G-L

BIBLIOTHEEK LITERATUUR AUTEURS G t/m L

G

F.K. Gadebusch, “Livländische Jahrbücher”, Riga 1780-1783.
J.F. Gauhe, “Des Heil. Röm. Reichs Genealogisch-Historischen Adels-Lexici”, Leipzig 1747, deel 2, pag. 727-728.
H.E. van Gelder, “De Nederlandse munten”, Utrecht 1970. ♣
K. Gerner (red.), “The Swedes & The Dutch were made for each other”, The Hague/Lund 2014. ♣
G. Gezelius, “Försök Til Et Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige, Lärde och Minnesvärde Svenske Män”, Stockholm / Upsala / Åbo 1779, deel 2pag 163-164, 1787, en deel 4, pag. 577-579.
H. Gillingstam, lemma Meyerfeldt, släkt in “Svenskt Biografiskt Lexikon”, Stockholm 1986, pag. 470, boek, web en vertaling.
V. Gitermann, “Geschichte Russlands”, 3 delen, Zürich 1944. ♣
C.C. Gjörwell, “Svenska Archivum; Innehållande: Handlingar uti Svea-Rikes Historia”, Stockholm 1790.

L. Granlund, “Riddarholmskyrkan, de svenska konungarnas gravkyrka”, Malmö 1980. ♣
S. Grauers, “Strödda politiska nyheter (1709-18)”, PHT 1926, pag. 34.

“Universität und Gesellschaft. Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität Greifswald 1456-2006, 2 delen, Rostock 2006. ♣
F. Grijzenhout e.a., “Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten”, Amsterdam 1987. ♣
C.G. Grimberg, “Svenska folkets underbara öden”, 11 delen, Stockholm 1913–1924.

J.-L. Le Gallois de Grimarest, “Les Campagnes de Charles XII, roi de Suède”, Parijs/Den Haag 1705-1711, vier delen. Duitse vertaling: “Die Feld-Züge des durchlauchtisten Fürsten Carl XII. Königs von Schweden”, 1707.
M. Gritzner,
 “Handbuch der Damen-Stifter”, Frankfurt a.M. 1893, pag. 14-15.
– “J. Siebmacher’s Grosses und Algemeines Wappenbuch, Band 3, Abt 11, deel 2, Der Adel der Russ. Ostseeprovinzen; Der Nichtimmatrikulirte Adel”, Nürnberg 1902, pag, 124.
G. Groen van Prinsterer, “Handboek der Geschiedenis van het Vader­land”, Amsterdam 1895. ♣
C. Grundsten, “Sarek and Kebnekaise, where the light is ever-changing”. ♣

Gustaaf III,
Collection des Écrits politiques, litteraires et dramatiques”, deel 4. Correspondence I en deel 5. Correspondence II, Stockholm 1805.

– “Skrifter i Politiska och Vittra Ämnen, Brefwexling I-III”, deel 5-7, Stockholm 1810-1812.
Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter konung Gustaf III:s anträde till regeringen”, Stockholm 1821, pag. 17, 87 en 262.
Gustaf IV Adolf, “Tal, Hållit af Konungen Uti Ordens-Capellet i Stockholms Slott Den 29 April 1799, Då til Riddare af Seraphimer-Orden Dubbades, En af Rikets Herrar, Fält-Marskalken M.M. Herr Grefve Johan August Meyerfelt, efter Herr General-Lieutenanten och Ambassadeuren M.M. Friherre Johan Wilh. Sprengtporten”, Stockholm 1799.
A. Gyllenkrook, “Relationer från Karl XIIs krig”, Stock­holm 1913.

E. Gyllenstierna, “Bref från Erik G. till hans moder, Crakau d. 9 Augusti 1702”, KKD deel 9, Lund 1913, pag. 256.
N. Gyllenstierna,
– “Öfversten grefve Nils G:s berättelse om Polska och Ryska Krigen 1702 1 juni – 1709 d. 16 juni. KKD deel 8, Lund 1913.
– “Journal öfver generalguvernör, friherre Nils G:s marsch med Pommerska armén till Polen 1702”, KKD deel 12, Lund 1918.

