Twee familieboeken

 

image001
De familieboeken,
rechts het eerste deel, links het tweede

In de serie getiteld “De geschiedenis van de familie Von Meijenfeldt” zijn twee boeken gedrukt en in hard kaft gebonden bij de Koninklijke Vermande in Lelystad.

Het eerste deel verscheen 5 februari 1991. Het heet “Het Zweedse geslacht Meijerfeldt”. In de Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie (1990, pag. 49) is er aandacht aan besteed:

“De oorsprong van het hier behandelde geslacht ligt in Zweden. Op 24 november 1674 verhief de Zweedse koning Karel XI een zekere Anders Meijer wegens zijn militaire en bestuurlijke kwaliteiten in de adelstand. Ter onderscheiding van een andere familie in het rijk vermeldde de wapenbrief als nieuw te voeren familienaam Meijerfeldt. In deze uitgave worden de (militaire) lotgevallen van leden van de Zweedse familie Meijerfeldt beschreven. Overigens is nog geen aansluiting gevonden met het eveneens uit Zweden afkomstige (Nederlandse) geslacht Von Meyenfeldt, waarvan de genealogie in het vooruitzicht is gesteld.”

Het tweede deel stamt van april 1994. Dat boek heet “De Nederlandse familie Von Meijenfeldt”. In de CBG-Mededelingen (1994, pag. 91) is ook aan dit boek aandacht besteed:

“Na de uitgave in 1990 over de (vermoede­lijke) Zweedse voorouders en afkomst van het geslacht Von Meijenfeldt, in Zweden Meijerfeldt (Mededelingen juni 1992), is het nu de beurt aan de Nederlandse fami­lie. Deze stamt af van Johan August von Meijenfeldt (1760-1835) uit Stralsund in Noord-Duitsland, die in 1793 als onderoffi­cier in dienst trad bij de Amsterdamse Admiraliteit. Hij werd geworven voor het oorlogsschip ‘De Erfprins van Brunswijk’, waarmee hij naar Paramaribo vertrok. Na zeven jaar vestigde hij zich in de Amster­damse Jordaan. In 1810 vertrok hij naar Rotterdam, waar hij tot zijn dood bleef wonen. In deze mooie en goed uitgewerk­te genealogie, die bovendien fraai is uitge­geven, wordt ook aandacht besteed aan allerlei aspecten rondom de familiegeschie­denis, zoals sociale positie, demografie en relaties met aanverwante families. In maat­schappelijk opzicht kreeg de familie gelei­delijk aan meer aanzien. Er waren verschil­lende familieleden die reeds vroeg academisch gevormd waren. Ook bevon­den zich verscheidene beroepsmilitairen onder hen, van wie Chiel von Meijenfeldt (1923-1990) als gouverneur-generaal van de KMA te Breda en lid van de ARP en IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) wel de bekendste is geworden. Ook wordt inge­gaan op relaties met verwante families, te weten Van Leusden, De Haas, Van der Bend, van Apeldoorn, Boelbouwer en Van der Tas.”

Van beide boeken berust een exemplaar in het officiële Depot van Nederlandse Publicaties in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Presentexemplaren zijn gezonden aan een tiental archieven en bibliotheken in binnen- en buitenland. Op de tekst van de boeken berust copyright (zie Website).

Van beide delen zijn ongeveer 100 exemplaren verkocht aan leden van en belangstellenden in de familie. Er zijn nog steeds exemplaren te verkrijgen. De oorspronkelijke prijs van het eerste deel van € 45,- en het tweede deel van € 56,- is verlaagd naar € 15,- exclusief verzendkosten, omdat het grootste deel van de kosten er uit zijn en omdat deel 2 inmiddels via www.boekwinkeltjes.nl door dit bedrag gekocht kan worden.

Aanvankelijk was het plan een derde deel “Naamgenoten” en een vierde deel “Verwanten” eveneens als fraai gedrukte boeken te publiceren. Omdat de eerste twee delen vroegen om correcties en aanvullingen en het derde en vierde deel maar traag vorderden, is besloten op een website over te stappen. Voorlopig blijft dit zo.