§ Riksregistraturet

SE/RA/RR/B: Sverige / Riksarkivet / 1112.1 Riksregistraturet 1523-1718 

DATUM
PLAATS
BOEK
OB
(Öpen Bref)
MS (
Missiver)
KS (Kgl: Senat)
f. = folio
ONDERWERP PERSOON
 
24-11-1674
Stockholm
412 OB f. 309v Sköldebref för Inspectoren Meijerfelt (Sköldebref)
Anders
10-01-1685
Stockholm
489 OB f. 65v
Lieutenant fullmakt undra Öfwersten von Campenhausens Regimente
CFsr
17-10-1700
Pernau
619 OB f. 105 Till General Otto Vellingk svar ang: capitulationerne med Brakel och M. Skrifvelse af 16 Augusti, 200 man Majoren Meyerfelt, whärfwar 100 Ryttare, formeras Esquadron
JAsr
20-10-1700
Pernau
619 OB f. 159 Majors fullmakt under Österbottens infanterie regemente
CFsr
23-07-1701
Alt-Raden
625 OB f. 552 Försättning i Birsen
JAsr
24-07-1701
Alt-Raden
625 MS f. 591v Birsen attaquerande JAsr
05-09-1701
Grübin
626 OB f. 274 Commendantskapet på Sehlburg CFsr
25-09-1701
Grübin
626 MS f. 530 Hummerhielm JAsr
26-09-1701
Grübin
626 MS f. 556 Recognoscera fästningen Memel JAsr
03-11-1701
Würgen
627 MS f. 438 300 ryttar JAsr
15-11-1701
Würgen
627 OB f. 578
Sapiehas begären at rycka längre in uti landet
JAsr
15-11-1701
Würgen
627 OB f. 579 avancerende med fullmakt på Öfst. Lieutenants chargen under Âbo Lähns Cavalerie JAsr
15-11-1701
Würgen
627 OB f. 579v Öfwerst Lieutenant fullmakt
JAsr
15-11-1701
Würgen
627 OB f. 580 Till General Major Slippenbach ang. M.s till öfwerst lieutenants chargen wid Âbo Lähns Cavalerie Regemente
JAsr
09-01-1702
Würgen
629 MS f. 66 Opdracht om met squadron van Polangen naar de Kongl: Maj: de komen JAsr
18-02-1702
Bielewitz
629 OB f. 339 Öfwerste fullmakt
JAsr
18-02-1702
Bielewitz
629 MS f. 341
Öfwerste befordran, till GM Slippenbach
JAsr
22-02-1702
Bielewitz
629 MS f. 380 Marche Axel Sparre till och afmarche Hummerhielm uti Kauen JAsr
15-04-1702
Leipunie
629 MS f. 777v att anslå någre gadz til Pohlniska pegaternes sublistence (Grodno) JAsr
05-02-1703
Jacobowice
631 MS f. 85 Lublin, Littauske adelsmannen Podoskij och advocaten Boquezewskij JAsr
05-02-1703
Jacobowice
631 MS f. 87v Lublin, marquetentaren Hirsch Lefkowitz JAsr
08-04-1703
Warschau
631 OB f. 386 Öfwerste Lieutenant fullmakt, , afsked Casper Stålhammer
CFsr
20-11-1703
Topolno
633 OB f. 387v Warb Patent
JAsr
20-11-1703
Topolno
633 OB f. 400 Capitulation Dragone Regimentes uprättande JAsr
25-01-1704
Heilsberg
634 MS f. 306 Regemente Stenbock, Meijerfelt, Düker, Taube JAsr
25-02-1704 Heilsberg
634 MS f. 525
til l General Krig Commissarien Adlersten, inlogera Sapieha trouper in Öfwerste M. quartier 
JAsr
25-02-1704
Heilsberg
634 MS f. 533 Sapiehas trouppers inlogerande i des qwarter JAsr
04-07-1704
Blonie
635 MS f. 594 Uthi Stor Pohlen at betecken Posen och de confederationes gods JAsr
04-07-1704
Blonie
635 MS f. 596
til General Major Mardefelt
JAsr
04-07-1704
Blonie
635 MS f. 597
til Öfverste Taube och Öfverste Gustaf Horn
JAsr
19-08-1704
Jaroslaw
635 MS f. 746 1. angående till ständ att exequera deserteurer. 2. att  KM består passera lants penningar till daβ och Öfwerste Taubes Regementes widmacht hällande JAsr
09-11-1704
Fraustadt
635 OB f. 823 Capitulation Stenbock, Meijerfelt, Taube, Dücker JAsr
06-02-1705
Rawitz
637 OB f. 240 till General Krigs-Commissariatet
JAsr
06-02-1705 Rawitz 637 MS f. 240v Dragone regementes completerande JAsr
24-04-1705
Rawitz
637 OB f. 915 Tijdelijk commando Österbotten regiment CFsr
05-05-1705
Rawitz
638 MS f. 25 Capitaine Krüdner JAsr
06-06-1705
Rawitz
638 OB f. 424 Krigscommissariat Lind liquide contributionen JAsr
06-06-1705
Rawitz
638 OB f. 424v
Resolution som Memorial:  Stenbock, Lind, Lillienstierna (General Auditeur), arrest Reehausen (luitenant)
JAsr
22-06-1705
Rawitz
638 MS f. 510
convoijera Confederation Bronitz till Warschau JAsr
03-07-1705
Rawitz
639 OB f. 610 General Lieutenant Grefwe Stenbock
JAsr
12-07-1705
Rawitz

