Landsarkivet i Vadstena

SE/VALA. Sverige / Landesarkivet i Vadstena

00424 Kyrkoarchiv Visingsö Archief van de kerk van Visingsö
C / 1 Födelse- och dopböcker 1693-1735,  folio 292 Tunnerstad d 15 Augusti föddes Hans hög=grafvelige Excellences Kongl: Maijst: H. Riks Rådet, sampt General och General Gouverneurens öfver Pomeren högborne H. Grefven Johan GustafAugust Mejerfeldts, sampt Högborna fru grafvinnans Brigita Barnekovs dotter, hwilken ….. d. 16 dito ock i dopat blef kallad
Ulrica Margareta warandes
manfälks vittne
1. Högädle och Välborne H:r Öfverst Gieger
2. Högädle och Välborne H:r Öfverst Rijhel
fruerne
1. Högborne fru grefvinnan Margareta Ascheberg
2. Högädle och Välborne fru Öfverst=Lieutnantsken Gertrud Margareta Dijcker
Geboorte- en doopboeken 1693-1735, blad 292 Tunnerstad d 15 augustus is geboren Zijne hooggraaflijke Excellentie, Koninkl. Maj. Rijksraad, ook Generaal en Gouvereur-Generaal over Pommeren, hooggeboren heer graaf Johan August Meijerfeldt’s, en hooggeboren vrouw gravin Brigita Barnekow’s dochter, die d 16 augustus is gedoopt met de naam Ulrica Margareta, met de manlijke getuigen
1. hoogedele en welgeboren heer kolonel Gieger
2. hoogedele en welgeboren heer kolonel Rijhel
vrouwen
1. hooggeboren vrouw gravin Margareta Ascheberg
2. hoogedele en welgeboren vrouw overste Gertrud Margareta Dijcker
00388 Kyrkoarchiv Tryserum Archief van de kerk van Tryserum
C / 3 Död- och begravningsböcker 1747-1789, folio 484H: Hans Excellence Dood- en begraafboeken 1747-1789, blad 484 Zijne Excellenti
Memorabilia (orgel) 1746
03825 Göta Hovrätt. 01. Huvudarkivet. Bouppteckningsregister
E XI BA, nr 13.
E XI A, nr 275.
E XI BA, nr 30.
E XI BA, nr 5.
E XI BA, nr 48.
E XI BA, nr 57 a – g.
 

1750
1759
1762
1773
1791
1798

 

JAsr

ACH
ACH
BB
CFjr
JAsr