AF. Archief Familie

De vele documenten over de familie die  zich bij familieleden thuis bevinden kunnen hier moeilijk allemaal de revue passeren, maar wel het groeiende aantal dat zijn weg gevonden heeft naar het Familiearchief.

De originele familiedocumenten in het Familiearchief waren aanvankelijk vooral door Govert von Meijenfeldt verzameld. Rondom het uitkomen van het tweede familieboek heeft Hugo von Meijenfeldt een nieuwe uitvraag gedaan, die een aanzienlijk aantal originelen of afschriften van foto’s en documenten heeft opgeleverd.

De documenten worden bewaard in persoonsdossiers. Van documenten van vóór het jaar 1900 bevatten de persoonsdossiers een fotokopie en/of scan; het origineel ligt in een zuurvrije omslag in een brandkluis.

Elk persoonsdossier  is verdeeld in 6 vaste rubrieken:

1. Geboorte/Doop
2. Huwelijk/Verloving/Ondertrouw/Samenleving
3. Overlijden/Begrafenis/Testament
4. Verjaardag/Feestdag/Jubileum
5. Overig familiestuk
6. Aanstelling/Bevordering/Ontslag/Pensioen

Aan elk document is een unieke inventariscode toebedeeld, die als volgt is opgebouwd:

A = Archieven
F = Familie
N……. = Persoonsnummer van het desbetreffende familielid.
1 t/m 6 = Nummer van één van bovenstaande zes rubrieken.
1 t/m ? = Volgnummer van het document.

De nieuwjaarswens van Johan August von Meijenfeldt aan de familie Pieploo heeft bijvoorbeeld de inventariscode [AF/N/43]. Dit is ook een voorbeeld van een document dat online te raadplegen is.

AF DOCUMENT AFKOMSTIG VAN DATUM
N JOHAN AUGUST VON MEIJENFELDT (1760-1835)
21 Ondertrouwakte Commissaris Huwelijkszaken Amsterdam 04-12-1807
De Heeren Commissarissen van de Huwlykszaaken der Stad Amsterdam, hebben aan Johann August van Meyenfeldt, Catharina Margaretha Pieplo, haare Drie Weekelykse Huwelyksgeboden ingewilligt, met Belasting, de Geboden in de Lutherse Kerk mede te laten gaan, en daarvan wettig betoog weder in te brengen. Actum Amsterdam, den 4 December 1807. J.J. Hartsinck. Commissaris.
N.B.: Door de acte is een kleinzegel van 6 cent uit 1807 gestansd.
22 Huwelijksakte Schepenen van Amsterdam 27-12-1807
Ik ondergesz. Secretaris van Schepenen der Stad Amsterdam, verklaar, dat op heden door Schepenen voornoemd in den Echtenstaat zyn bevestigd Johann Aúgúst van Meijenfeldt, Catharina Margaretha Pielo. Actum Amsterdam, den 27 December 1807. J. …..
N.B. Door de acte is een kleinzegel van 10 cent uit 1807 gestansd.
23 Huwelijkskwitantie Lutherse Gemeente A’dam 27-12-1807
Ik ondergeschrevene, Gecommitteerd van Gedeputeerde Ouderlingen der Luthersche Gemeente hier ter Stede, tot den ontvangst, wegens ’t recht van Trouwen in de Oude kerk, des Zondags na de Namiddags predikatie, bekenne ontfangen te hebben van Johan Augt van Meijerfeld de zomma van een Gulden en tien Stuyvers. Amsterdam, den 27 Dec: 1807. Zegge f 1:10. Laúrens Rúgge, Ouderling.
 31 Testament  Adam Schadee & Willem Kleij Openbare Notarissen R’dam  18-04-1823
Testament van den Heer J.A. von Meijenfeldt, te Rotterdam. Dato 18 April 1823. (…) De Heer Johan August von Meijenfeldt, Constabel Majoor bij de Marine, woonende aan de Cingel, even buiten deze stad, Wijk N, no 66. (…) Ik geef en legateer aan mijne huisvrouw Catharina Margaretha Pieplouw al datgene waarover
32 Testament Adam Schadee & Willem Kleij Openbare Notarissen R’dam 18-04-1823
33 Uittreksel inzake overlijden Burgerlijke Stand Rotterdam 07-12-1872
34 Brief inzake overlijden Engeltje Samuels Hendrik Pieploo 14-11-1822
35 Notitie van nagelaten papieren kapitein Pieploo    
36 Idem    
37 Renvooi voor kapitein Pieploo Henry Popkin, London 10-08-1809
41 Verjaarswens Kinderen van Johan August  
42 Verjaarswens aan Hendrik Pieploo Kleinzoon Johan August 06-09-1810
43 Nieuwjaarswens aan opa, oma en tante Pieploo Kleinzoon Johan August 01-01-1811
44 Verjaarswens aan Hendrik Pieploo Johan August 06-09-1811
45 Verjaarswens aan zoon Hendrik Catharina Margaretha Pieploo 27-10-1846
46 Verjaarswens aan zoon Hendrik Catharina Margaretha Pieploo 27-10-1848
51 Afscheidsbrief aan zoon Hendrik Johan August 07-10-1827

