4.3.2. Kerkboek Medrow

In dezelfde reis van 1988 naar het Stadsarchief Stralsund wordt ook een onderzoek gedaan naar de kerkboeken van Nehringen en Medrow. Deze bevinden zich nog in de studeerkamer van de pastor van Glewitz. Bestudering vereist dus een afspraak met hem. Uit het kerkboek “Der Kirchen zu Glewitz und Medrow Tauf=, Trau= und Taube=Register vom Jahre 1729 bis zum Schlusse des Jahres 1791” en enkele andere bronnen blijkt het volgende:

Augusta Juliana Meyern trouwt 3 mei 1783 op Medrow met Augustus Chri­stof­fer Thilow.
Dit lijkt meteen een schot in de roos. Het betreft hier ongetwijfeld Augusta Juliana Meyern uit het testament van de laatste Zweedse graaf. Ook gaat het om haar man inspecteur Tilow van het testament Volgens, want volgens deze bron is Thilow de rentmeester van het “hoch­gräf­lichen Hoff” Medrow. Augusta wordt door haar huwelijk min of meer de gastvrouw op Medrow. Thilow huwde eerder op 26 juni 1772 met de inmiddels overleden huis­houd­ster Chris­tina Regina Berg.

Op 23 november 1785 wordt op Medrow een dochter Char­lotta Fride­rica Carolina Augusta Thilo geboren en 5 dagen later gedoopt.
Zij is het eerste kind van bovengenoemd echtpaar. De volgende peetouders zijn aanwezig: de vrouw van de Neh­ringse dominee Schröder, de vrouw van opzichter Kreihss, de plaa­ts­vervanger van de Loitzer hofmeester Hoffman en de vrouw van opper­houtves­ter Meyern uit Pruisen. Het ligt voor de hand de laatste doopgetuige aan te merken als familielid van Augusta Juliana Meyern. Pruisen is natuurlijk een wel erg vage plaatsaan­duiding voor verder onderzoek.

Een zoon August Fride­rich Julius Thilo wordt 14 maart 1788 op Medrow gedoopt.
Hij zal later trouwen met Friederike Dorethea Bröckmann, geboren Loitz 14 februari. In 1819 is hij pachter van het landgoed Alten Sührkow in Mecklenburg.

Op het kerkhof van Medrow wordt op 29 december 1789 begraven rentmeester August Thilow.
Hij is plotse­ling in zijn slaap overleden op 57-jarige leef­tijd. Dit is een hele verrassing, omdat hij volgens het testament van de graaf nog in 1795 pachter in Mecklenburg zal zijn.

Augusta Juliana Meyern treedt 10 mei 1791 op Medrow voor de tweede keer in het huwelijk, nu met Theodosius Bernhard Christoffer Thilow.
Hiermee wordt de verrassing meteen opgelost. Augusta trouwde dus twee maal achtereen met een Thilo. De eerste keer met August (*1732) en de tweede keer met Theodosius (*1760). Daarmee wordt ook verklaard dat het testament van een tweede huwelijk spreekt.

In 1793 krijgen Theodosius Thilo en Aug. Juliana Meierfeld een zoon Ludwig Christoph.
In de kerkboeken luidt de familienaam van Augusta Juliana plotseling niet Meyern, maar Meierfeld. Hiermee wordt de gedachte dat zij een natuurlijke dochter van de laatste graaf is en de verklaring de verschijning van Juliana in Amsterdam en Rotterdam serieuzer.
Het tweede huwelijk is in elk geval niet kinderloos geble­ven. De passage in het testament van de Zweedse graaf brengt met zich mee dat er vooral ook kinderen tussen 1791 en 1795 geboren zouden moeten zijn en dit is vooralsnog de enige die in die periode gevonden kan worden. Ludwig wordt 42 jaar oud en overlijdt in Basse (Lühnburg, Mecklenburg-Schwerin) op 28 maart 1835.

Op 18 no­vember 1801 krijgen de voormali­ge pachter Theodor Bernhard Chris­toph Thilo en Augus­ta Juliana Thilo, geboren Meijer een zoon August Friedrich Daniël Thilo in Bad Sülze.
Bad Sülze is een landelijk dorp, niet ver ten zuiden van Mar­low. Deze woonplaats komt ook weer overeen met het testament van de Zweedse graaf. (1) 
Getuigen zijn August Reppin (pachter in Nehringen), Frie­drich Hage­now (pachter te Langen­felde) en Carl Daniël Schaum­nell (inspecteur te Lie­pen, het dorp waar de familie Thilo oor­spron­kelijk vandaan komt). Frie­drich Chris­toph Carl von Hagenow wordt een jaar later in de rijksadel­stand verheven en koopt een deel van het Meijerfeldtse landgoed (Langenfeld met Glewitz en Med­row). (2)
Omdat de Thilo’s zo’n belangrijke rol spelen is het verstandig nog eens naar de reis van de stamvader naar Magdenburg te kijken. Daar blijkt Friedrich Thilo in 1830 als stadsrechter te wonen. (3) Dit kan de zoon zijn die Juliana in 1815 naar Rotterdam vergezelde. In 1817 en 1821 leven het echtpaar en hun zoon Friedrich nog steeds in Marlow. Bij de doop in Stralsund van een kleindochter van Carl August Thilo (pachter in Dier­kow bij Rostock) laat Augusta Juliana zich als getuige vervangen.

 

1. Tot het gebied van Marlow behoren ondermeer het landgoed Alt Steinhorst (destijds bewoond door de families Von Bassewitz en Barnekow), Schulenberg en Jahnkendorf. Op zoek naar de naam Meyer blijkt in Marlow een Anna Elisabeth Meyer op 20 april 1789 te huwen met Christian Friedrich Hage­mann. Haar vader is ­Paul Hein­rich Meyer uit Krackow in Pommeren. In Jahnkendorf blijkt bovendien een grote familie Piplow te wonen. Het leidt geen twijfel dat het hier gaat om verwan­ten van Hendrik Pieploo uit het nabijgele­gen Rostock, de schoo­nva­der van Johan August in Amsterdam.
2. Brief van Ulrike Cordt, Freising 23 januari 1996 [CH-279], waarin zij verklaart dat haar betbetovergrootvader Friedrich von Hagenow het landgoed kocht samen met diens zwager Jochim Christian von Rodbertus.
3. Brieven van A.R. Buchholz, Amtsleiter Stadtarchiv Magdeburg, 6 januari en 3 februari 1992 [CH-228 t/m CH-230].