2.9.4. Stamboom & Genealogie Augustijn

  OUDERS    
  N.50 / Na    
  Hendrik
Diederich
∞ Anna
Pieternella
Augustijn
 
  KINDEREN   
 Na.1  Na.2  Na.3 Na.4 
Carl
Wil­helmina Arnol­dina
Minderaa

Petronella (Ella)
Maria
Maria
Petronella
Wilhelmina

Govert Johannes
Hendrik
∞ Elizabeth Woldringh
KINDEREN      KINDEREN 

GENEALOGIE

 III IV V VI
  EERSTE GENERATIES
Na Hendrik Diederich (1864-1931) ∞ Anna Pieter­nella Augustijn (1867-1939), 4 kinderen:
Na.1 Carl (1899-1975, ∞ Wil­helmina Arnol­dina Minderaa (1899-1960), 3 kinderen:
  Na.11 Hendrik Diederich (1927-2020), ∞ Gérardine ’t Hooft (1925-), 3 kinderen:
    Na.111 Carl Edward (1960-1971).
    Na.112 Beschermd
    Na.113 Beschermd
  Na.12 Johannes (1930-2011), ∞ Anny Christina Pouwels (1933-2021), 3 kinderen:
    Na.121 Beschermd
    Na.122 Beschermd
    Na.123 Beschermd
  Na.13 Anna Catharina Jeanette (1934–1996), ∞ Godwin K. Han­son-Dzonu (19..-2021), geen kinderen.
Na.2 Petronella Maria (1900-1983), ongehuwd, geen kinderen
Na.3 Maria Petronella Wilhelmina (1901-kind).
Na.4 Govert Johannes Hendrik (1908-1978), ∞ Elisa­beth Woldringh,(1920-2006), 3 kinderen:
  Na.41 Beschermd
  Na.42 Beschermd
  Na.43 Beschermd