Zweeds

BIBLIOTHEEK KRANTEN ZWEEDSTALIG

DATUM KRANT INHOUD PERSOON
19-03-1752 idem Major wid Cronhiorska regementet JAjr
04-10-1759 idem  Wollin idem 
27-08-1761 idem Friedland  idem
05-10-1761 idem Friedland idem
21-01-1762 idem Pensioner, 400 Dal. idem
23-09-1762 idem Passagerare Öfwerste Gref idem
14-10-1762 Inrikes Tidningar Passagerare til Pommern med Fru Riks=Rådinnan idem
09-11-1766 idem Sprengtportska Regementet  idem
08-01-1767 idem General Adjutant hos Hans Kongl. Maj:t idem
21-06-1770 idem General=Adjudant beställning ledig, efter Meyerfelt idem 
30-06-1770 Carlscronas Wekoblad
Politie- och Commerce-Tidningar
Ofwerste Lieut. Grefwe Mejerfeldt til Skåne idem
30-05-1772 idem Utpasserade til Skåne idem
16-07-1772 Inrikes Tidningar Ystad, d. 8 Julii (…) Ifrån Stralsund hafwa inpasserat idem
04-11-1773 idem Piteå d. 20 Oct. idem
15-11-1773 Posttidningar 1 Nov. utnämna til General=Majorer  idem 
27-06-1774 Inrikes Tidningar Ystad, ifrån Pommern anlände idem
29-11-1775 Dagligt Allehanda Procession i Riddare-Salen, at hålla årliga Ordens=Capitlet (…) utnämde til Commendeur af Kongl. Swårds=Orden. idem
23-05-1776 idem Grislehamn, d. 21 Maii (…) ifrån Stockholm åro reste til Finland idem
13-03-1777 idem Swea Hoff=Rått, Dalarna idem
30-12-1778 idem Ibland Generalitetet blefwo Nådigst befordrade (…) til General=Lieutenanter idem
02-09-1782 Inrikes Tidningar utnämna til Stora Korset af Kongl. Swärds=Orden JAjr
30-09-1782 idem Ystad d. 16 Sept. Ifrån Pommern åro hitkomne idem
02-06-1783 idem Ystad, från Pommern inkommen JAjr
07-11-1785 idem Ystad, passagerare, Fru Grefvinnan idem
18-02-1789 Nytt och Gammelt
etc. etc. etc.
Högste befälhafwarens (…) Kundgörelse (…) från fientliga sidan i Riket insmygd Smådelig och Förrādisk Skrift JAjr
20-02-1789 Götheborgs Allehanda Lovisa 29-12-1788, Fäderneslandet idem
29-07-1789 Götheborgs Allehanda Rapport om Affairen wid Suttula JA jr
30-07-1789  Inrikes Tidningar Suttula idem
26-03-1790 Götheborgs Allehanda Hög-Qwarter i Borgo (…) Allmogens och Soldatens Hjerta idem
22-04-1790 Nytt Och Gammalt 26 Junii intagit Kymenegård idem
11-06-1790 Götheborgs Allehanda Meijerfeldt i Finland idem
06-07-1790 idem Meijerfelt hast nädig skrifwelse idem
03-07-1790 Stockholmsposten
etc. etc. etc.