H

J. ter Haar, “Geschiedenis van de Lage Landen”, Bussum 1976, 4 delen. ♣
H.-J. Hacker, „Die Schwedenstrasse“, Rostock 2003. ♣
C.P. Hagberg, “Tal, öfver framledne En af Rikets Herrars, Fält-Marskalkens, Riddarens och Commendeurs af Kongl. Maj:ts Orden, Riddarens med StoraKorset af Kon. Svård-Orden, Högvälborne Herr Grefve Joh. August Meyerfelts Enkefru, Högvälborne Grefvinnan Lovia Augusta Meyerfelt, född Grefvinna Sparre, hållit vid Dess Jordfästing i St. Clara Kyrka den 23 September 1817. ♣
H. von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands”, Riga 1836, deel 1, pag. 105 en pag. 215.
O. Haintz, “König Karl XII. von Schweden”, Berlin 1958.

C. Hallendorff, “Karl XII och Lewenhaupt år 1708”, UUA 1902:3.
E. Hammar, “Franskundervisningen i Sverige fram till 1807”, Uppsala 1981, pag. 125.

B. Hammarlund, “Politik utan partier. Studier i Sveriges politiska liv 1726-1727”, Acta Universitatis Stockholmsiensis 35, Stockholm 1985.
H.L.M. Hamilton, “Minne af fältmarskalken grefve Carl Gustaf Rehnsköld”, SAH 1877, Stockholm 1878, pag. 79-81.
Handlingar rörande Skandinaviens historia”, 40 delen, en Historiska Handlingar”, 41 delen, Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, Stockholm 1816-1860 resp. 1861-1979.
T. Harbottle, “Dictionary of Battles”, Londen 1971.
R.M. Hatton, “Charles XII of Sweden”, London 1968.
L. von Hausswolff, Öfverceremonimästaren, “Bref 1809—1810 till Excellensen Grefve Nils Posse å Hellekis”, IV in “För hundra år sen. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810”, Stockholm 1909.
O.T. von Hefner, “Stammbuch des blühenden und abgestornenen Adels in Deutschland, Regensburg 1865, deel 3, pag. 26-28, pag. 45-46 en pag. 93. Zie ook Siebmacher.
V. von Heidenstam, “Drottning Omma”, Stockholm-Göteborg 1914.
M. Hein, ‘Der Siebenjährige Krieg”, Die Kleine Geschichts-Bücherei, Berlijn. ♣

P. Heinke, „Die Wappen in den Kirchen und Herrenhäusern Nehringen und Griebenow“, Karlsburg 2010. ♣
C. Heller, “Chronik der Stadt Wolgast”, Greifswald 1829, pag. 280.
J. Hellstenius, “Om och ur Sveriges Privat-Archiver”, Nordisk Universitets-Tidskrift, Kopenhagen 1864, pag. 63.
T. Helm, S. Bock, “Schlösser und Herrenhäuser auf Rügen”, Bremen 2004. ♣

N. Herlitz, “Från Thorn till Altranstädt. Studier över Carl XII:s politik 1702-1706″, diss., Uppsala 1916.
R.F. Hochschild, “Memoarer”, 2 delen, Stockholm 1909.

H. Hofberg, “Svenskt Biografiskt Handlexikon”, deel 2, Stockholm 1876, pag. 17-18, Stockholm 1906, pag. 133-134.
S. Högberg, “Matrikel över ledamöyer av Kungl. Patritiska Sällskapet 1766-1815”, Stockholm 1961.

P. en R. Höh, “Reise Know-How . Lettland Handbuch”, Bielefeld 1993. ♣
M.M. Höjer, “Konungariket Sverige, en topografiskt-statistikt beskrifning”, deel 2 Stockholm 1881, pag. 177pag. 534, pag. 641 en pag. 674.

