Kerk

AZK. ARCHIEVEN ZWEDEN KERK

Code Document
SE/LLA
Landsarkivet i Lund
13459 Vittskövle Kyrkoarkiv Archief van de kerk bij het slot
C I / 1
Lysning- och Vigelseböcker 1688-1751
folio 54. Anno 1717, d 13 Martii vigdes Hans hög=grafl: Excellence Konigl: Rådt, General Gouverneuren, högvälborne H. Grefve Johan August Mejerfeldt, och höfvälborne fröken, fröken Britta Barnekow.
Ondertrouw- en huwelijksboeken 1688-1751, blad 54.
Anno 1717, d 13 maart trouwen Zijne hoog-graaflijke Koningsraad, Gouverneur-Generaal, hoogwelgeboren heer graaf Johan August Meijerfeldt, en hoogwelgeboren mejuffrouw Brita Barnekow.

 C 1 / 2
Födelse- och Dopböcker 1688-1741
folio 28.
Anno 1721. d 17 febr: döptes Hans Excell:us Riks Rådet, Generalens och General Gouverneurens uthi Pomeren Högvälborne H:r Grefve Mejerfeldts och Högvälborne fru grefvinna Brigitta Barnekous Sohn Carl Friedrick född d 13 februarii om Morgonen Kl: half Sex. Till dopet bar honom des fru Mormoder Högvälborne fru grevinnan Margareta Ascheberg på Vittsskiöfle.
Geboorte- en Doopboeken 1688-1741, blad 28.
Anno 1721 d. 17 febr is gedoopt Zijne Excellentie Rijksraad, Generaal en Gouverneur-Generaal over Pommeren Hoogwelgeboren Heer graaf Meijerfeldt’s en Hoogwelgeboren vrouw gravin Brigitta Barnekow’s zoon Carl Friedrick, geboren 13 februari ‘s-morgens om half zes. Bij de doop was vrouwe moedersmoeder, hoogwelgeboren vrouwe gravin Margareta Ascheberg op Vittskövle.
13400 Sövde Kyrkoarkiv
Archief van de kerk van Sövde bij het slot Sövdeborg
C / 2
Handlingar angående kyrkan 1738-1775
folio 75. Klocka
folio 100. Nytt skolhus
folio 138. Inventarium
folio 150. Restaurerande
folio 174. Fattighuset (armenhuis)
folio 178. Kyrkogårdsmuren
folio 207. Död

1749

1752
1759

1760
1765
1766
1772
C I / 2 Död och begravningsböcker 1738-1775,
folio 74. Åhr MDCCXVIX den 22 Novembris blef för detta Kongl: Maj:ts och Sweriges Rikes Råd general gouverneuren öfwer Hertigdömet Pommern, Vörstendömet Rügen och Herrskavet Wissmar samt Cancelleren wid Academien Greifswald, Högwälborne Herr Grefwe Johan Aug: Meijerfeldt beledsagat till Sövde kyrka och Bisatt uti Grafwen under choret
folio 74v. Hans HögGrefwelige Excellence öfweranswardade Sin Siäl uti Gids händer och infomnade ganska fulla och sachmodeligen uti en fehlig stund under de närståendes graf och klagan saligen i Herranom den 10 sidsledne Novembris klocken half Tre om morgonen
Overlijdens- en begraafboeken 1738-1775
Blad 74. Jaar 1749 op 22 november werd Kon: Maj:ts en Zweedse Rijksraad gouverneur-generaal van het hertogdom Pommeren, het vorstendom Rügen en het Heerschap Wismar alsook Kanselier van de Academie van Greifswald, de hooggeboren heer graaf Johan Aug: Meijerfeldt, geëscorteerd naar de kerk van Sövde en bijgezet in het graf onder het koor
Blad 74v.

 
 