Concept Frijherre Bref
(17-09-1705, Blonie)
JAsr
11-12-1705
Blonie
639 MS f. 1310 Memorial JAsr
15-12-1705
Blonie
639 OB f. 1330 Herman Gustaf Trautvetter
JAsr
19-12-1705
Blonie
639 OB f. 1337 Memorial JAsr
21-12-1705
Blonie
639 OB f. 1345v Memorial JAsr
16-03-1706
Zaludeck
640 OB f. 147
Memorial ang Dragone wärfningen
JAsr
26-11-1706
Altranstadt
641 OB f. 547
Wärfning Patent
JAsr
26-11-1706
Altranstadt
641 OB f. 573
Capitulation Reg.tet rec.
JAsr
31-12-1706
Altranstadt
641 OB f. 806
Memorial
JAsr
26-02-1707
Altranstadt
643 OB f. 443
Regimentes förstärkendes Resolution
JAsr
06-03-1707
Altranstadt
643 OB f. 562
 xxx JAsr
02-04-1707
Altranstadt
643 OB f. 963
 xxx JAsr
03-05-1707
Altranstadt
644 MS f. 13
Om ammunitions afhäntande ifrån Stettin
JAsr
08-07-1707
Altranstadt
644 OB f. 576
Capitulation
JAsr
23-07-1707
Altranstadt
644 MS f. 619
kringen är observerat
JAsr
24-08-1707
Altranstadt
644 OB f. 743
Memorial Resolution
JAsr
02-09-1707
Lauban
644 MS f. 761
xxx JAsr
01-11-1707
Slupza
644 MS f. 959
Albedijl JAsr
 
30-08-1710
Bender

647 OB f. 150
Gen: Lieutenants fullmakt
JAsr
30-08-1710
Bender
647 OB f. 151
Öf: Commandants fullmakt
JAsr
30-08-1710
Bender
647 OB f. 151v
Öfwerste fullmakt
JAsr
06-05-1711
Bender
651 MS f. 169 Drie: 1) om landtmilieen 2) om de Svenska under-fåtern, som flychtet under fienden och 3) om magaziners ugrattande
JAsr
12-06-1711
Bender
651 MS f. 240
Om några regimenter som (…) under hans commando
JAsr
28-06-1711
Bender
651 OB f. 271
Mellin
JAsr
04-07-1711
Bender
651 OB f. 273
Vice-Gouverneurs fullmakt
JAsr
21-08-1711
Bender
651 OB f. 315v
xxx
JAsr
12-10-1711
Bender
651 MS f. 377 bref ang. Pommern JAsr
12-10-1711
Bender

651 OB f. 378
Generals fullmakt
JAsr
06-11-1711
Bender
651 MS f. 472
om regementens conserverande
JAsr
07-12-1711
Bender
651 MS f. 526v
(…) om tilkåm uthi Bender
JAsr
08-12-1711
Bender
— MS f. 576
om Carl Horns pension
JAsr
03-02-1712
Bender
657 MS f. 25 om regementarens completarande
JAsr
07-03-1712
Bender
657 MS f. 153 om tropperne och Pommerns tilstånd i (…)
JAsr
17-03-1712
Bender
657 MS f. 193 Poniatowski
JAsr
06-05-1712
Bender
657 MS f. 272v Ribbing och Mellin JAsr
05-06-1712
Bender
657 MS f. 332 Irbeckel och Sander JAsr
23-06-1712
Bender
657 MS f. 347 om regementens och Stettins garnizons consevation JAsr
23-07-1712
Bender
657 MS f. 477 Wismar JAsr
18-08-1712
Bender

