Zweeds

BKZ. BIBLIOTHEEK KRANTEN ZWEEDS

Kungliga Biblioteket, Svenska Dagstidningar

The National Library of Finland, Digital Collections

DATUM KRANT INHOUD PERSOON
31-03-1703 Post=Tijeder Lublin ZZ.3. Johan August
23-08-1704 idem Posen idem
27-02-1705 idem Dantzig idem
08-08-1705 idem Dantzig idem
03-07-1706 Post=Tidener Thorn idem
18-06-1707 idem Bröllop med Jungfru Törnflycht idem
11-09-1716 idem Helsingborg idem
15-10-1750 Posttidningar Ankom (…) lik ifrån Söfdeborg idem
22-10-1750 Posttidningar Major ZZ.33. Carl Fredrik
19-03-1752 idem Major wid Cronhiorska regementet ZZ.35. Johan August
04-10-1759 idem  Wollin idem 
27-08-1761 idem Friedland  idem
05-10-1761 idem Friedland idem
21-01-1762 idem Pensioner, 400 Dal. idem
23-09-1762 idem Passagerare Öfwerste Gref idem
14-10-1762 Inrikes Tidningar Passagerare til Pommern med Fru Riks=Rådinnan ZZ.3. Johan August
09-11-1766 idem Sprengtportska Regementet  idem
08-01-1767 idem General Adjutant hos Hans Kongl. Maj:t idem
21-06-1770 idem General=Adjudant beställning ledig, efter Meyerfelt idem 
30-06-1770 Carlscronas Wekoblad
Politie- och Commerce-Tidningar
Ofwerste Lieut. Grefwe Mejerfeldt til Skåne idem
30-05-1772 idem Utpasserade til Skåne idem
16-07-1772 Inrikes Tidningar Ystad, d. 8 Julii (…) Ifrån Stralsund hafwa inpasserat idem
04-11-1773 idem Piteå d. 20 Oct. idem
15-11-1773 Posttidningar 1 Nov. utnämna til General=Majorer  idem 
27-06-1774 Inrikes Tidningar Ystad, ifrån Pommern anlände idem
29-11-1775 Dagligt Allehanda Procession i Riddare-Salen, at hålla årliga Ordens=Capitlet (…) utnämde til Commendeur af Kongl. Swårds=Orden. idem
23-05-1776 idem Grislehamn, d. 21 Maii (…) ifrån Stockholm åro reste til Finland idem
13-03-1777 idem Swea Hoff=Rått, Dalarna idem
30-12-1778 idem Ibland Generalitetet blefwo Nådigst befordrade (…) til General=Lieutenanter idem
28-08-1779 idem Befordrade: Wid Wästerbottens (…) til Fänrickar=Sergeantener ZZ.351. Johan August
04-12-1779 Inrikes Tidningar Död, Hornsberg ZZ.34. Anna Cartharina
19-07-1780 Dagligt Allehanda Befordrade: Wid Låtta Dragone=Corpsen: til Corneter, Lif=Drabanden ZZ.351. Johan August
02-09-1782 Inrikes Tidningar utnämna til Stora Korset af Kongl. Swärds=Orden ZZ.35. Johan August
30-09-1782 idem Ystad d. 16 Sept. Ifrån Pommern åro hitkomne idem
01-12-1782 idem Ystad, utpasserat til Stralsund. ZZ.33. Carl Fredrik
02-06-1783 idem Ystad, från Pommern inkommen ZZ.35. Johan August
07-11-1785 idem Ystad, passagerare, Fru Grefvinnan idem
29-03-1787 idem Kongl. Slottet, Bal=Paré, Quadrillen med fru friherrinan Cederström ZZ.352. Axel Fredrik
05-04-1787 idem Kongl. Slottet, Bal=Paré, Quadrillen med Charlotte Wrangel idem 
17-03-1788 idem Kongl. Slottet, Bal=Paré, Quadrillen med friherrinan Düben idem
18-02-1789 Nytt och Gammelt
etc. etc. etc.
Högste befälhafwarens (…) Kundgörelse (…) från fientliga sidan i Riket insmygd Smådelig och Förrādisk Skrift ZZ.35. Johan August
20-02-1789 Götheborgs Allehanda Lovisa 29-12-1788, Fäderneslandet idem
13-06-1789 Dagligt Allehanda Capitain (…) boende wid Regeringsgatan uti huset No: 104 tre trappor up ZZ.351. Johan August
29-07-1789 Götheborgs Allehanda Rapport om Affairen wid Suttula ZZ.35. Johan August
30-07-1789  Inrikes Tidningar Suttula idem
26-03-1790 Götheborgs Allehanda Hög-Qwarter i Borgo (…) Allmogens och Soldatens Hjerta idem
22-04-1790 Nytt Och Gammalt 26 Junii intagit Kymenegård idem
11-06-1790 Götheborgs Allehanda Meijerfeldt i Finland idem
06-07-1790 idem Meijerfelt hast nädig skrifwelse idem
03-07-1790 Stockholmsposten
etc. etc. etc.
Kymmenegård 27-06, Underdånig Rapport til Kongl. Maj:t idem
27-07-1790 Götheborgs Allehanda Intagit Kymmenegård eller Högfors=Passet idem
