2.1.1. Brief naar Helsingfors

Een opvallend document om het onderzoek naar de herkomst van de stamvader te beginnen is een brief van zijn zoon Carl von Meijenfeldt (1815-1899) aan het bestuurscollege van de Universiteit van Helsingfors (Helsinki). Aanleiding is een krantenbericht over de ontzegeling van nagelaten papieren van de Zweedse veldmaarschalk graaf Johann August von Meijerfeldt jr (1725-1800).

Carl vraagt of die papieren informatie over zijn afkomst opleveren, omdat hij daar zelf vrij weinig over weet. Gelukkig schrijft Carl in de brief wat hij wèl van zijn vader te weten is gekomen over diens afkomst. Dat is toch een hele hoop:

Brief van Carl von Meijenfeldt aan de Universiteit van Helsingfors 1876Zijn vader is in Stralsund in 1760 geboren en daar tot 1780 opgevoed…
Stralsund is de hoofdstad van Voor-Pommeren, in die tijd onderdeel van Zweden. Johann August von Meijerfeldt sr is er van 1714 tot 1748 gouverneur-generaal en bezit de landgoederen Nehringen en Medrow en een regeringspaleis in de stad. Zijn zoon Johann August von Meijerfeldt jr is er in 1725 geboren en woont er tot zijn dood in 1800 regelmatig. Rond 1760 is hij ook daadwerkelijk aanwezig in de stad Stralsund en de landgoederen vanwege zijn actieve rol in de Pommerse Oorlog.

…dient eerst in het Franse en daarna in het Nederlandse leger…
Johan August heeft Stralsund volgens zijn zoon dus op 20-jarige leeftijd in 1780 verlaten en is westwaarts in de Franse en Nederlandse militaire dienst getreden. Dit verdient nader onderzoek in de militaire archieven.

Brief van Carl von Meijenfeldt aan de Universiteit van Helsingfors 1876

…en is zonder twijfel de zoon van de Zweedse graaf.
Dit is een sterke bewering, vooral met het woord “undoubtedly“. Het woord “real” of “legitimate” is niet gebruikt, dus een natuurlijke zoon kan ook.

Carl laat het bericht van  het Algemeen Handelsblad van 24 juni 1862 in het Engels vertalen. Toch goed om de krant er zelf nog even op na te slaan. (1) In de rubriek “Duitsche Post”, onder Berlijn, staat het volgende bericht:

Algemeen Handelsblad 24-06-1862, rubriek “Duitsche Post”, onder Berlijn.Zoekend in andere kranten uit die tijd kan nog worden toegevoegd dat de documenten zullen worden onderzocht door Kanselarijraad Rein en hoogleraar Cygnæus, zoals bijvoorbeeld staat in de Zweedse krant Nya Dagligt Allehande(2)

De Universiteit van Helsingfors antwoordt niet op Carl’s brief. Daarom schrijft Carl’s kleinzoon Govert de universi­teit bijna 60 jaar later nog eens aan en krijgt dan de volgen­de verkla­ring. In het voorjaar van 1933 had de universiteitssecretaris het origineel van de brief van Carl overhandigd gekregen van een persoon, die deze brief had aangetrof­fen in een exemplaar van Anrep’s adels­boek, dat hij had gekocht van de in 1903 overleden – en blijkbaar verstrooide – professor in de geschiedenis Yrjö Koskinen. Naar aanleiding van de brief van Govert raadpleegt de universiteitssecretaris het ontzegelde dossier in de Alexander Universi­teit van Turku en komt tot de conclusie dat het uitsluitend gaat om brieven afkomstig van koning Gustaaf III en diens broer de Hertog van Södermanland. (3)

Dit antwoord geeft Govert’s zoon Hugo aanleiding nog een poging te wagen. Opnieuw met een kloof van 60 jaar schrijft hij naar de Universiteitsbibliotheek in Helsinki. Uit het antwoord en uit krantenartikelen is de volgende reconstructie vanaf 1800 te maken. (4) 

