1.6.5. De terugkeer van Karel XII

Johan August Meijerfeldt wordt begin maart gekroond tot graaf en krijgt in lijn met zijn gouverneur-generaalschap landgoederen in Voor-Pommeren toegewezen. Doordat het gebied niet meer in Zweedse handen is, veel andere officieren ook in de adelstand worden verheven en er nog talloze andere maatregelen getroffen moeten worden, duurt het nog vijf jaar voordat de gravenbrief, het nieuwe schild en de landgoederen Nehringen en Medrow in zijn bezit zijn.

Schilderij van Johan August Meijerfeldt

Meijerfeldt bereidt in die tijd de verdediging van Wismar voor, naast Stralsund de enig overgebleven Zweedse stad in de Duitse gebieden. Van zijn regiment landmilitie wordt 300 man voor de verdediging van Stralsund uitgezocht.

Karel XII blijft pogen Pommeren te behouden. Nadat hij hem 6 april 1714 admiraal maakt, geeft hij Meijerfeldt opdracht zich bezig te houden met het uitrusten van de vloot. Karel XII had na het overlijden van de beroemde maar trage admiraal Wachtmeister behoefte aan een goed organisator, niet aan een goed zeeman. Stenbock had bij de Slag bij Helsingborg al bewezen het te kunnen en nu werd het vertrouwen weer aan een landmachtofficier gegeven, namelijk Meijerfeldt. Omdat iedereen weet hoe dicht hij bij de koning staat, wordt er enthousiast voor hem gewerkt. Als voorbeeld voor de adel draagt hij uit zijn eigen vermogen 16.000 Rijksdaalder bij. Hij volbrengt de taak dan ook zo snel en energiek, dat hij dankbaarheid en bewondering van de koning oogst. Met vereende krachten had de Zweedse bevolking 800.000 Rijksdaalder opgebracht, welk bedrag hij zelf met een postjacht vervoert naar een minzame Karel XII. (1)

Na een kort verblijf in Gothenburg had Meijerfeldt zich met zijn vrouw Anna Maria medio 1714 in Karlskrona gevestigd. Hij neemt de tijd om zich niet alleen om zijn admiraalschap te bekommeren, maar ook zijn andere functie, namelijk die van Koningsraad. Vanaf dan gaat hij zich in de Senaat actief met de politiek bezighouden, voornamelijk in de rol van verdediger van de handelingen van de koning.

Bassewitz is inmiddels een goede vriend van Johan August geworden. Begin augustus 1714 brengt hij een bezoek van een halve dag aan Karlskrona, waar hij adviezen inwint over de houding van de Zweedse Senaat. Bassewitz schrijft later over hem als ein veritabler Freund van mir, die bij het afscheid op de bewuste dag had gewenst: der liebe Gott bringe das unterdrückte Recht ans Licht! (2)

Fabrice, diplomaat voor Holstein bij Karel XII in Demotika, schrijft aan Görtz dat Meijerfeldt de vijand is van generaal baron Horn en kwaad over hem spreekt bij het Hof. Welke Horn bedoelt hij en waar gaat het over? In Stettin was een Horn voor het Zweedse deel van het seizoen achtergebleven. Dat was niet zijn zwager luitenant-generaal graaf Arvid Bernhard – zoals de geschiedenisboeken ten onrechte schrijven – maar kolonel baron Ture Sigismund. Volgens Fabrice zou het probleem zijn dat Meijerfeldt diens promotie tot generaal-majoor in 1714 niet erkende. Inderdaad was daarvan pas in 1719 sprake. (3)

Waar Johan August Meijerfeldt zo vurig op hoopt gebeurt tenslotte dan toch. Koning Karel XII mag uit zijn Turkse ballingschap weggaan en rijdt incognito in 15 dagen te paard met een grote boog door West-Europa. Medio november 1714 staat hij voor de ongelovige poortwachters van Stralsund.

Meijerfeldt wordt op 26 januari 1715 tot Kanselier van de Universiteit van Greifswald benoemd. Deze stad is overeenkomstig het verdelingsplan aan Pruisen  toegedeeld, waardoor ook deze benoeming pas waarde kan krijgen na de vrede. Die lijkt verder weg dan ooit als Pruisen op 1 mei zijn neutrale positie opgeeft en toetreedt toe tot de Noordelijke Alliantie. De legers uit Denemarken, Saksen, Pruisen en Rusland verzamelen zich medio 1715 rondom de twee sterkste vestingsteden van Europa: Stralsund en Wismar. Met twee bataljons maakt Meijerfeldt de vruchteloze pogingen van Karel XII tegen de Deense vloot bij de Pommerse Wal mee.

Er is ook nog wel tijd voor vertier. Op 9 juli 1715 schrijft Karel XII een wedstrijd uit met een geldprijs van 300 rijksdaalder voor degene die als eerste een vogel schiet. Johan August wint van de koning en de compagnie en ontvangt een gouden medaille met inscriptie. (4)

In september wordt geheel Amt Tribsees verpacht aan Meijerfeldt, naast Grimmen het enige gebied dat de Zweedse koning tot dan toe aan de Kroon heeft gehouden. Halverwege oktober 1715 steekt de graaf over naar Zweden. Hij is daarom niet meer bij de aanvallen en overgave van Stralsund eind december betrokken. Niet alleen zijn militaire avontuur is ten einde gekomen, maar ook zijn huwelijk: zijn vrouw Anna Maria Törnflycht is datzelfde jaar overleden. (5) In 1716 raakt Zweden tenslotte ook Wismar kwijt, haar laatste vesting op Duitse bodem.

 

1. I. Le Long, “Het leven van den heldhaften Carel den XII, Koning der Swe­den, deel 5, pag. 696E. Carlson, “Die eigenhändige briefe König Karls XII.”, Berlin 1894, pag. 148.
2. H. Almquist, “Holstein-Gottorp, Sverige och den nordiska ligan i den politiska krisen 1713-1714”, KHVSU Skrifter 21:1, Upsala 1918, pag. 202
3. F.E. von Fabrice, “Zuverläβige Geschichte, Karl des Zwölfte, Königs in Schweden, während seines Aufenthalts in dr Türkey, aus den noch ungedrückten französischen Staatsbriefen”, Hamburg / Leipzig 1759, brief 89 uit Demotika van 17 september 2014.
4. Sundine, 22-07-1830.

5. Kerkboeken van de relevante kerken en periode ontbreken. Alle genealogische handboeken vanaf “Biografiskt Lexicon öfver Namnkun­nige Svenska män”, deel 9, Upsala 1843, pag. 61-67, schrijven 1715. H. Villius, lemma in Svenskt Biografiskt Lexokon, Stockholm 1986, deel 25, pag. 471 wijzigt het in 1710 (bij de begrafenis van Caroline op 28 juli 1710 staat inderdaad verwarrend de moeder).