4.3.2. Amsterdamse aangiften

Op het lokale niveau ligt het voor de hand het Stadsarchief van Amsterdam in te duiken. Omdat de stamvader in 1793 bij de Admiraliteit van Amsterdam aanmonsterde en volgens overlevering sinds 1800 in Amsterdam woonde, is het niet verwonderlijk hem daar in de kerkboeken te vinden, namelijk in 1801, 1807 en 1808; niet daarvóór, niet daarna.

1801

Johan August meldt zich op 7 juli 1801 aan als lidmaat bij de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente. Vijf dagen later doet hij aangifte van de geboorte van zijn dochter Wilhelmina Augusta. (1) Ondanks zijn keuze voor een orthodoxe religie is hij niet getrouwd met de moeder Maria de Ruijt en duidt niets er op dat hij nadien nog contact met haar of zijn dochter heeft gehad. Er zijn de nodige nieuwe gegevens te vermelden:

De achternaam luidt “van Meijer­feldt”. Het is dus niet eenvoudig zo dat de “r” in Zweeds-Pommeren en de “n” in Nederland werden gebruikt. In Medrow zagen we al eens een “n” en nu dus een “r” in Amsterdam. Het brengt de namen en dus de personen dichter bij elkaar. Wilhelmina Augusta is haar achternaam tot aan haar dood in 1885 hierdoor met een r blijven schrijven.

Doopgetuige is Wilhel­mina van Meijerfeldt. Dit is weer een nieuw familielid. Zij is waarschijnlijk niet ge­huwd, omdat er dan nog een tweede achternaam zou zijn ver­meld. De voornaam Wilhelmina komt niet voor in de betrokken families (Von Meijenfeldt, Meijerfeldt of De Ruijt), dus komt hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks van de getuige. Dan moet zij wel een familielid in de eerste of tweede graad zijn.

1807

Na zijn vijf jaren in Nijkerk meldt Johan August zich op 7 december 1807 aan als lidmaat bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, ditmaal vanwege zijn huwelijk. (2)

Aangifte ondertrouw Johan August von Meijenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo
Aangifte ondertrouw Johan August von Meijenfeldt en Catharina Margaretha Pieploo

Het uittreksel van de ondertrouw in de originele familiepapieren blijkt dus niet alle gegevens te bevatten. Naast de kerkelijke gezindte en de schrijfwijze van de naam blijkt de stamvader nog de navolgende opgaven te hebben gedaan:

Van Stralsund. Deze stad wordt langzamerhand in alle bronnen genoemd en legt een sterke verbinding met het Zweedse geslacht Meijerfeldt in Pommeren.

Ouders dood. Indien zijn ouders al in 1807 niet meer in leven zijn, kan de Zweedse graaf nog wel zijn vader zijn geweest, maar de gravin niet zijn moeder. De graaf overleed immers in 1800, terwijl de gravin pas in 1817 zou overlijden.

Oud 38 jaar. Deze leeftijd wijkt flink af van het eerder berekende geboortejaar 1760. Hij had gezegd moeten hebben dat hij 47 jaar oud was. Nu lijkt hij maar 15 in plaats van 24 jaar ouder dan zijn 23-jarige bruid te zijn, dus daar ligt wellicht de verklaring. Bijzondere vermelding verdient overigens dat Axel Fredrik Meijerfeldt, jongste zoon van de Zweedse graaf op dat moment wel 38 jaar oud zou zijn geweest; daar komen we bij de conclusies op terug.

1808

Het eerste kind uit het huwelijk van 1807 is met de namen Johan August in Amsterdam geboren. Bij de doop op 5 oktober 1808 door ds. Ebersbach van de Evangelisch-Lutherse Gemeente staat weer het nodige vermeld. (3)

Achternaam “van Meijenveld”. De schrijfwijze met een “v” komt verder niet vaker voor, dus is een schrijffout van de dominee. Het weglaten van de laatste “t” gebeurt elders ook wel en is dus ook niet zo relevant.

Getuigen Carolus & Juliana van Meijen­veld. De verbin­ding tussen Zweden en Nederland wordt met de voor­naam Carolus versterkt, omdat de naam Carl aan beide zijden frequent voorkomt. Er moet van worden uitge­gaan dat Juliana ongehuwd is, omdat normaliter de naam van haar echtgenoot vermeld wordt. Zij zou bijvoor­beeld de zus van Carolus kunnen zijn. De naam Juliana komt op vele plekken voor: het testament, Deutsches Geschlechterbuch en de kerkboeken van Glewitz.

 

 

  1. Stadsarchief Amsterdam DTB 591/50.
  2. Stadsarchief Amsterdam DTB 656/206.
  3. Stadsarchief Amsterdam PA 160/208.