FamilieArchief

Het onderzoek naar de geschiedenis van de familie is meteen in 1978 gestart. Als eerste is een FamilieArchief Von Meijenfeldt opgezet om een geordende bewaarplaats te hebben voor familiestukken en onderzoeksmateriaal, zowel fysiek als digitaal. Het is tevens een organisatorische voorziening geworden voor correspondentie, financiën en publicaties (boek, website). Dit blijkt ook uit de vormgeving van brieven, e-mails en deze website. Vanwege de uitgave van de twee familieboeken was er tijdelijk een aparte bankrekening (Postbank nr. 5931530) in gebruik.

Om een fysiek bezoek aan het FamilieArchief toegankelijker te maken, zijn de inventarissen in de website opgenomen. Doorklikken naar gescande originele, gekopieerde of overgetypte documenten is steeds meer mogelijk en wordt geleidelijk uitgebreid.

Het archief bevat familiestukken (oude documenten, foto’s, boeken, krantenknipsels en voorwerpen) en onderzoeksmateriaal (verslagen, samenvattingen, boeken, foto’s, kaarten, etc). Ondanks het feit dat veel onderzoeksmateriaal gepubliceerd is – in de twee boeken en/of op deze website – bestaat er alle reden het te blijven bewaren. Om te beginnen gaat het om vastlegging van de originele bronnen waarop de publicaties gebaseerd zijn. Verder is het zo dat er altijd nog informatie is die (nog) niet gepubliceerd is. Ten slotte is verzameldrift ook een aanleiding om het archief compleet te houden.

In het FamilieArchief worden negatieven, oorspronkelijke afdrukken en overdrukken bewaard van afbeeldingen van familieleden, van familiewapens en van familiekastelen.
Om te beginnen zijn er de drie foto’s van het Zweedse wapen, die in kleur in deel 1 van het familieboek zijn afgedrukt. De twee wapens van het Ridderhuis zijn inge­lijst. Een originele  van twee zegelringen van de oude graaf is ook ingelijst.
Dan is er een oud portretalbum waarin de oude oorspronke­lijke afdrukken van foto’s van Nederlandse familieleden worden bewaard. Overdrukken daarvan en overdrukken van tijdelijk door familieleden ter beschikking gestelde portretfoto’s zijn gebruikt voor de vervaardiging van het tweede deel van het boek en vervolgens in de persoonsdossiers opgeborgen. De negatieven van die over­drukken worden bewaard in de brandkast.
Er is ook een nieuw album. Hierin zijn onder andere afdrukken opgenomen van kastelen die in Zweden en Duitsland zijn gefotografeerd.

Aan het eind van de website worden drie aparte onderdelen van het FamilieArchief behandeld:
B. Bibliotheek
C. Correspondentie
D. Documenten
Elk onder­deel kent verdere onderverdelingen.

FamilieArchief1

Het digitale archief maakt onderdeel uit van deze website. Het niet-digitale materi­aal van elk onderdeel of elke rubriek kan afwisse­lend zijn opgebor­gen op de verschil­lende bewaarplaat­sen:
– Ordners (onderste plank, kast);
– Persoonsdos­siers (groene dossiers, bovenste plank, kast; gele dossiers voor documenten 1800-1900 in brandkluis);
– Bibliotheek (vier middelste planken, kast);
– Afbeeldingen (aan de muren en in voorraad);
– Kaartenbak (bovenste plank, kast).

Elk stuk in het archief is voorzien van een inventaris­nummer. In de noten van het familieboek wordt regelma­tig verwezen naar het FamilieAr­chief door vermelding van het inventa­risnum­mer tussen vierkante haken […]. De eerste letter van dat nummer refereert aan bovengenoemd onderdeel B, C of D. De overige letters en cijfers worden duidelijk gemaakt in die onderdelen.