  1. Vanuit Näsby op 10 juli 1806 schrijft gravin Lovisa Auguste Meijerfeldt-Sparre een donatiebrief aan de Koninklijke Academie van Åbo (Turku), na Uppsala en Dorpat (Tartu) de grootste van het Zweedse koninkrijk. Zij schenkt de briefwisseling tussen haar zes jaar eerder overleden echtgenoot en de koning, diens broer en hoge bevelhebbers. Dat doet zij niet alleen om de geschiedenis gunstig over haar man te laten oordelen, maar ook vanwege de goede banden met de kanselier van de academie, Carl Adam Wachtmeister. Zij stipuleert in de brief dat 50 jaar later de ontzegeling van de enveloppe moet plaatsvinden.
  2. Op 13 augustus 1807 besluit de Consistorie van de Academie, dat de enveloppe moet worden bewaard in de kist, waarin ook de verzameling van wijlen hoogleraar Porthen moet gaan komen. Deze is nog in bewerking bij vice-kanselier bisschop Tengström. (5)
  3. Op 24 maart 1817 – een half jaar vóór Louise’s overlijden – overhandigt Tengström de documenten van Porthan en schrijft  in het daarbij behorende memorandum dat er twee pakketten van Meijerfeldt in de kist aanwezig zijn:
   1. Fältmarskalken Grefve Meyerfeldts particuliere Correspondence med Högstsalig Konung Gustaf III och Hertig Carl af Södermanland under krigsåren 1788—1790, förärade af Enkefru Grefvinnan Meyerfeldt, och med hennes Sigill förseglad, för att först i en senare framtid begagnas.
   2. Samma Herres brefvexling met Svenska Generalerne under samma Campagner, likades af Hans Enka-Grefvinna till Åbo Academie förärad och med Hennes Sigill förseglad.
  4. In 1827 wordt de stad Åbo, inclusief de universiteit en de bibliotheek, door brand verwoest.  De kast blijkt gelukkig in een ander gebouw te staan. De Russische keizer wijst Helsingfors als nieuwe hoofdstad aan en laat de universiteits(-bibliotheek) meeverhuizen.  Tengström is er niet gerust op dat de kist onbeschadigd is gebleven en laat deze een jaar later openen. De Meijerfeldtse enveloppe gaat open en er worden documenten uit gehaald. Waarom en welke is onbekend.
  5. In 1860 verschijnt een boek van prof. Rein. (6) In het voorwoord meldt hij dat de 50 jaar van de Meijerfeldtse enveloppe verstreken zijn en de Consistorie (onder zijn rectoraat) tot ontzegeling is overgegaan. Hij citeert de teksten van de twee omslagen afwijkend van Tengström’s Memorandum. In het tweede pakket zitten 90 brieven en nog wat andere documenten, waarvan hij er 15 onverkort als bijlage in zijn boek publiceert. Het eerste pakket blijkt niet meer met het wapen van de gravin maar met dat van Tengström verzegeld te zijn en Rein treft daarin geen koninklijke brieven aan. Hij denkt dat Meijerfeldt’s erfgenamen ze bij Porthan’s papieren heeft gevoegd. Het verhaal van de brand en Tengström’s handelen kent hij blijkbaar niet. Hij legt wel uit dat de kist veiligheidshalve tijdens de Krimoorlog naar het meer in het binnenland gelegen Tavastehus was gebracht en in 1856 in een bankgewelf van de Universiteit van Helsingfors was teruggelegd. Rein neemt  de ontzegelde enveloppe mee naar huis en geeft haar – drie jaar na schrijven van het boek – pas terug aan de bibliotheek.
  6. Inmiddels ontstaat een discussie over de resterende papieren in Porthan’s kist. De opvolger van Rein, prof. Palmén, stelt dat Tengström de ontzegeling eigenmachtig op het jaar 1900 heeft gesteld, tegen de wil van gravin Sparre. In een hoofdartikel steunt het Helsingfors Dagblad hem. (7) In een comité van vier personen wil één lid (een nazaat van Tengström) aan het jaar vasthouden. Op 12 april 1862 behandelt de Consistorie het advies en stemt voor openbaarmaking, hetgeen op 2 juni  gebeurt. Het Nederlandse krantenbericht heeft hierop betrekking, niet op de eerdere opening.
  7. Op 5 januari 1900 werd de Manuskriptenkist van wijlen prof.  Porthen voor de derde keer geopend, maar daarin zitten dus geen documenten meer van Meijerfeldt.

Tegenwoordig bevindt het dossier zich in de handschriftenverzameling van de universiteitsbibliotheek van Helsinki. (8) Of er door het meermaals schuiven met en openen  van de kist documenten verloren zijn gegaan is niet te zeggen. Dat er in de documenten iets over erfenissen en nakomelingen zit of gezeten heeft is vrijwel zeker uit te sluiten.

Terug   ***   Verder

1. Een origineel berust in het Familiearchief [DF/N.5/91], de afdruk komt uit Delpher 24-06-1862 of 28-06-1862.
2. Nya Dagligt Allehanda, 11 juni 1862
3. Brief van Tor Carpelan aan Govert von Meijenfeldt, Helsinki 11 oktober 1934 [CG-22].
4. Brieven van Anna Alakallaanvaara, Helsinki University Library, Helsinki 15 april 1998 [CH-306]. Helsingfors Dagblad 04-06-1862. Nya Pressen Helsingfors, 05-01-1900.
5. Besluit
Consistorie Academie van Åbo van 13 augustus 1807, Riksarkivet Sverige, 756. Ämnessamlingar, 1. Personhistoria,  Biographica 1500t – 1800t, M b 8, folio 119-120.
6. G. Rein, “Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790”, deel 1, in “Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk”, deel 3, Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors 1860.
7. Helsingfors Dagblad 14-01-1862.
8. Helsinki University Library, Manuscripts, Coll. 144.2.