— MS f. 584
ang,. Öfwersten Albedyll utwyling (Stenbok)
JAsr
05-11-1712
Bender
657 MS f. 614v at gatåga sig drottningens af Polen skuld i Stettin JAsr
13-12-1712
Bender
657 MS f. 652 Expresse
JAsr
20-01-1713
Stockholm

664 KS f. 188v
wegen dess anstalten so gemacht worden zur überschaffung des nöhtigen getruijdes und übermachung einiger gelder nach Stralsund von dortiger Milici, wie auch wass vor verfägung gemacht worden umb die Festung Stettin mit allem benötigten zu succurriren.
JAsr
27-03-1713
Demotika
663 OB f. 53
Kongl. Råd vocation
JAsr
27-03-1713
Demotika
663 OB f. 58 Gen. Gouverneurs fullmakt
JAsr
21-04-1713
Stockholm
665 KS f. 704 belang des dortigen Landes Zustand und negotierung einiger Gelder
JAsr
18-05-1713
Demotika
663 MS f. 157v om några avancementer
JAsr
29-05-1713
Stockholm
666 KS f. 261
von wegen des Gen: Lieut:s Taube’s hinher reisen
JAsr
08-08-1713
Stockholm

667 KS f. 55
svar på dess bref ang. stettiniske garnisonens undsättning och 20000 rdrs meddelande af rançons medlen
JAsr
10-08-1713
Demotika
663 MS f. 358 e.v.
Officieren Landmilitie, garnizoen Stettin
JAsr
12-08-1713
Demotika
663 OB f. 388 Resolution Memorial
JAsr
14-08-1713
Demotika
663 MS f. 401 tilstånd officierare Stettin och Wismar
JAsr
22-08-1713
Demotika
663 MS f. 440 Cronström
JAsr
04-11-1713
Stockholm

668 KS f. 57v
wegens der vestung Stettin
JAsr
05-01-1714
Demotika
671 MS f. 46 3 punten
JAsr
03-03-1714
Demotika
Koncept till Grefwe Bref JAsr
03-03-1714
Demotika
671 OB f. 150 Grefwe Bref för K: Rådet, Generalen och Gen: Gouverneuren, Johan August Meijerfeldt (Grefwe Bref)
JAsr
25-04-1714
Stockholm

KS f. 331
ang. admiralitetcollegii förfrågan om admiralitetscammiarrådet Lagerbielke competerar rangen för schoutbynachten Löwen
JAsr
12-07-1714
Demotika
671 MS f. 305 rättigheter i Pommern
JAsr
26-07-1714
Stockholm
673 KS f. 626 Ondertekenaar JAsr
27-09-1714
Stockholm
677 KS f. 641 Ondertekenaar JAsr
05-01-1715
Stralsund
680 OB f. 12v Joachim Aderman JAsr
05-01-1715
Stralsund
680 OB f. 17v-20 Jasenitz, Duschow, Mützelberg, Krogen, Kokermunde, Zabelsdorf, Scholbin, Frauendorf, Hagendorf, Jasenitz, Falkenveld, etc. JAsr
26-01-1715
Stralsund
680 OB f. 96 Academia Canzler Greifswald vocation JAsr
22-02-1715
Stralsund
680 OB f. 229 Ontbinding dragonderregiment in Rusland JAsr
23-02-1715
Stralsund
680 OB f. 234 GL Ridderhielms creditorer JAsr
17-03-1715
Stralsund
OB f. 19 Vier documenten over dorpen JAsr
24-08-1715
Stralsund
680 OB f. 1013v Creditio och negotation JAsr
24-08-1715
Stralsund
680 OB f. 1024v Contribution JAsr
16-09-1715
Munchgut
680 MS f. 1094 arrendera JAsr
16-09-1715
Munchgut
680 MS f. 1096v negotieras Stralsund JAsr
23-11-1715
Stralsund
680 MS f. 1267 von Orlich JAsr
28-11-1715
Stralsund
680 MS f. 1276 2000 st. zilvermunten GL Hård JAsr
14-12-1715
Ystad
680 MS f. 1292
 upnegotierat
JAsr
17-12-1715
Ystad
680 MS f. 1307v
 negotierade JAsr