H. Höltering, “Observationer i Sverige. Allerunderdånigate relation ofver hvad undertecknad, som af hans stortsariska Majestät i juli månad anno 1716 sändts till Sverige, i samma konungarike observerat och iakttagit”, Historiska Tidskrift 18, 1888.
A.J. von Höpken, “Skrifter”, Stockholm 1890-1893.
J. Hörberg, “Handlingar rörande Skandinaviëns Historia”, Stockholm 1800-1830.

J.G. Horn, “Arvid Bernhard Horn. Hans levnad”, Stockholm 1852.
E. Hornborg, “Sveriges Historia”, Stockholm 1940.
J.D. Hultman, G. Floderus, “Handlingar hörende till Konung Carl XII:s Historia”, Stockholm 1819.
A.M. Hummerhielm, “Generalmajoren friherre Alexander H:s Dagbok 1707-1708”, KKD deel 10, Lund 1914, pag. 7-8, pag. 20 en pag. 37.
A.W. Hupel:
– “Der Nordischen Miscellaneen”, deel 3, Riga 1781, pag. 103-104.
– “Herrn J.B. Fischer’s Beyträge und Berichtigungen zu Hernn F.K. Gadebusch livländischer Bibliothek”, deel 4, Riga 1782, pag. 103-104.

– “Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland”, deel 3, Riga 1782, pag. pag. 186. pag. 180 en pag. 251.

I

K.T. Inanchin, “Die Geschichte Pommerns”, Rostock 2008. ♣

J

S. Jägerskiöld,
– “J.A. Meijerfelts betänkande 1718 om den militärpo­litiska situationen”, KFÅ 1935.

– “Några aktstycken av David Natanael von Siltmanns hand rörande verksamheten vid Svenska armén 1708-1709”, KFÅ 1937.
E. Jarneberg, “Viggbyholm. Från forntida by till modernt förortssamhälle”, Täby Hembygdsförenings Årsskrift Nr.22.

N. Jeffares, “Dictionary of pastellists before 1800”, on line edition 2008.
G. Jonasson,
– “Karl XII:s baltiska militärpolitik under år 1701”, Scandia 1963, pag. 272-286.
– “Karl XII:s Polskapolitik 1702-1703”, Studia Historica Upsaliensa, deel 27.

K

L. Kagg, “Dagbok 1698-1722”, Historiska Handlingar, deel 24, Stockholm 1912.
Karel XII
, Koning van Zweden,
M.A. Geffroy, “Textes Suédois, Lettres inédites du Roi Charles XII”, traduction Française avec introduction, notes et facsimile, Paris 1853.
J. Keegan en J. Darracott, “The Nature of War“, Toronto 1981. ♣
Chr. Kelch, “Liefländische Historia 2, Continuation 1690-1707”, Dorpat 1875, pag. 495 en pag. 526.

J.H. Kellgren,
– “Samlade Skrifter”, Örebro 1838, deel 1, blad 16 (Underrättelse) en deel 2, pag. 377 (Gratiernas Döpelse),
– “Bref till Rosenstein”, Samlaren Tidskrift, Uppsala 1887, pag. 44 (Til grefvinnan Mejerfelt).
– “Bref till Abraham Niclas Clewberg”, Svenska litteratursällskapet i Finland XXVIII, Helsingfors 1894.
Z. Kiaupa, A. Mäesalu, A. Pajur, G. Straube, “Geschichte des Baltikums”, Tallinn 1999. ♣

E. Kiellberg, “Sweriges Ridderskaps och Adels Wapnebok”, Stock­holm 1734.
B.I. Kilström, “Kyrkorna i Täby”, Kathrineholm 1983. ♣♣
Kinder en W. Hilgemann, “Sesam Atlas bij de Wereldgeschiede­nis”, vertaling, Apeldoorn 1983, 2 delen. ♣
J.
Kleberg, “Heraldiskt Lexicon över å svenska riddarhuset introducerade ätter”, Stockholm 1919.

J.M. Klement, “Aktenstücke zur Geschichte Franz Rácóczy’s und seiner Verbindungen mit dem Auslande” (in: Fontes Rerum Austriacarum; Österreichisches Geschichts-Quellen, Abt. II, Band XVII), Wien 1858.
R. Klempin en G. Krantz, “Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Rotterschaft”, Berlijn 1863, pag. 547 en pag. 549.

