Regionale archieven

Gelderland   ***   Noord-Holland   ***   Zeeland

CODE ONDERWERP DATUM PERSOON
Gelders Archief
0203 Inventaris oud rechtelijke archieven, Kwartier Veluwe II, Platteland 
E Archieven protokolhouders 1675-1811,
3. Protocol bezwaren, vestenissen, peindingen e.d., ambt Nijkerk, 1733-1811, 859. Deel 3, 1788-1811, Buurtschap Appel, Schuldbekentenis van Bosman-Brouwer uit Appel van 799 gulden
11-04-1806 Johan August (N)
DTB
Doop-, trouw- en begraafboeken: zie Lokaal (Ermelo en Harderwijk)
  Beeldmateriaal    
2039 Alexander Ver Huell, 1781. Een blijk van hulde en trouw aan Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. 1810 Johan August (N)
Noord-Hollands Archief
Reg 3 f 92 Ondertrouw met Arendt van Paddenburg 02-08-1827
15-08-1827
Wilhelmina Augusta (N.1)
Reg 3 f 133  Ondertrouw met Naatje Kennedij  12-06-1845
02-07-1845
Hendrik (N.4)
Reg 26 f 48 Ondertrouw met Margaretha de Haas 24-11-1881
08-12-1881
Carl Frederik (Nk.42)
23. Militieregisters
Inv. 462
Pag. 39
Heemstede
Geschikt
04-01-1938 Frederik Hendrik
Inv. 442
Pag. 31
Heemstede
Geschikt
25-04-1935 Gerardus Willem
Inv. 353
Pag. 63
Watergraafsmeer
Geschikt,  Vrijgesteld broederdienst
19-04-1917 Johann August
Inv. 343
Pag. 71
Watergraafsmeer
Vrijgesteld, Vrijwilliger
27-05-1915 Hendrik Diederich
Zeeuws Archief
2 Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden    
2
Gedrukte Notulen van de Staten van Zeeland en opvolgende besturen
   
3410
pag. 311
Notulen van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant d’Anno 1694
24-12-1694 JAsr
3412
pag. 179 en 308
Notulen van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant d’Anno 1696 19-04-1696
04-12-1696
JAsr
1671   Registers van commissiën en instructiën, deel V, 1677-1702 16-09-1694 JAsr
folio
142
Commissie voor Adam Voetier, als Capt te voet, van een nieuw te werve Compagnie
De Staten Generale der Vereenigde Nederlanden, allen den genen die desen nu sien, saluijt. Alsoo ten dienste van de lande goet gevonden is, eenige regimente en Compa voetknegten, aan te nemen, of te werve
folio
142v
mitsgaders te doen toe aen te stelle tot Capiteijne […] persoone; Doen te weten, dat Wij ons betrouwende op de kloeheijt ende ervarentheijt in het stuck van den Oorloge van persoon van Adam Voetier, hebben den selven bij deliberatie van Raad van State der vooraf: Vereenigde Nederlanden, gestelt en gecommitteret stellen ende committerd bij desen, tot capn over sijn der vooraf: te werven compagnie, tot aefulopen getale als geordeneert is, of nog geordeneert sal worden, gewapent ende getracteert volgens de Lijste ende Ordonantie van ’s Lands wegen, alreede gemaackt of nog te maken, gevonde hem volkomen last, macht en bevel, over deselve compagnie te gebieden, die te geleijden, ende te gebruijcken tegens de vijanden deser Vereenigde Nederlanden, ’t sij te velde ofte in garnisoen, tot bewaernisse van eenige steden en sterkten ook op den Schepen van Oorlog des noors sijnde, daer ende soo ’t hem bij ons, of bij den genen van ons last hebbende tot der voorl: Landen dienst sal worden geordoneert en bevolen, houdende hij Cap:t sijnde Soldaten in goede ordne , wacht en khrijghsdiscipline soo bij dage als bij nachte, sonder te gedoogen dat sij den Burgers en Ingesetenen vande Steden en den platten Landen eenige schade ofte overlast aandoen, en voorts alles te doen, dat een goet en getrou Capitein schuldig is ende behoort te doen, achtervolgende de Khrijghsordonnantie ende artijcele brieff, opt belijt vanden Oorlog gemaeckt of nog te maken, ende dit opden gagie inde voorl: Landen getrouwelijck sullen dienen sonder eenig wederleggen, ende hun ook ’t albrens des vermaent sijnde, onweijgerlijck laten monstere, ende wort den voorn: Adam Voetier, gehouden van hem hierume wel en getrouwelijk te quiten, te doen den behoorlijcke
folio
143
eedt, in handen van den Radt van Staten voorl: ende dese sijne Commissie te doen registrere so wel inde secretarie vande selven Rade als bij de Heeren Staaten van de Provincie van Zeelandt, op wiens repartitie hij betaalt sal worden, daer toe hem ook behoorl: brieven van Ataché vanden Heere Gouverneur ende Gecommitteerde Raaden van den State vanden selven Lande sal worden verleent;
De welck gedaan sijnde ende ordoneere wij den Luitenant, bevelhebbenden ende gemeenen soldaten van de voorl: Compagnie ende alle anderen dien ’t aengaen magh, den voorn: Adam Voetier voor onsen bestelde Capitein te kenne, hem te gehoorsame en te obediere, oock des noots sijnde, alle behulp ende addres te doen, ende dit alles tot onse wederseggen, want wij sulle tot dienst van Lande gevonden hebben te behooren.
Gegeven in ‘s-Gravenhage den 29 Januarij 1689, was geparafeert J. Schimmelpennink van der Oije op de peoije stot ter Ordonantie vande Gr: Mo: Heere Staten Generale der Vereenigde Nederlanden, en ten relatie vanden Rade van State der selven landen get: G. van Slingelant. Ende heeft dat gedaan den 5 Martij 1689.den 16 septemb 1694 is gelijcke commissie verleent
aan Joan Meijerfelt als capt van nieuw overgenomen
Sweedse compa, rega 27 septemb 1694