BT. Zweedse tijdschriften

Tijdschriftartikelen over het Zweedse geslacht Meijerfeldt

Kungliga Biblioteket, Svenska Dagstidningar

DATUM TIJDSCHRIFT INHOUD
ZZ.3. Johan August sr.
31-03-1703 Post=Tijeder Lublin
23-08-1704 Post=Tijeder Posen
27-02-1705 Post=Tijeder Dantzig
08-08-1705 Post=Tijeder Dantzig
03-07-1706 Post=Tidener Thorn
18-06-1707  Post=Tidener Bröllop med Jungfru Törnflycht  
11-09-1716 Post=Tidener Helsingborg
15-10-1750 Posttidningar Ankom (…) lik ifrån Söfdeborg
26-04-1844 Aftonbladet gifte sig med grefve Pipers svägerska
30-08-1844
31-08-1844
Aftonbladet Ulricæ Eleonoræ krönung, Upsala d. 17 Martii 1719
04-04-1860 Karlshamns Allehanda Slaget vid Helsingborg
11-04-1867
12-04-1867
Lunds Weckoblad
Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning
Mejerfelt uppsatt en schäferi på sin egendom Söfdeborg
15-02-1873 Dagens Nyheter General Mejerfelts bröllop (1707)
23-07-1873 Dagens Nyheter Carl den 12:te ridt från Radom
30-01-1874 Blekingsposten Generalen grefve Mejerfelts bröllop
31-08-1882  Jönköpings Tidning Svärdet Carl XII hemfördt från Bender
10-10-1885 Sydsvenska Dagbladet 1720-talet övergick Söfdeborg till Mejerfeltarne
23-09-1893 Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning Karl XII:s karaktär i rysk belysning
19-04-1898 Arbetet Hvad de gamla karolinerna sade om ordensväsendet
09-03-1906 Korrespondenten Grefvinnan von Äscheberg, från 1724 af grefve Mejerfelt
ZZ.33. Carl Fredrik jr
22-10-1750 Stockholms Posttidningar Major
01-12-1782 Inrikes Tidningar Ystad, utpasserat til Stralsund.
ZZ.34. Anna Cartharina
04-12-1779  Inrikes Tidningar Död, Hornsberg
26-01-1888 Sydsvenska Dagbladet Ett minne af en furstens kärlek
ZZ.35. Johan August jr
19-03-1752 Stockholms Posttidningar Major wid Cronhiorska regementet
05-10-1761  Posttidningar Friedland
08-01-1767  Stockholms Posttidningar General Adjutant hos Hans Kongl. Maj:t
30-06-1770  Carlscronas Wekoblad
Politie- och Commerce-Tidningar
Ofwerste Lieut. Grefwe Mejerfeldt til Skåne
30-05-1772  Carlscronas Wekoblad Utpasserade til Skåne 
16-07-1772 Inrikes Tidningar Ystad, d. 8 Julii (…) Ifrån Stralsund hafwa inpasserat
04-11-1773 Inrikes Tidningar Piteå d. 20 Oct.
27-06-1774 Inrikes Tidningar Ystad, ifrån Pommern anlände
29-11-1775 Dagligt Allehanda Procession i Riddare-Salen, at hålla årliga Ordens=Capitlet (…) utnämde til Commendeur af Kongl. Swårds=Orden.
23-05-1776 Inrikes Tidningar Grislehamn, d. 21 Maii (…) ifrån Stockholm åro reste til Finland
13-03-1777  Dagligt Allehanda  Swea Hoff=Rått, Dalarna
30-12-1778 Dagligt Allehanda Ibland Generalitetet blefwo Nådigst befordrade (…) til General=Lieutenanter
02-09-1782 Inrikes Tidningar utnämna til Stora Korset af Kongl. Swärds=Orden
02-06-1783 Inrikes Tidningar Ystad, från Pommern inkommen
07-11-1785  Inrikes Tidningar Ystad, passagerare, Fru Grefvinnan 
18-02-1789 Nytt och Gammelt
etc. etc. etc.
Högste befälhafwarens (…) Kundgörelse (…) från fientliga sidan i Riket insmygd Smådelig och Förrādisk Skrift
20-02-1789 Götheborgs Allehanda Lovisa 29-12-1788, Fäderneslandet
26-03-1790  Götheborgs Allehanda Hög-Qwarter i Borgo (…) Allmogens och Soldatens Hjerta