13234 Köpinge Kyrkoarkiv Archief van de kerk van Köpinge bij het landhuis Ugerup
C / 1
Död- och Begravningsbok för ägarne till Ugerup 1753-1791, folio 124v-125 Åhr 1771 d. 1 Decemb. Kl. 11. förmiddagen behagade den stora Guden ryttar 9. dagers uti stunden Brustfeber ifrån detta Overlijdens- en Begrafenis-boek van eigenaren van Ugerup 1753-1791, blad 124v-125
C I / 1 Död- och Begravningsböcker 1752-1793, folio 174v 1791 April Hr. Exc. Grafen och Öfwersten Meijerfeldt död d. 29 April Overlijdens- en Begrafenisboeken 1752-1793, blad 174v1791 april Heer Exc. Graaf en Kolonel Meijerfeldt overleden d.d. 29 april
SE/VaLA
Landsarkivet i Vadstena
00424 Kyrkoarchiv Visingsö Archief van de kerk van Visingsö
C / 1 Födelse- och dopböcker 1693-1735,  folio 292Tunnerstad d 15 Augusti föddes Hans hög=grafvelige Excellences Kongl: Maijst: H. Riks Rådet, sampt General och General Gouverneurens öfver Pomeren högborne H. Grefven Johan GustafAugust Mejerfeldts, sampt Högborna fru grafvinnans Brigita Barnekovs dotter, hwilken ….. d. 16 dito ock i dopat blef kallad
Ulrica Margareta warandes
manfälks vittne
1. Högädle och Välborne H:r Öfverst Gieger
2. Högädle och Välborne H:r Öfverst Rijhel
fruerne
1. Högborne fru grefvinnan Margareta Ascheberg
2. Högädle och Välborne fru Öfverst=Lieutnantsken Gertrud Margareta Dijcker
Geboorte- en doopboeken 1693-1735, blad 292Tunnerstad d 15 augustus is geboren Zijne hooggraaflijke Excellentie, Koninkl. Maj. Rijksraad, ook Generaal en Gouvereur-Generaal over Pommeren, hooggeboren heer graaf Johan August Meijerfeldt’s, en hooggeboren vrouw gravin Brigita Barnekow’s dochter, die d 16 augustus is gedoopt met de naam Ulrica Margareta, met de manlijke getuigen
1. hoogedele en welgeboren heer kolonel Gieger
2. hoogedele en welgeboren heer kolonel Rijhel
vrouwen
1. hooggeboren vrouw gravin Margareta Ascheberg
2. hoogedele en welgeboren vrouw overste Gertrud Margareta Dijcker
00388 Kyrkoarchiv Tryserum Archief van de kerk van Tryserum
C / 3
Död- och begravningsböcker 1747-1789, folio 484H: Hans Excellence Dood- en begraafboeken 1747-1789, blad 484 Zijne Excellenti
  Memorabilia (orgel) 1746
SE/SSA
Stockholms Stadsarkivet
0008 Jakob och Johannes kyrkoarkiv Archief van de Jakobskerk
C Ia / 17 Födelse- och Dopböcker 1768-1775, folio 64 * 11-11-1769 ≈ 13-11-1769
Axel Friedrich Meijerfeldt
Deel 21 Register över döda 1681-1720, blad 402 28-07-1710
Meijerfelt fru sjr
F Ia / 2 Död- och Begravningsböcker Jakob 1772-1784, folio 9 † ≡ 29-11-1773
dödfott barn
F Ia / 3 Död- och Begravingsböcker Jakob 1785-1808,  folio 39 † 23-05-1791 ≡ 25-05-1791
Johan August III
F Ia / 3

F Ib / 2

Död- och Begravingsböcker Jakob 1785-1808, folio 105/84 en Johannes 1758-1804, folio 120/101 † 21-04-1800 ≡ 02-05-1800
Johan August jr
0010 Klara Kyrkoarchiv Archief van de Klarakerk
C Ia / 5 Död- och Begravingsböcker 1748-1860 M-S, folio 87 † 21-04-1800 ≡ 02-05-1800
Johan August Meijerfeldt jr
C Ia / 6 Död- och Begravingsböcker 1811-1828, folio 61 † 16-09-1817 ≡ 23-09-1817
Lovisa Augusta Wrede Sparre
0013 Riddarholmens Kyrkoarkiv Archief van de Riddarholmskerk
E II / 1 Vigselböcker 1738-1807,
folio 35  
∞ 13-12-1763, Joh. August Meijerfeldt och Lovisa Augusta Sparre
C I / 2 Födelse- och Dopböcker 1738-1793,
folio 177
* 12-11=1766 ≈ 14-11-1766
Johan August Mejerfeldt
0016 Stor eller Nikolai kyrkoarkiv Archief van de Grote of Nikolai kerk
C Ia 1/6 Födelse och Döpbocker 1705-1717, folio 132 ≈ 16-07-1710
Carolina Meijerfeldt
Bok 36 Register döda, folio 414-416v † 24-07-1710 opbaring 26-07-1710
Anna Maria Törnflycht en
Carolina Meijerfeldt
L I a 1/74 Kyrkoräkenskaper 1710, folio 33 01-08-1710
O
pening familiegraf Törnflycht
L I a 1/74 Kyrkoräkenskaper 1710, folio 236-237 24-07-1710 en 26-07-1710
klokgelui en kleed
1578  Täby Kyrkoarchiv
Archief van de kerk van Täby bij het slot Näsby
C I / 2 Lysning- och vigselböcker 1741-1761,
folio 11 
∞ 05-06-1741 Adam Horn och Anna Catharina Mejerfeldt
L Ia / 1 Kyrkan Inventarium 1777,
folio 160
Silfver, 1 St. Win Kanna, 106 lod (c)
(c) af Riksradinnare Grefvinnan Frau Brita Barnekow
L Ia / 1

 

Kyrkan Inventarium ,
folio 169
Silfvren kannen Riksradinnare Grefvinnan Frau Brita Barnekow
SE/ULA
Landsarkivet i Uppsala
11800
Nikolai kyrkoarkiv Archief van de Nikolaikerk te Örebro
F / 1 F / 1. Död- och Begrävningsböcker 1693-1830, folio 145 15-01-1795
Axel Fredrik