M. Klinge, “The Baltic World”, Helsinki 1994.
C.A. Klingspor, “Sveriges Rid­derskaps och Adels Vapen­bok”, Stockholm 1886, pag. 14 (graaf), pag. 59 (adel), pag. 163/22 (anteckningar) en pag 206/44 (ointroducerad).
C.G. Klingspor (transl. from manuscript by J.A. Gade), “Charles the Twelfth, King of Sweden”, Boston/New York 1916, pag. 255.

E.H. Kneschke, “Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon”, Leipzig 1865.
H.W. Koch, “Europa in Oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering”, vertaling, Alphen aan den Rijn 1984. ♣
J.H. von Kochen, “Kansli-Dagbok från Turkiet 1709-1714”, KKD, deel 4, Lund 1908.
B. Koerner, “Mecklenburgisches Geschlechterbuch”, Görlitz 1935.

M. Kohlhaas, “Nachkommen von Herman Marquard”, download PDF, pag. 4 en 5.
A. Kolbergs, “Porträt einer Stadt. Geschichte Rigas Altstadt”, Riga 1998. ♣
J. von Konow, “Svenska fältmarskalkar. En kortfattad namnpresentation”, 2002.
A. Koskull, “Själfbiografiska anteckningar af öfverste A.K.”, KKD, deel 6, pag. 305-306 en 329-330.
D. Krman, “Itinerarium”, Latijns handschrift Weense Hofbibliotheek, gepubliceerd als “Historia ablegationis Dni superintendentis Danielis Krmann et Dni Samuelis Pohorszky ad regem Sueciæ Carolum XII” in “Monumenta Hungariæ historica”, deel 23, Budapest 1894, vertaald in Slowaaks met veel voetnoten door pastor G. Viktory, “Cestovny Dennik z rokóv 1708-1709”, Bratislava 1969.
K.F.H. de Kroon, “Arvid Bernhard Horn (kanselier van Zweden) 1721-1789”, De Navorscher,  Amsterdam 1927-1929, deel 76, pag. 161 e.v., deel 77, pag. 97 e.v.,
deel 78, pag. 12.
J. Kross, “Tussen drie plagen” (oorspr. “Kolme katku vahel” 1985), Amsterdam 2018. ♣
K. Kulbach-Fricke, “Familienbuch Riga“, pag. 3807 (E. Seuberlich, Mat.) en pag. 5157.

K.A. af Kullberg, “Gustaf den tredje och hans hof”, Jönköping 1838.
J. Kuoni, “
Maienfeld, St. Luzisteig und die Walser”, Maienfeld 1921, reprint 1990. ♣

 

L

J. Lacombe, “Abrégé chronologique de l’Histoire du Nord”, Paris 1762.
G. De Lamberty, “Memoires pour servir a l’histoire du XVIII siecle, contenant le negociations, traitez, resolutions, et autres documens authentiques concernant les affaires d’etat”, deel 4, Den Haag 1727, pag. 459 en pag. 647.
M. Lamm, “Bidrag till kännedom om Kellgrens journalistika verksamhet i Stockholmsposten”, Samlaren, tidskrift utgiven af Svenska Literatursällskapets Arbetsutskot, Uppsala 1913.
S. Lang, “Riddarhuset i Stockholm”, Stockholm 1974. ♣
H.J. Langer e.a., “Schwedenzeit in Mecklenburg und Pommern”, Wismar 1998. ♣

L. von Ledebur, “Adelslexicon der Preussischen Monar­chie”, Berlijn 1855, deel 2, pag. 103, gecorrigeerd in deel 3, Nachtrag, pag. 310.
R. Lehfeldt, “Geschichte des Ostpreussischen Füsilier-Regiments Nr. 33”, Berlijn 1877, pag. 502-508.
S. Leijonhufvud,
– “Omkring Carl Gustaf Tessin”, Stock­holm 1918.

