FAMILIEARCHIEF

Het Familiearchief Von Meijenfeldt is opgericht in 1978. Eerst en vooral is het een fysieke bewaarplaats voor familiestukken en onderzoeksmateriaal. Ook is het een organisatorische voorziening voor correspondentie, financiën en publicaties (boek, website); dit blijkt ook uit de vormgeving van brieven, e-mails en deze website. Vanwege de uitgave van de twee familieboeken was er een aparte girorekening (Postbank nr. 5931530) in gebruik, maar die is opgeheven. Op deze website staat de uitvoerige inventaris van het familiearchief.

Om een fysiek bezoek aan het FamilieArchief toegankelijker te maken, zijn de inventarissen op dit gedeelte van de website opgenomen. Doorklikken naar gescande originele, gekopieerde of overgetypte documenten is sporadisch mogelijk en wordt geleidelijk uitgebreid.

Het archief bevat familiestukken (oude documenten, foto’s, boeken, krantenknipsels en voorwerpen) en onderzoeksmateriaal (verslagen, samenvattingen, boeken, foto’s, kaarten, etc). Ondanks het feit dat veel onderzoeksmateriaal gepubliceerd is – in de twee boeken en/of op deze website – bestaat er alle reden het te blijven bewaren. Om te beginnen gaat het om vastlegging van de originele bronnen waarop de publicaties gebaseerd zijn. Verder is het zo dat er altijd nog informatie is die (nog) niet gepubliceerd is. Ten slotte is verzameldrift ook een aanleiding om het archief compleet te houden.

Het FamilieArchief kent drie onderdelen:
B. Boeken
C. Correspondentie
D. Documenten
Elk onder­deel bestaat uit rubrie­ken, die op hun beurt verder zijn inge­deeld.

FamilieArchief1

Het fysieke materi­aal van elk onderdeel of elke rubriek kan afwisse­lend zijn opgebor­gen op de verschil­lende bewaarplaat­sen:
– Ordners (onderste plank, kast);
– Persoonsdos­siers (groene dossiers, bovenste plank, kast; gele dossiers voor documenten 1800-1900 in brandkluis);
– Bibliotheek (vier middelste planken, kast);
– Afbeeldingen (aan de muren en in voorraad);
– Kaartenbak (bovenste plank, kast).

Elk stuk in het archief is voorzien van een inventaris­nummer. In de noten in de delen van het familieboek wordt regelma­tig verwezen naar het FamilieAr­chief door vermelding van het inventa­risnum­mer tussen vierkante haken […]. De eerste letter van dat nummer refereert aan bovengenoemd onderdeel B, C of D. De overige letters en cijfers worden duidelijk gemaakt in die onderdelen.