Landarkivet i Lund

⇓  Kyrkoarkiver:Vittskövle, Sövde&Köpinge.   Godsarchiver: Sövdeborg & Skabersjö

SE/LLA. Sverige / Landsarkivet i Lund

13459 Vittskövle Kyrkoarkiv Archief van de kerk bij het slot
C I / 1 Lysning- och Vigelseböcker 1688-1751
folio 54. Anno 1717, d 13 Martii vigdes Hans hög=grafl: Excellence Konigl: Rådt, General Gouverneuren, högvälborne H. Grefve Johan August Mejerfeldt, och höfvälborne fröken, fröken Britta Barnekow.
Ondertrouw- en huwelijksboeken 1688-1751, blad 54.
Anno 1717, d 13 maart trouwen Zijne hoog-graaflijke Koningsraad, Gouverneur-Generaal, hoogwelgeboren heer graaf Johan August Meijerfeldt, en hoogwelgeboren mejuffrouw Brita Barnekow.
 C 1 / 2 Födelse- och Dopböcker 1688-1741
folio 28. Anno 1721. d 17 febr: döptes Hans Excell:us Riks Rådet, Generalens och General Gouverneurens uthi Pomeren Högvälborne H:r Grefve Mejerfeldts och Högvälborne fru grefvinna Brigitta Barnekous Sohn Carl Friedrick född d 13 februarii om Morgonen Kl: half Sex. Till dopet bar honom des fru Mormoder Högvälborne fru grevinnan Margareta Ascheberg på Vittsskiöfle.
Geboorte- en Doopboeken 1688-1741, blad 28.
Anno 1721 d. 17 febr is gedoopt Zijne Excellentie Rijksraad, Generaal en Gouverneur-Generaal over Pommeren Hoogwelgeboren Heer graaf Meijerfeldt’s en Hoogwelgeboren vrouw gravin Brigitta Barnekow’s zoon Carl Friedrick, geboren 13 februari ‘s-morgens om half zes. Bij de doop was vrouwe moedersmoeder, hoogwelgeboren vrouwe gravin Margareta Ascheberg op Vittskövle.
13400 Sövde Kyrkoarkiv
Archief van de kerk van Sövde bij het slot Sövdeborg
C / 2 Handlingar angående kyrkan 1738-1775
folio 75. Klocka
folio 100. Nytt skolhus
folio 138. Inventarium
folio 150. Restaurerande
folio 174. Fattighuset (armenhuis)

folio 178. Kyrkogårdsmuren
folio 207. Död
1749
1752
1759
1760
1765
1766
1772
C I / 2 Död och begravningsböcker 1738-1775,
folio 74. Åhr MDCCXVIX den 22 Novembris blef för detta Kongl: Maj:ts och Sweriges Rikes Råd general gouverneuren öfwer Hertigdömet Pommern, Vörstendömet Rügen och Herrskavet Wissmar samt Cancelleren wid Academien Greifswald, Högwälborne Herr Grefwe Johan Aug: Meijerfeldt beledsagat till Sövde kyrka och Bisatt uti Grafwen under choret
folio 74v. Hans HögGrefwelige Excellence öfweranswardade Sin Siäl uti Gids händer och infomnade ganska fulla och sachmodeligen uti en fehlig stund under de närståendes graf och klagan saligen i Herranom den 10 sidsledne Novembris klocken half Tre om morgonen
Overlijdens- en begraafboeken 1738-1775
Blad 74. Jaar 1749 op 22 november werd Kon: Maj:ts en Zweedse Rijksraad gouverneur-generaal van het hertogdom Pommeren, het vorstendom Rügen en het Heerschap Wismar alsook Kanselier van de Academie van Greifswald, de hooggeboren heer graaf Johan Aug: Meijerfeldt, geëscorteerd naar de kerk van Sövde en bijgezet in het graf onder het koor
Blad 74v.
 