19-11-1790 idem Ode til Armeens Flotta, (…) af Wilhelm von Rosenheim (…)  “Med oinskränkt befäl – – Du store Mejerfelt!” idem
19-05-1791 Inrikes Tidningar död på Sätesgården Ugerup ZZ.33. Carl Fredrik 
20-10-1797 Götheborgs Allehanda Stralsund d. 7 Octob. Meyerfelt och straxt därefter kom den Kongliga Bruden ZZ.35. Johan August
03-10-1798 Inrikes Tidningar Ystad 19/9 Passagerare. Från Stralsund. Grefwe samt des Grefwinna idem
01-05-1799 idem dubba En af Rikets Herrar, Fältmarskalken idem
20-0513-06 & 07-06-1800 Dagligt Allehanda Af Trycket var utkommit och finnes i Deleens Bokhandel: “Tal öfwer (…) krossades.” Kostar häft 8 β. idem
03-03-1803 Posttidningar Barnekowschke Geschwister-Kinder als Allodial-Erben Nehringen idem 
21-02-1806 Inrikes Tidningar Gustaf Löhtberg Silfwer=medalj för 20 års tjenst på Näsby  idem
14-04-1817 Dagligt Allehanda  Fruntimmer (…) Grefwinnan Mejerfeldts Hus wid Drottningsgatan idem
27-09-1817 Posttidningar Bouppteckning Meyerfeldt-Sparre ZZ.35. Johan August 
05-03-1818 Dagligt Allehanda Auktion Drottninggatan No. 2 idem 
10-02-1826
25-09-1826
Post- Och Inrikes Tidningar Pensionbref fröcken Anna Sophia Forsell idem
18-08-1827 idem Meijerfelts Arfwingar ZZ.4. Wolmar Johan
26-04-1844 Aftonbladet gifte sig med grefve Pipers svägerska ZZ.3. Johan August
30-08-1844
31-08-1844
idem Ulricæ Eleonoræ krönung, Upsala d. 17 Martii 1719 idem
25-07-1850 Aftonbladet Min söta Clas ZZ.35. Johan August
29-08-1855 Folkets Röst Litet af hvarje idem 
25-02-1857 Post- Och Inrikes Tidningar etc. etc. etc., Meijerfeltska Arfwet ZZ.4. Wolmar Johan
28-02-1857 Folkets Röst idem idem
29-02-1860 Helsingborgs-posten Prosten Willins Tal, (…) Och Ducker, Mejerfelt ZZ.35. Johan August
04-04-1860 Karlshamns Allehanda Slaget vid Helsingborg ZZ.3. Johan August
22-04-1862 Nya Dagligt Allehanda Meijerfeldtska Papperen idem
11-06-1862 idem Meijerfeldtska Papperen idem
11-04-1867
12-04-1867
Lunds Weckoblad
Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning
Mejerfelt uppsatt en schäferi på sin egendom Söfdeborg idem
29-06-1867 Aftonbladet Professor Gabriel Rein har nyligen aflidit. (…) öpnandat af de Meijerfeltska papperen idem
15-02-1873 Dagens Nyheter General Mejerfelts bröllop (1707) ZZ.3. Johan August
23-07-1873 idem Carl den 12:te ridt från Radom idem
30-01-1874 Blekingsposten Generalen grefve Mejerfelts bröllop idem
18-06-1878 Post- Och Inrikes Tidningar Norrbotten Reg. Porträtt ZZ.35. Johan August
31-08-1882 Jönköpings Tidning Svärdet Carl XII hemfördt från Bender ZZ.3. Johan August
14-08-1885 Stockholms Dagblad Kellgren idem
10-10-1885 Sydsvenska Dagbladet 1720-talet övergick Söfdeborg till Mejerfeltarne ZZ.3. Johan August
26-01-1888 idem Ett minne af en furstens kärlek ZZ.34. Anna Cartharina
27-09-1891 Stockholms Dagblad Hvilken år 1782 sålde Östanå till kommerserådet Simon Hebbe  ZZ.35. Johan August
23-09-1893 Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning Karl XII:s karaktär i rysk belysning ZZ.3. Johan August
18-04-1895 Karlshamns Allehanda Kellgren ZZ.35. Johan August
19-04-1898 Arbetet Hvad de gamla karolinerna sade om ordensväsendet ZZ.3. Johan August
26-02 & 27-02-1900 Svenska Dagbladet Stor auktion å Vapen-, Konst-, Mynt- och Medaljsamling (…) H. Bukowski (…) Grefvinnan Augusta Sparre, Louise M. ZZ.35. Johan August
10-05-1900 Dagens Nyheter Konstauktionen efter H. Bukowski porträtten JAM & LAS målade af Aud Ekman 625 kr idem
07-09-1902 Svenska Dagbladet som sålde Östanå 1782 den 21 september för 46.000 riksdalder specie till kommercerådet Simon Bernhard Hebbe idem
09-03-1906 Korrespondenten Grefvinnan von Äscheberg, från 1724 af grefve Mejerfelt ZZ.3. Johan August
10-05-1910 Svenska Dagbladet fältmarskalken odh ägdes mot slutet af 1780-talet af grefve J A Mejerfelt d y ZZ.35. Johan August