“Carl Gustaf Tessin och hans Akerö­krets”, Stock­holm 1933.
B. Lesch, “Jan Anders Jägerhorn: Patriot och världborgare, separatist och emigrant: en tidskildring”, Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors 1941
C.A. Levisson, “Anekdoter och karaktersdrag ur svenska regenternes lefnad ifrån Gustaf I t.o.m. Carl XIV Johan”, Stockholm 1844, pag. 311.
A. Lewenhaupt, “Karl XII:s Officerare. Biografiska anteckningar”, Stockholm 1920, deel 1, pag. 448.

A.L. Lewenhaupt,
– “Kurzer Bericht was  sich mit mir seit der Zeit, da ich in Königliche Dienste gekommen, bis auf die Kapitulation beym Dnieper zugetragen”, in “Schwedische Biographie”, deel 1, Altona en Lübech 1760.
– “Berättelse”. Förord S.E. Bring in Historisk Handlingar, deel 34, Stockholm 1952. Förord G.T. Westin in Karolinska Krigare Berättar, Stockholm 1987. ♣
S. Lewenhaupt, “Svenska högra ämbetsmän från 1634”, Stockholm 1962.
A.J. Lichtman, “Your Family History. How to use oral history, personal family archives, and public documents to discover your heritage”, New York 1978. ♣
B. Lidner, “Samlade Skrifter”, Stockholm 1878.
E. Liedman, “Vittskövle Kyrka”, Degeberga 1967. ♣

M. de Limiers, “Histoire de Suede sous le regne de Charles XII, Den Haag 1740, deel 4.
K.E. Lindén, “Förhållenden och sjukvård under kriget i Finland 1788-1790”, Helsingfors 1920.

D. Lindholm, D. Nicolle, “The Scandinavian Baltic Crusades 1100-1500”, Oxford 2007.
L. Lindholm, lemma over A.A. Stiernman in “Svenskt Biografiskt Lexikon”, Stockholm.
J.W. Lindner, “Arwed Gyllenstierna”, Bayreuth 1833.

L. Linnarsson, “Riksrådens licentiering, en studie i frihetstidens parlamentarism”, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Filosofiska fakulteten, 1943.
C. von Linné, “Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättad år 1749: Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnadssätt”, Stockholm 1751,
pag. 271.

X. Liske, (vert.) “Öfversikt af den Polska Litteraturen med särskildt afseende på den Svenska Historien”, deel 3, in Historiskt bibliotek utgivet af Carl Silverstolpe, deel 3, Stockholm 1877, bijlagen 14-19, pag. 403-407.
Livländische Beiträge zur Verbreitung gründlicher Kunde von der protestantischen Landeskirche und dem deutschen Landesstaate in den Ostseeprovinzen Russlands, von ihrem guten Rechte und von ihrem Kampfe um Gewissensfreiheit, deel 3.1, “Das Meyerfeld’sche Regiment”, Leipzig 1869, pag. 73 e.v.
V. Loewe, “Publikationen aus den K. Preußischen Staatsar­chiven”, deel 87, “Preußens Staatsverträte aus der Regierungs­zeit König Friedrich Wilhelm I”, Osnabrück 1966.
I. Le Long, “Het leven van den heldhaften Carel den XIIden, Koning der Sweden”, Amsterdam 1721.
A. Losman, “Carl Gustaf Wrangel och Europa”, Uppsala 1980.
F. Löwenhielm. “Kungl. Serafimerorden i Riddarholmskyrkan”, Katrineholm 1990. ♣♣

K. von Löwis of Menar, “Burgenlexikon für Alt-Livland”, Riga 1922. ♣
K. Lundblad, “Carl XII:s Historia”, Christianstad 1835-1839.
G. Lundquist, “Sweden past and present”, Stockholm 1948. ♣
L. Lundquist, lemma “Johan August Meyerfeldt d.y.” in Svenskt Biografiskt Lexikon, Stockholm 1986, deel 25, pag. 475, boek, web en vertaling.
A. Lyttkens, “Kvinnan”, Stockholm 1977.