N.2. JOHAN AUGUST VON MEIJENFELDT (1808-1878)

11 Extract uit Ev. Luth. doopregister Burgerlijke Stand Amsterdam 31-12-1826
31 Nota van Onkosten nalatenschap Hendrik 06-03-1879
32 Nota van Inkomsten nalatenschap Hendrik 06-03-1879
33 Nota van afrekening nalatenschap H. Pennings 06-03-1879
41 Sinterklaasgedicht Keetje Kreber Johan August 05-12-18xx

N.3. Hendrik (Johan) von Meijenfeldt (1810-1889)

11 Extract uit geboorteregister Burgerlijke Stand Rotterdam  
31 Rouwkaart Naatje von M-Kennedij 09-01-1889
51 Schrift over geboorte, doop, bevestiging en overlijden van het gezin Hendrik en Naatje  
52 Brief aan broer Carl inzake overlijden zus Nellie Hendrik 19-11-1888
61 Vrijstelling Nationale Militie vanwege Marinedienst President Militieraad 26-03-1832
62 Diploma Commies Roeijen 3de Klasse Examinator dr. G.L. Houël 07-12-1850
63 Benoeming Commies Roeijen 3de Klasse Dir. Belastingdienst Rotterdam 20-12-1850
64 Stamlijst Belastingdienst 25-02-1870
65 Verzoekschrift pensioen aan de Koning Hendrik 04-06-1872
66 Pensioenbeschikking Minister van Financiën 19-05-1891

N.5. Carl von Meijenfeldt (1815-1899)

11 Extract uit geboorteregister Burgerlijke Stand Rotterdam 02-06-1849
12 Uittreksel uit geboorteregister Burgerlijke Stand Rotterdam 25-01-1868
21 Biljet Huwelijks Register Burgerlijke Stand Rotterdam 21-05-1845
22 Huwelijksbewijs Wethouder Rotterdam 21-05-1845
31 Rouwkaart Familie 12-02-1899
41 Brief aan zoon Evert i.v.m. diens koperen bruiloft Carl en Nellie 12-01-1895
42 Brief aan schoondochter Anna Carl 15-02-189x
43 Verjaarsbrief aan schoondochter Anna Carl 25-12-189x
44 Verjaarsbrief aan schoondochter Anna Carl 25-12-189x
45 Dankbrief aan schoondochter Anna Carl 15-04-1898
51 Lijst met geboorte, doop en belijdenis van gezin (t/m vijfde kind) Carl
52 Lijst van derde t/m negende kind
61 Benoeming tot Conserveerder Minister van Marine 05-08-1860
62 Eedformulier en Instructie Conserveerder Secretaris-Generaal van Marine 15-08-1860
63 Lijst functies in Amsterdamse periode Carl 28-01-1868
64 Staat van Dienst Conserveerder Carl 28-01-1868
65 Dienstbericht inzake Amsterdamse periode Schout bij Nacht en Directeur der Marine Amsterdam 29-01-1868
66 Verklaring goed gedrag bij opheffing functie Schout bij Nacht en Directeur der Marine Amsterdam 19-03-1868
67 Eervol ontslag Minister van Marine 25-03-1868
68 Dienstbericht inzake Rotterdamse periode Secretaris-Generaal van Marine 25-03-1868
69 Domicilievraag Secretaris-Generaal van Marine 08-04-1868
610 Extract wachtgeld- en pensioenregeling Minister van Marine 05-05-1868
611 Extract attestatie de vita wachtgeld Minister van Marine 08-07-1868
612 Formulier balans Pensioenfonds Minister van Marine 26-09-1891
613 Uitnodiging pensioenaanvrage Minister van Marine 09-07-1892
614 Advies over pensioenaanvraag Pensioenraad 03-10-1892
615 Voornemen Minister van Marine Minister van Marine 27-10-1892
616 Extract kennisgeving pensioenbericht Secretaris-Generaal van Marine 21-11-1892
617 Bewijs van inschrijving voor pensioen Generale Thesaurie, Ministerie van Financiën 17-12-1892
618 Berekening terug te ontvangen pensioenpremie Carl
619 Extract teruggave pensioenbijdrage Secretaris-Generaal van Marine 23-12-1892
620 Laatste pensioenuitkering Generale Thesaurie, Ministerie van Financiën 19-07-1899
621 Extract kennisgeving laatste pensioenuitkering Secretaris-Generaal van Marine 31-07-1899

N.6. Frederik (1817-1841)

11 Extract Geboorteregister Burgerlijke Stand Rotterdam 31-12-1838
32 Extract Overlijdensregister Burgerlijke Stand Rotterdam 25-10-1841