22-04-1790 Nytt Och Gammalt 26 Junii intagit Kymenegård
11-06-1790 Götheborgs Allehanda Meijerfeldt i Finland
06-07-1790 Götheborgs Allehanda Meijerfelt hast nädig skrifwelse
03-07-1790
Stockholmsposten
etc. etc. etc.
Kymmenegård 27-06, Underdånig Rapport til Kongl. Maj:t
27-07-1790 Götheborgs Allehanda Intagit Kymmenegård eller Högfors=Passet
19-11-1790 Götheborgs Allehanda Ode til Armeens Flotta, (…) af Wilhelm von Rosenheim (…)  “Med oinskränkt befäl – – Du store Mejerfelt!”
20-10-1797 Götheborgs Allehanda Stralsund d. 7 Octob. Meyerfelt och straxt därefter kom den Kongliga Bruden 
01-05-1799 Inrikes Tidningar dubba En af Rikets Herrar, Fältmarskalken
20-0513-06 & 07-06-1800 Dagligt Allehanda Af Trycket var utkommit och finnes i Deleens Bokhandel: “Tal öfwer (…) krossades.” Kostar häft 8 β.
14-04-1817  Dagligt Allehanda  Fruntimmer (…) Grefwinnan Mejerfeldts Hus wid Drottningsgatan 
10-02-1826
25-09-1826
Post- Och Inrikes Tidningar Pensionbref fröcken Anna Sophia Forsell
29-08-1855  Folkets Röst Litet af hvarje
1857-02-28 Folkets Röst Meijerfeldtska Papperen
29-02-1860  Helsingborgsposten  Prosten Willins Tal, (…) Och Ducker, Mejerfelt 
22-04-1862 Nya Dagligt Allehanda Meijerfeldtska Papperen 
11-06-1862  Nya Dagligt Allehanda Meijerfeldtska Papperen  
29-06-1867  Aftonbladet   Professor Gabriel Rein har nyligen aflidit. (…) öpnandat af de Meijerfeltska papperen  
18-06-1878 Post- Och Inrikes Tidningar Norrbotten Reg. Porträtt
30-09-1782  Inrikes Tidningar  Ystad d. 16 Sept. Ifrån Pommern åro hitkomne: (…) Gref Mejerfelt 
14-08-1885  Stockholms Dagblad  Kellgren
27-09-1891  Stockholms Dagblad  Hvilken år 1782 sålde Östanå till kommerserådet Simon Hebbe 
18-04-1895  Karlshamns Allehanda  Kellgren 
26-02 & 27-02-1900  Svenska Dagbladet  Stor auktion å Vapen-, Konst-, Mynt- och Medaljsamling (…) H. Bukowski (…) Grefvinnan Augusta Sparre, Louise M.
10-05-1900  Dagens Nyheter  Konstauktionen efter H. Bukowski porträtten JAM & LAS målade af Aud Ekman 625 kr 
07-09-1902  Svenska Dagbladet  som sålde Östanå 1782 den 21 september för 46.000 riksdalder specie till kommercerådet Simon Bernhard Hebbe 
10-05-1910  Svenska Dagbladet  fältmarskalken odh ägdes mot slutet af 1780-talet af grefve J A Mejerfelt d y 
26-11-1916  Aftonbladet  lärde Gref Meierfelt som var den siste och den fjärde Dee äldre son kom op 
09-11-1941 Svenska Dagbladet Lillienstedt den lärde samt grev Meierfelt blev fru Margaretas mågar Under
   ZZ.351. Johan August III
28-08-1779  Dagligt Allehanda  Befordrade: Wid Wästerbottens (…) til Fänrickar=Sergeantener   
19-07-1780  Dagligt Allehanda  Befordrade: Wid Låtta Dragone=Corpsen: til Corneter, Lif=Drabanden
13-06-1789 Dagligt Allehanda Capitain (…) boende wid Regeringsgatan uti huset No: 104 tre trappor up
ZZ.352. Axel Fredrik
05-04-1787  Inrikes Tidningar  Kongl. Slottet, Bal=Paré, Quadrillen med Charlotte Wrangel
17-03-1788  Inrikes Tidningar  Kongl. Slottet, Bal=Paré, Quadrillen med friherrinan Düben 
   ZZ.4. Wolmar Johan
18-08-1827 Post- Och Inrikes Tidningar  Meijerfelts Arfwingar
25-02-1857 Post- Och Inrikes Tidningar etc. etc. etc.,  Meijerfeltska Arfwet