Handlingar

Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, “Handlingar rörande Skandinaviens historia”, 40 delen, Stockholm 1816-1860, en “Historiska Handlingar”, 41 delen, Stockholm 1861-1979.

Handl. rör. Skand. hist. 

Deel 1

Pag. 273. Riks Råd år 1743.

Deel 3

Pag. 281. Bref ifrån Herr Baron Erik Wrangel till Herr Grefve Axel Fersen, vid 1756 års Riksdag.

Deel 5

Pag. 0 Aschebergska eller Meyerfeltska Manuskript-Samlingen: Rutger v. Ascheberg, J.A. Meyerfelt en Erik Sparre. Efter framledna Fru Feldmarskalkinnan Grefvinnan Meyerfelt, född Sparre, i arf tillfallit Herr Hofmarskalken Montgomerie och dess Fru Grefvinna, född Sparre, som deraf gjort en gäfva till Upsala Akademis Bibliotek

Pag. 323-327. Kongl. Rådens bref till Kongl. Rådet och General Gouverneuren Gref Meyerfelt, Stockholm 8 december 1718,

Pag. 328-330. Bref ifrån Drottning Ulrica Eleonora till Kongl, Rådet och General Gouverneuren Gref Meyerfelt, Stockholm 13 december 1718.

Pag. 331-334. Bref ifrån ArfPrinsen Frederic af Hessen, sedermera Konung Fredrik, till Kongl. Rådet m. m. Gref Meyerfelt, Stockholm 30 december 1718.

Deel 6

Pag. 310. Egenhändigt bref ifrån konung Stanislaus til Riks-Rådet m.m. Gref Meyerfeldt, Christianstad 19 april 1712.

Deel 7

Pag. 179-184Bref från Sändebudet och Ambassadören vid flere Hof och Kongresser, sist Riks-Rådet och Fältmarskalken Grefve Eric Sparre, till Riks-Rådet, och General-Guvernören Grefve Johan August Meyerfelt, Stockholm 5/13 juli 1711, Parijs, 15 september 1712 en Parijs 27 januari 1713.

Pag. 298. D:o D:o Riks-Rådet och General-Guvernören Gref Mejerfeldt, en sluger och om sig varande man, sā som militaire och General-Guverneur, var merendels vel liden hos Konung Carl. Hehdrade sig i Pohlen och i Stettin. I mycket ense med Wellingk.

Pag. 300-303 Riksens Ständers bref till Kongl. Maj:t om Rådets fördelning på Divisioner. Pr. d. 22-06-1720

Deel 13

Pag. 307. Personer vid Riksens Högl. Ständers Commission (…) hörde under Riksdagen i Stockholm år 1756, Uti saken rörande det här i Staden anlagde upror, Majoren Gref Johan August Meyerfeldt.

Deel 15

Pag. 123. Tidningar, under Riksdagen, ifrån den 31 October 1760 till den Augusti 1761, Gr. Meyerfelt med olyckeliga ansigtet, 16 januari 1761 (N.B. volgens alfabetisch register is dit Carl Fredrik jr.).

Deel 16

Pag. 343. E. Wrangel, “Kort Berättelse om min usle lefnad”, Kronprinz Fredric August af Holsten i Damgarten.

Pag. LXI. Nr. 80. Om General Meijerfelts ingångna stillstånd vid Stettin.

Deel 27

Pag. 341. Kongl. Senatens Bref till Konungen dat. d. 30 October 1713. M. heeft Stettin en Wismar in sekwestratie gegeven.

Deel 37

III. Relation om hwad på Rijkzdagen i Stockholm förefallit åhr 1731.

Pag. 317. Placeras Riksens Råd, Gr. Meyerfeldt, 3 maart,

Pag. 355. Expeditions Deputations betänckande, Gr: Meijerfelts begiärte byte med Cronan, 27 april.

Pag. 434. Gr. Meyerfelt anhålla at få utbyta hem, 17 juni.

Historiska Handlingar

Deel 1

Pag. 351. Jägerhorn weigert naar Anjala te komen.

Pag. 353. M. neemt het bevel in Anjala.

Pag. 365. Bericht aan M.

Deel 7

Pag. 132. M. en generaal Armfeldt.

Pag. 194. Brefvexling mellan konung Carl XII och Ride. 293. Meijerfelts utnämning till vice Gouverneur i Pommern. Bender d. 4 Julij 1711.

Deel 9

Pag. 190-191 Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet. 421. Om några nya regementens öfverförande till Pommern. Bender, 21 Febr. 1712.

Deel 24

A. Lewenhaupt, “Leonhard Kaggs Dagbok 1698-1722”, Stockholm 1912.

Deel 34

A.L. Lewenhaupt, “Adam Ludvig Lewenhaupts Berättelse”, förord S.E. Bring, Stockholm 1952