3.7.2. Medrows legaat

Eén van de vele paragrafen van het testament van 1795 draagt het nummer 9 b). Het betreft een legaat van graaf Johann August von Meijerfeldt jr. Hij laat onder voorwaarden een som geld na aan een vrouw uit Medrow:

Testamentum des grafen von Meijerfeldt und seiner Frau Gemahlin, Stralsund 10-06-1795

Een in stukjes gesneden transcriptie van deze paragraaf ziet er als volgt uit:

soll auch Augusta Juliana Meyern

Deze naam is nog niet eerder in de familiegeschiedenis voorgekomen. De eerste voornaam is bekend van de gravin, de tweede is nieuw en de achternaam lijkt terug te grijpen op oude tijden. De extra “n” kan bij de naam horen, want ook in de Zweedse vertaling staat Meyern. Het kan ook om een grammaticale uitgang gaan om twee redenen. In de zinsconstructie is de genoemde vrouw de ontvangende persoon. Dit is te controleren door de vraag te stellen “Wem soll ein vermächtniβ erhalten?” Dit leidt tot de Dativ of derde naamval, die een “n” toevoegt. De andere reden is dat het in die tijd gebruikelijk is bij vrouwen “in” of kortweg “n” aan de achternaam van de vader toe te voegen.

In 1984 heerste korte tijd opwinding dat er in de originele tekst niet Meyern maar Meyernfeldt staat. De archivaris van Stralsund schreef dat in de lastige DDR-tijd namelijk, toen hij  desgevraagd beloofde een kopie van het originele testament op te sturen. Bij de opening van de envelop enkele weken later was de teleurstelling dan ook groot dat er toch gewoon Meyern staat, zoals blijkt uit bovenstaande afbeelding. (1)

In het testament wordt – naast de familieleden en executeur PommerEsche – Augusta Juliana Meyern als enige persoon met name genoemd. Om die reden en omdat aan haar een uitgebreide passage wordt gewijd moet zij voor de graaf een bijzondere persoon zijn geweest.

des Inspectoris und jetzigen Pächters in Mecklenburg Tilow Ehefrau

De echtgenoot van Augusta Juliana heet Tilow. Dat is ook een nieuwe achternaam. Hij was eerder inspecteur en is in 1795 pachter in Mecklenburg. Enkele zinnen verderop zal blijken waarom de graaf dat relevant vindt.

welche ehemals zu Mederow gewohnt hat

Mederow is de oude naam van Medrow, het Pommerse landgoed dat samen met het aangrenzende Nehringen aan het geslacht Von Meijerfeldt toebehoort. Augusta Juliana heeft daar vóór haar verblijf in Mecklenburg gewoond. Voor de graaf moet er een bijzondere reden zijn om te vermelden dat zij van zijn landgoed komt.

und besonders in ihrer zweiten Ehe mit vielen Kindern geseegnet ist

Het echtpaar heeft samen veel kinderen gekregen. Bovendien blijkt Augusta Juliana een eerder huwelijk te hebben gehad, waar ook enkele kinderen uit zijn voortgekomen.

nach dem Tode meiner lieben Gemahlin

Alle bepalingen in het testament worden van kracht na het overlijden van gravin Louise Augusta Sparre. Omdat zij op 16 september 1817 sterft, is deze bepaling nog 22 jaar lang niet uitvoerbaar. Daarna is de scribent van haar Nalatenschapsbeschrijving de net gepensioneerde Justitieraad Palmsvärd, oorspronkelijk Jan Eric Nibelius, een goede vriend van Von Meijerfeldt’s huisleraar Kellgren. Hij ontvangt een bedrag van 1.000 rijksdaalder, maar het is relevant hierbij te vermelden dat de gravin in 1798 een even groot bedrag van hem had geleend. (2)

aus meiner Verlassenschaft ein Vermächtniß von Eintausend Reichsthalern in N 2/3tel zu 32 f. gerechnet 

Uit de nalatenschap krijgt Augusta Juliana een legaat ten bedrage van 1.000 rijksdaalder. Vanwege de vele in Europa in omloop zijnde rijksdaalders wordt toegevoegd dat het gaat om nieuwe  twee-derde grote rijksdaalders in 32 stukken of shilling gerekend. Dat is een aanzienlijk bedrag, want in die tijd is daar een ruim inspecteurshuis van te kopen. 

ohne einigen Abzug erhalten, so daß ihrem Ehemann das Capital gegen gehörigen Sicherheit zu seiner Pächtung unzinsbar, so lange sie lebet, ausgezahlet werden

Augusta Juliana krijgt dit grote bedrag mits zij:
– op het overlijden van
de weduwe wacht (zie boven);
– geen aftrek van kosten en geen rente over de wachtperiode rekent;
– het niet zelf 
ter hand krijgt gesteld, maar haar echtgenoot;
– het niet als lump sum krijgt uitgekeerd, maar als garantiefonds voor jaarlijkse bedragen;
– uit die bedragen uitsluitend de pachtsom in Mecklenburg dekt;
– nog zelf in leven is.

hiernächst aber wann sie stirbet, ihren gesamten Kindern zu gleichen Theilen anheim fallen soll

De veldmaarschalk regeert over vele graven heen: zijn eigen, dat van zijn echtgenote en nu ook over dat van Augusta Juliana. Als zij sterft vervalt de aanspraak niet, maar krijgen al hun kinderen het (resterende) bedrag in gelijke delen uitbetaald.

Terug  ***   Verder

1. Briefwisseling met Riksarkivet Stockholm 1934 [CG-014] en Stadarchiv Stralsund eind 1984 [CH-59 en CH-63].
2. J.E. Palmsvärd. autobiografie, Stockholm 1931. ♣