N.53. Evert Diederich (1849-1905)

31 Rouwkaart E.D. von M.-van Leusden 13-06-1905
32 Rouwkaart J.E. von M.-van Leusden Kinderen 31-12-1937

N.54. Carl Frederik (1851-1911)

31 Rouwkaart Margré von M.-de Haas 06-11-1911
41 Brief aan broer Frits Carl, uit Chaux-de-Fonds CH 23-07-1879
42 Verjaarsbrief aan schoonzus Anna Carl 25-12-1896
43 Verjaarsbrief aan schoonzus Anna Carl 24-12-1897
51 Brief aan C.J. Klaasen, Utrecht Carl 22-11-1903

N.55. Frederik Hendrik (1853-1913)

11 Geboortebewijs Burgerlijke Stand Amsterdam 25-07-1853
12 Geboortebewijs Hylke Roelof de Koe Burgerlijke Stand Amsterdam 04-06-1837
13 Uittreksel geboorteregister H.R. de Koe Burgerlijke Stand Amsterdam 02-03-1859
14 Geboortebewijs Joh. Cath. de Koe Burgerlijke Stand Amsterdam 25-10-1865
15 Geboortebewijs Elisabeth Kok Burgerlijke Stand Amsterdam 03-08-1839
16 Geboortebewijs Cath. Elis. Engels Burgerlijke Stand Amsterdam 25-07-1836
21 Huwelijksbiljet Burgerlijke Stand Amsterdam 12-06-1884
22 Uittreksel huwelijksregister Burgerlijke Stand Amsterdam 02-12-1913
23 Huwelijksbiljet De Koe – E. Kok Burgerlijke Stand Amsterdam 27-12-1861
24 Huwelijksbiljet De Koe – C.E. Engels Burgerlijke Stand Amsterdam 05-02-1868
31 Rouwkaart   19-11-1913
32 Overlijdensinschrijving Burgerlijke Stand Amsterdam 19-11-1913
33 Uittreksel overlijdensregister Burgerlijke Stand Amsterdam 02-12-1913
34 Uittreksel overlijdensregister Engeltje Burgerlijke Stand Amsterdam 11-06-1930
41 Verjaarsbrief aan schoonzus Anna Frits & Engeltje 24-12-1897
42 Geloofsbelijdenis C.E. Engels Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam 30-03-1853
51 Brief aan kinderen Frits 23-07-1913
52 Brief aan kinderen Frits 04-08-1913
53 Getuigschrift Hylke Roelof de Koe Nederduits Hervormde Gemeente te Amsterdam 24-04-1850
54 Getuigschrift Elisabeth Kok Nederduits Hervormde Gemeente te Amsterdam 26-04-1848
55 Militair paspoort H.R. de Koe Departement van Oorlog 15-05-1861
61 Weduwepensioen voor Engeltje Koninklijk Besluit 29-07-1914

N.56. Catharina Margaretha (1856-1930)

11 Geboortebewijs Burgerlijke Stand Amsterdam 03-04-1856
31 Overlijdensadvertenties   30-05-1930
32 Rouwkaart Jan van der Tas   16-06-1908
33 Gastenboek begrafenis opa De haas   xx-xx-1897
41 Verjaarsbrief aan schoonzus Anna Cato 03-01-1897

N.57. Johan August (1857-1918)

11 Uittreksel geboorteregister Burgerlijke Stand Amsterdam 06-04-1914
3- Uittreksel overlijdensregister Burgerlijke Stand Amsterdam 05-11-1918
41 Verjaarsbrief aan schoonzus Anna Jan 24-12-1897
42 Huldeblijk 25-jarig dienstverband Collega’s 01-04-1898

N.59. Pieter (1862-1871)

11 Geboortebewijs Burgerlijke Stand Amsterdam 02-01-1862
12 Uittreksel geboorteregister Burgerlijke Stand Amsterdam 27-02-1871

N.50. Hendrik Diederich (1864-1931)

11 Geboortebewijs Burgerlijke Stand Amsterdam 16-06-1864
21 Overlijdensadvertenties   1931
41 Koperen bruiloft Kinderen 1910
61 Getuigschrift Willem B. Posno, Amsterdam 08-11-1879
62 Oproep Gebr. Van Wijck 16-11-1882
63 Loting Schutterij Militie Gemeentebestuur Amsterdam 20-06-1889
64 Oproep Schutterij Militie Gemeentebestuur Amsterdam 12-07-1889
65 Reserve Schutterij Militie Gemeentebestuur Amsterdam 15-08-1890
66 Oproep Nederlandsche Bank 02-07-1895
67 Benoeming financiële zendingscie. Generale Synode Middelburg 30-09-1896
68 Ambtsjubileum 12,5 jaar Nederlandsche Bank 15-03-1908
69 Ambtsjubileum 25 jaar Nederlandsche Bank 15-09-1920