Kungliga Biblioteket

SE/S. Sverige / Kungliga Biblioteket

CODE DOCUMENT DATUM PERSOON
  RIKSDAG
  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861.
  Svenska Riksdagsakter 1719-1800. 
  Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, “Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen, Stockholm 1816-1860 en “Historiska Handlingar”, 41 delen, Stockholm 1861-1979.
SB 17 Svensk Bibliografi  1700-1829  
870506g13 Vitt. Sv. Ex B vers Ggl. Carl XII (Br)

870506g14
870506g15


Då Tolffte Carl I Swerie Rår/
Nytt Folck I Fält med Stenbock går/
En Meyerfelt för Krigs=Råd står/
Och Burensckiöld gie bräck förmår;
Gifs Danske Fredrichs Hiärta Sår;
Then Gudi geckar / Straff han får.
Thet ses af Sinne=Bilden wår.

Da Schwedens zwölffter Carl regiert/
Graf Stenbock neues Volck anführt/
und Meyerfeld den Kriegs-Raht ziert/
auch Burenschild die Macht turbirt;
ward Dännmarcks Friederichs Hertz gerührt,
Gott straft den doch; der ihn vexirt.
Diesz Denckbild hats klar præsentirt.

1710 JAsr
Dep. 269, vol. 7:1 Samfundet / Societas svecana, Pro Fide et Christianismo  1772 JAjr
Ep. E 10, vol. 3 Brief aan Lars von Engeström, (1751-1826)   JAjr
Ep. K 6, vol. 1-6 3 brieven aan Carl Nathanel af Klercker   JAjr
850708a26 Jurid. Sv. Rätteg. Handl. (Br)

Örebro Stads Kämnärs=Ratts Protocoller, Hållne Emellan Borgaren O.G. Roos, Kärande; Och Herr Öfwerste=Lieutenanten Friherre J.W. Örnsköld, Konungens Öfwer=Adjutant Grefwe Mejerfeldt Och Lieutenanten Eneschiöld, Swarander; Rörande Personligit Förolämpande, Å Klubb=Salen, Örebro, Tryckte hos Joh. Pehr Lindh, 1795

08-11-1794 AF
HS HANDSKRIFTSAMLING
Engeströmska Samling
B.VII.1.1. Meijerfelt, Johan August, f.1664 d.1749, generalguvernör Grefve J- A- M-:s brefväxling. Fol. Mest afskr 1705-1735 JAsr
KB1/1 Autografsamlingen  
  Brief Stockholm 05-03-1720 JAsr
  Brief Stralsund 08-05-1721 JAsr
  Brief aan baron Strömfelt 04-08-1722 JAsr
  Besluit over Eric Larson Gröning 05-04-1725 JAsr
  Brief Stockholm 24-05-1732 JAsr
  Huisleraren CFjr en JAjr 01-10-1741 JAsr
Brief Stockholm 02-03-1746 JAsr
Brief 1755 CFjr
Brief aan graaf Tessin 02-01-1769 JAjr
Brief aan baron Stackelberg 04-01-1789 JAjr
Brief aan baron Strömfeldt 06-06-1790 JAjr
KB1/37
Ur Edelcrantz’ska papperen: Kungl. Maj:t Gustav IV Adolf, kung av Sverige, “Tal, hållit af konungen uti ordens-capellet i Stockholms slott den 29 april 1799, då til riddare af Seraphimer Orden dubbades en af rikets herrar … Johan August Meyerfelt”, Svenska Academien. Kongl. Tryckeriet Stockholm
29-04-1799 JAjr