Zweeds baronnenwapen 1705

Er is een wapen van de familie Meijerfeldt dat niet in het Ridderhuis geïntroduceerd is en waarvan daarom geen officieel wapenschild bestaat. Er bestaat wel een officiële beschrijving van dat wapen, namelijk in de brief waarin Johan August Meijerfeldt sr tot baron werd verhoogd (folio 16-17). Volgens het register van het Ridderhuis zou het baronnenwapen tussen de nummers 111 en 112 geplaatst moeten worden.

In de baronnenbrief wordt opnieuw een reeks uitbreidingen op het familiewa­pen aangebracht. De tekst luidt als volgt:

En skiöld i fijra fält, ock mitt uti den samma dess förra adliga stam­wapn, som i tväran uti tvenne likav delar fördelt är: af hvilke det öfva fältet är blått, och där uti en be­wapnadt arm, hållandes en skära af sölfwer: det undra af sölfwer, hvaruti ligger en blå skantz. Men av friherr wapnet är det första fältet blått, hvaruti wisa sig trenne örnehufwud af sölfwer: det andra af gull, och deruti trenne bandewis stälte röde kulor, emellan tvenne bander af samma färg. Det tridje fältet är uti alt likt med det andre, så ock det fiärde med det första. Åfwan på skiölden stå tvenne öpne tornehiäl­mer, med en friherlig krona emellan, samt en öfwer hvar dera hiälmen. Öfwer den högra hiälmkronan stå tvenne korwijs stälte swård: men utur den wänstra utstiger ett örnehufwud af sölfwer emellan fijra standar af gull och blått, hvar om annan fördel­te. Löfwärket är af gull, sölfwer, blådt och rödt.

Letterlijk vertaald:

Een schild verdeeld in vier velden, met hart gelijk aan het gevoerde adellijke stamwapen, verdeeld in twee gelijke delen: het bovenste veld is blauw, en daarin een geharnaste arm, houdende een sikkel van zilver: het onderste is zilver, waarin een blauw slot ligt. Doch op het baronnenwapen is het eerste veld blauw, waarin drie adelaarskoppen van zilver staan: het tweede is goud, daarin drie op een rij staande rode kogels, tussen twee balken van dezelfde kleur. Het derde veld is geheel gelijk aan het tweede, alsmede het vierde aan het eerste. Op bet schild staan twee open toernooihelmen, met een baron­nenkroon ertussen, en één op de helmen. Op de rechter helmkroon staan twee gekruiste zwaarden: doch uit de linker komt een adelaarshoofd van zilver omhoog, tussen vier vaan­dels van goud en blauw, om en om verdeeld. Het dekkleed is van goud, zilver, blauw en rood.

De gekozen uitbreidingen in de schildstukken zijn voornamelijk militair van aard: de adelaarskoppen, de zwaarden en de vaandels. Ge­zien de Zweedse tekst moeten we aannemen dat de rode bollen ook daadwerkelijk kogels voorstellen, maar in de heraldiek worden ze vaak koeken genoemd. De kleur groen (sinopel) van het vorige wapen heeft plaats gemaakt voor rood (keel).

De baronnenbrief maakt melding van een afbeelding van het wapen, maar deze is niet te vinden. Voor Johan August heeft het slechts 9 jaar en Wolmar Johan 14 jaar dienst hoeven doen. In de wapenboeken zijn wel afbeeldingen te vinden.