 
13234 Köpinge Kyrkoarkiv Archief van de kerk van Köpinge bij het landhuis Ugerup
C / 1 Död- och Begravningsbok för ägarne till Ugerup 1753-1791, folio 124v-125 Åhr 1771 d. 1 Decemb. Kl. 11. förmiddagen behagade den stora Guden ryttar 9. dagers uti stunden Brustfeber ifrån detta Overlijdens- en Begrafenis-boek van eigenaren van Ugerup 1753-1791, blad 124v-125
C I / 1 Död- och Begravningsböcker 1752-1793, folio 174v 1791 April Hr. Exc. Grafen och Öfwersten Meijerfeldt död d. 29 April Overlijdens- en Begrafenisboeken 1752-1793, blad 174v1791 april Heer Exc. Graaf en Kolonel Meijerfeldt overleden d.d. 29 april
30733 Sövdeborg godsarchiv
J3 Handlingar och räkenskaper ang familjen Meijerfeldt 1704-1784 JAsr
1. Korrespondens samt utredning och dom angående Carl Henrik Löwens expedition till Archangelsk och skeppet prinsessan Ulrikas strandande i Köge bugt (paket nr 50 och 41). 1704-1745
2. Jordebok för Bollerup 1707, handlingar och räkenskaper för Bollerup och Glimminge, för Glimminge. Inspektor Levin Rave. (paket nr 47). 1707-1720
3. Handlingar angående Visingsö (paket nr 47). Kungliga brev och resolutioner angående arrendet av Visingsö med Barnarp lista på resterande dagsverken (Mattis Sodman, inspektor), inventarium för boskap, bärgning av gröda, logbärgningsböcker för två bönder på Visingsö (paket nr 55). 1708-1759
4. Räkenskaper, inklusive odaterade samt från inspektor Levin Rave, spannmålsleveranser, korrespondens  bl. a. från änkan Flatho och inspektorn på Bollerup Levin Rave, böndernas på Visingsö besvär (paket nr 52), brev från J.G. Meurer med skuldsedlar, reverser och räkenskaper. 1709-1748
5. Handlingar och räkenskaper angående flottan: kopia av Carl XII:s brev 1712-06-20 i Bender att Johan Lagerbielke skall få ränta på införskaffade pengar, memorial från varvschefen (Skeppsholmen) Carl Raab, korrespondens, resolutioner, memorial och relation samt utdrag ur protokoll och resolutioner (1710), specifikationer och förslag på manskap, skepp och material, olika listor och förteckningar samt förslag och i utdrag, handlingar angående kapten Gyllenskepps kompani, rullor över manskap och specifikation på fartyg, räkenskaper (paket nr 48). 1713-1714
[H0001] Ingår i J 2:8 (1680-1714). L Raves räkenskaper för Bollerup och Glimminge.  1716-1718
6. Inspektor Levin Raves räkenskaper för Bollerup och Glimminge (paket nr 46,  47 och utan nummer).  1716-1721
7. Visingsö och Näsby: Nils Widings räkenskaper och verifikationer för Johan August Meijerfeldt (paket nr 45, 55, utan nummer). Handlingar angående Tuggarp, by i Gränna landsförsamling – köp, skatterättigheter, handlingar angående ryska krigsfångar på Visingsö, förslag på utsäde för de svenska godsen såsom Näsby, Vigbyholm, Barnarp, Sövdeborg, Ågerup, specifikation på vad vinterkorn som finns på bl a Nehringen m fl tyska gods (paket nr 47). Handlingar för Ågerup och för Sövdeborg (paket nr 38).  1716-1784
8. Handlingar angående Bollerup och Glimminge, brev från Levin Rave från Bollerup, diverse kladdräken- skaper. Johan Friedrich Baumans brev, rapporter och räkenskaper från Stralsund till Johan August Meijerfeldt angående bl a Nehringen, Siemensdorff, Bockhagen, Kackanehl, Medevi samt andra affärer, räkenskaper och verifikationer. Handlingar angående allmogens på Visingsö besvär, angående stormfälld skog på Visingsö , angående gymnasiet och skolan på Visingsö, brev och räkenskaper angående bevillningen för arrendet av Visingsös kungsladugård. Gårdsräkenskaper och verifikationer för Visingsborg och Barnarp (paket nr 51).  1717-1762
9. Handlingar angående Visingsö såsom arrendekontrakt, jordebok, suppliker, brev och koncept, arrenderäkenskaper 1717-1740, med anteckning om odaterad överlåtelse av godset Steinhorft till familjen Wedderkopp medlemmar av Lüneburgska riddarakademien. (paket nr 1 a). Räkenskaper och verifikationer för Visingsborg 1747-1748, syn av underliggande hemman 1748, räkning för Barnarp i Jönköpings län 1747-1748, verifikationer 1763-1764. (paket nr 1).  1717-1764
10. Johan August Meijerfeldt: räkenskaper och brev 1720-1725 rörande hans affärer; inblandade var Carl Posse, envoye i Berlin, Erich Råfelt, överkamrerare Nils Gyllenpatron, Lindquist, Andras Corsar, Scheffel, Flatho m fl. Handlingar och räkenskaper med anledning av köpet av Vigbyholm 1720. Handlingar och räkenskaper rörande pretentioner på hypoteken i Pommern 1722. Innehåller bl a ett brev från Johan August Meijerfeldt till greve Carl Posse den 12 september 1724 som aldrig öppnats förrän vid ordningsarbetet sommaren 2001. (paket nr 56).  1720-1725
[H0002] Ingår i J 2:9 (1681-1726). (paket nr 25, 25 a och 17)  1731-1754
11. Räkenskaper och handlingar för Visingsö med Barnarp m fl gods 1732-1739, diverse specifika- tioner och räkenskaper 1732-1736, spannmålsspecifikation på utsäde vid Näsby 1734, förteckningar på hästar, svin m fl på Visingsö, Barnarp, Sövdeborg, Ågerup m fl 1735, räkenskaper med verifikationer 1735-1739, räkenskapsunderlag 1736, korrespondens med inspektor Fischer 1735-1736, 1739-1740, med andra 1735 och odaterade, räkenskaper med verifikationer för Visingsborg 1743 av inspektor Mattis Sodman. (paket nr 53). 1732-1743
12. Räkenskaper och verifikationer för Visingsborg 1746-1747. (paket nr 45). Dito 1748-1749; inspektor Mattis Sodman. (paket nr 55). Räkenskaper för Visingsborg och Barnarp 1759-1760; inspektor Magnus Hedwall. (paket nr 42). Verifikationer för Visingsborg 1764-1765; inspektor Magnus Hedwall, gårdsräkenskaper för Barnarp 1764. (paket nr 54).  1746=1765
13. Visingsö och Näsby: Nils Widings kassaräkenskaper och verifika- tioner för Johan August Meijerfeldts änka Brita Barnekow 1750-1755 (paket nr 55). Dito för åren 1756-1760. (paket nr 49). Brita Barnekows korrespondens 1753-1754, 1761-1762, kvittens 1750. Med handlingar angående Hellesta by i Hellestads socken och Torna härad 1753, 1761-1807 (paket nr 52).  1750-1762
30781
Skabersjö Godsarchiv
A2/6-9

Handlingar rörande arvskiften

1765-1822