Frans

BKF. BIBLIOTHEEK KRANTEN FRANS

Bibliothècque Nationale de France, Gallica

DATUM  KRANT  INHOUD  PERSOON 
30-08-1704 Recueil des Nouvvelles Steinbock ZZ.3. Johan August  
04-10-1704 idem Cardinal Primat  idem
15-11-1704 idem Posnanie  idem
21-02-1705 idem Elbing idem
23-05-1705  idem Samogitia  idem 
31-05-1705 Dantzig idem
05-09-1705 idem  Dantzig idem
26-09-1705 idem Blonie  idem 
02-01-1706 idem  Brest  idem 
14-08-1706 idem Augustus idem
21-08-1706 idem  Partagé armée idem 
05-11-1707 idem Kalisz idem
26-04-1710 idem Helsingbourg idem
06-10-1710 idem  Stanislaus  idem 
31-10-1711 idem Stettin idem
09-06-1714 idem Carlscroon idem 
12-01-1715 idem 45.000 escus idem
12-10-1715 idem  Stockholm  idem 
24-02-1720 idem  President Chancellerie idem 
09-03-1720 idem Discours de la Reine idem
13-04-1720 idem Burmannia idem
02-05-1722  idem  Convent Prevosté  Oj. Maria Catharina
24-03-1721  idem  Les Etats ZZ.3. Johan August
20-12-1732   idem  Arrivé Straelsund   idem 
09-12-1741   idem  Retournera Stralsund  idem 
22-09-1759 idem Schwine ZZ.35. Johan August
22-09-1761  idem Friedland idem
17-10-1761 idem Brohn idem