Kymmenegård 27-06, Underdånig Rapport til Kongl. Maj:t idem
27-07-1790 Götheborgs Allehanda Intagit Kymmenegård eller Högfors=Passet idem
19-11-1790 idem Ode til Armeens Flotta, (…) af Wilhelm von Rosenheim (…)  “Med oinskränkt befäl – – Du store Mejerfelt!” idem
20-10-1797 Götheborgs Allehanda Stralsund d. 7 Octob. Meyerfelt och straxt därefter kom den Kongliga Bruden JAjr
03-10-1798 Inrikes Tidningar Ystad 19/9 Passagerare. Från Stralsund. Grefwe samt des Grefwinna idem
01-05-1799 idem dubba En af Rikets Herrar, Fältmarskalken idem
20-0513-06 & 07-06-1800 Dagligt Allehanda Af Trycket var utkommit och finnes i Deleens Bokhandel: “Tal öfwer (…) krossades.” Kostar häft 8 β. idem
03-03-1803 Posttidningar Barnekowschke Geschwister-Kinder als Allodial-Erben Nehringen idem 
21-02-1806 Inrikes Tidningar Gustaf Löhtberg Silfwer=medalj för 20 års tjenst på Näsby  idem
14-04-1817 Dagligt Allehanda  Fruntimmer (…) Grefwinnan Mejerfeldts Hus wid Drottningsgatan idem
27-09-1817 Posttidningar Bouppteckning Meyerfeldt-Sparre idem
05-03-1818 Dagligt Allehanda Auktion Drottninggatan No. 2 idem 
10-02-1826
25-09-1826
Post- Och Inrikes Tidningar Pensionbref fröcken Anna Sophia Forsell idem
26-04-1844 Aftonbladet gifte sig med grefve Pipers svägerska JAsr
30-08-1844
31-08-1844
idem Ulricæ Eleonoræ krönung, Upsala d. 17 Martii 1719 idem
25-07-1850 Aftonbladet Min söta Clas JAjr
29-08-1855 Folkets Röst Litet af hvarje idem 
29-02-1860 Helsingborgs-posten Prosten Willins Tal, (…) Och Ducker, Mejerfelt JAjr
04-04-1860 Karlshamns Allehanda Slaget vid Helsingborg JAsr
22-04-1862 Nya Dagligt Allehanda Meijerfeldtska Papperen idem
11-06-1862 idem Meijerfeldtska Papperen idem
11-04-1867
12-04-1867
Lunds Weckoblad
Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning
Mejerfelt uppsatt en schäferi på sin egendom Söfdeborg idem
29-06-1867 Aftonbladet Professor Gabriel Rein har nyligen aflidit. (…) öpnandat af de Meijerfeltska papperen idem
15-02-1873 Dagens Nyheter General Mejerfelts bröllop (1707) JAsr
23-07-1873 idem Carl den 12:te ridt från Radom idem
30-01-1874 Blekingsposten Generalen grefve Mejerfelts bröllop idem
18-06-1878 Post- Och Inrikes Tidningar Norrbotten Reg. Porträtt JAjr
31-08-1882 Jönköpings Tidning Svärdet Carl XII hemfördt från Bender JAsr
14-08-1885 Stockholms Dagblad Kellgren JAjr
10-10-1885 Sydsvenska Dagbladet 1720-talet övergick Söfdeborg till Mejerfeltarne JAsr
27-09-1891 Stockholms Dagblad Hvilken år 1782 sålde Östanå till kommerserådet Simon Hebbe  JAjr
23-09-1893 Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning Karl XII:s karaktär i rysk belysning JAsr
18-04-1895 Karlshamns Allehanda Kellgren JAjr
19-04-1898 Arbetet Hvad de gamla karolinerna sade om ordensväsendet JAsr
26-02 & 27-02-1900 Svenska Dagbladet Stor auktion å Vapen-, Konst-, Mynt- och Medaljsamling (…) H. Bukowski (…) Grefvinnan Augusta Sparre, Louise M. JAjr
10-05-1900 Dagens Nyheter Konstauktionen efter H. Bukowski porträtten JAM & LAS målade af Aud Ekman 625 kr idem
07-09-1902 Svenska Dagbladet som sålde Östanå 1782 den 21 september för 46.000 riksdalder specie till kommercerådet Simon Bernhard Hebbe idem
09-03-1906 Korrespondenten Grefvinnan von Äscheberg, från 1724 af grefve Mejerfelt JAsr
10-05-1910 Svenska Dagbladet fältmarskalken odh ägdes mot slutet af 1780-talet af grefve J A Mejerfelt d y JAjr