar was nog troonpretendent en bij diens afwezigheid regentes. Meijerfeldt wordt er vreemd genoeg van verdacht dat hij naar de Holstein-partij overhelt en daarin zelfs een vooraanstaande plaats inneemt, niet in de laatste plaats omdat die partij voordeel trekt uit het feit dat hij meer dapperheid dan diplomatie bezit. (11)

In de jaren 1726-1727 woedt de alliantiekwestie op haar hevigst. Van 7 tot 9 februari 1729 dienen alle staatscolleges een geheim standpunt in te nemen over de vraag naar een bloedband met het Holsteinse huis. Tot dan had graaf Meijerfeldt meestentijds in het buitenland vertoeft, zodat hij zich aan de besluitvorming had kunnen onttrekken. Uiteindelijk weet hij zichzelf in een neutrale positie te manoeuvreren. (12)

Schilderij van Johan August Meijerfeldt in kleding Rijksraad

In 1729 doet zich een schandaal voor rondom de pastor van Nehringen, Christoph Heinrich Fischer uit het Saksische Alsleben. Twaalf jaar eerder was pastor Johann Heinrich Gröteke overleden en had de daar toen tijdelijk heersende Deense koning zijn kans schoon gezien een jaar later een vertrouweling uit Kopenhagen te beroepen. Heel anders was het gegaan met Medrow (en Glewitz), waar Karel XII de in Bender aanwezige Vollrath Friedrich Ruch in 1711 beriep om zijn vader op te volgen. Wie weet heeft Ruch de koning geadviseerd de leen als Meijerfeldt’s beloning voor Stettin uit te kiezen. Na de vrede van 1721 neemt Meijerfeldt Nehringen en Medrow in bezit. Fischer heeft begrijpelijkerwijs minder Zweedse sympathieën dan Ruch, maar blijft op zijn post en kan zich aanvankelijk inhouden, wellicht vanwege de omvangrijke verbouwing van de St. Andreas Kirche. Na acht jaar gaat hij in zijn preek ver zijn boekje te buiten. Hij laat zich in de meest onwelvoeglijke en beledigende bewoordingen uit over de gouverneur-generaal, zonder hem overigens direct te noemen. Fischer wordt onmiddellijk geschorst en aangeklaagd, maar weet ontslag te ontlopen door onder ede te verklaren Meijerfeldt niet bedoeld te hebben. De Deense koning is zo verstandig hem daarna in Holstein te beroepen. Zijn opvolger is Andreas August Sigismund uit het Mecklenburgse Allerstorff. Hij is op dat moment  privéleraar in de Meijerfeldtse familie. Tot 9 september 1756 blijft hij pastor en wordt het jaar daarop opgevolgd door Friedrich Wilhelm Schröder, die tot 1796 pastor is.

 

1. Evangelische Pfarramt  Stralsund, St. Nikolai Kirche, dopen 1722, nr. 204b.
2. Evangelische Pfarramt Stralsund, St. Nikolai Kirche, dopen 1725 nr. 225b.
3. Evangelische Pfarramt Stralsund, St. Nikolai Kirche, overlijden nr. 420. Evangelische Pfarramt Glewitz, Nehringsches Kirchen Büch 1682-1792, begrafenis.

4. O.M. von Stackelberg, “Genealogisches Handbuch der esthländischen Ritterschaft”, Görlitz 1931, pag. 101.
5. Evangelische Pfarramt Stralsund, St. Nikolai Kirche, overlijden nr. 497. Evangelische Pfarramt Glewitz, Nehringsches Kirchen Büch 1682-1792, begrafenis.
6. W. Buchholz,
“Meyerfeldt (Meyerfeld, Meijerfeldt), Johan August”, in Neue Deutsche Biopraphie, deel 17, Berlijn 1994, pag. 390.
7. H. Villius, lemma in “Svensk Uppslagbok”, Malmö 1951, deel 19, pag. 778.
8. A. Minken, “Nordic Taters – ethnic identity, social cathegorizing and economic adaption ca 1500-1850”, case study Pehr Jönsson Hellbom. Brief aan de gouverneur-generaal over 11 zigeuners in Riksarkivet Stockholm, Inrikes Civilexpeditionen B1a 15.
9. I. Seth, “Die Universität Greifwald und ihre Stellung in der schwedische Kulturpolitik 1637-1815”, Berlin 1956, pag. 117.
10.  Stadtarchiv Stralsund, 01.02.01. Handschriften,
11. H. Hofberg,
“Svenskt Biografiskt Handlexikon”, Stockholm 1876, deel 2, pag. 17.
12. Kjeld Ejdorf, “Godaftenkroen och Korporalskroen, En privilegeret kro med hængerøv”, Strandsiden, oktober 2007, pag. 6-7.
13
. B. Hammarlund, “Politik utan partier. Studier i Sveriges politiska liv 1726-1727”, Stockholm 1985, pag. 61, 127 en 213. C.G. Malmström “Sveriges Politiska Historia från konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772”, Stockholm 1893-1899, deel 2, pag. 14.