Bibliotheken

AZB. ARCHIEVEN ZWEDEN BIBLIOTHEEK

Kungliga  ***   Lund   ***   Uppsala

SE.S. Kungliga Biblioteket

CODE DOCUMENT DATUM PERSOON
  RIKSDAG
  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll 1521-1861.
  Svenska Riksdagsakter 1719-1800. 
  Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia, “Handlingar rörende Skandinaviens Historia, 40 delen, Stockholm 1816-1860 en “Historiska Handlingar”, 41 delen, Stockholm 1861-1979.
HS HANDSKRIFTSAMLING
Engeströmska Samling
   
B.VII.1.1. Meijerfelt, Johan August, f.1664 d.1749, generalguvernör Grefve J- A- M-:s brefväxling. Fol. Mest afskr 1705-1735
JAsr
Svenska Samling    
Helsingborg 1710, Vitt. Sv. Ex B vers Kgl. Carl XII Br. 1700-1829 FOL 1710 1710 JAsr
Örebro Stads Kämnärs-Råtts Prot. SB17: 850708a26 Jurid. Sv. Rätteg. Handl. (Br) 02-12-1794 Axel F
Dep. 269, vol. 7:1 Samfundet / Societas svecana, Pro Fide et Christianismo  1772 JAjr
Ep. E 10, vol. 3 Brief aan Lars von Engeström, (1751-1826)   JAjr
Ep. K 6, vol. 1-6 3 brieven aan Carl Nathanel af Klercker   JAjr
KB1/1 Autografsamlingen
Brief Stockholm
Brief Stralsund
Brief aan baron Strömfelt
Besluit Eric Larson Gröning
Brief Stockholm
Huisleraren CFjr en JAjr
Brief Stockholm

Brief
Brief aan graaf Tessin
Brief aan
baron Stackelberg
Brief aan baron Strömfeldt

05-03-1720
08-05-1721

04-08-1722
05-04-1725
24-05-1732
01-10-1741
02-03-1746
1755
02-01-1769
04-01-1789
06-06-1790

JAsr
idem
idem
idem
idem
idem
idem
CFjr
JAjr
idem
idem
KB1/37
Ur Edelcrantz’ska papperen: Kungl. Maj:t Gustav IV Adolf, kung av Sverige, “Tal, hållit af konungen uti ordens-capellet i Stockholms slott den 29 april 1799, då til riddare af Seraphimer Orden dubbades en af rikets herrar … Johan August Meyerfelt”, Svenska Academien. Kongl. Tryckeriet Stockholm
29-04-1799 JAjr

Lund Universitetsbibliotek

 

Georg Adlersparres arkiv

1:13 Historiska Samlingnar: Rapporter av fältmarskalken greve Johan August Meijerfeldt under ryska kriget JAjr
321370

Christian Ludvig von Aschebergs arkiv

 

18 originalbrev  från Karl XII, delvis skrivna med chiffer

1704-1712 JAsr
 

3 originalbrev från Hans Henrik von Liewen (1664–1733)

1711–1713 JAsr
 

2 originalbrev från Christoffer Martin von Schwalch (1649–1720)

1711 JAsr
 

1 originalbrev från Gustaf Adam Taube (1673–1732)

1713 JAsr
 

Memorial till Kungl. Senaten ( koncept)

odaterat JAsr
 

8 original skrivelser och brev från Karl XII till Kungl. Senaten, Pommerska regeringen, Jürgen Mellin, Gustaf Adam Taube, Magnus Stenbock, Germund Cederhielm, Anders Leijonhielm, Per Stierncrantz, Georg Reinhold Patkull, Anders Sparfelt. 18 st.

1711–1718 JAsr
 

Memorial från Hans Henrik von Liewen till kungen och senaten (2 avskrifter)

1711 JAsr
1 originalbrev till Ascheberg rörande fälttåget i Norge samt A’s därunder inträffande onåd och arrestering m.m. 1718 JAsr

Uppsala Universitetsbibliotek

DOCUMENT DATUM PERSOON
Handskriftsavdelningen
  Handskriftsindex  
F
Sveriges historia efter 1697
 
103
Handlingar till Sveriges politiska historia 1704-1709. Arrester om hans dragonregementes välförhållende 1704
 JAsr
104
Handlingar till Sveriges politiska historia 1710-1712. Underteckning vid Alt-Stettins postkontor om ett förloradt bref 09-04-1712  idem
109
Handlingar till Sveriges politiska historia 1710-1714. Bref till Hertig Carl Fredrik af Holstein dat. Stralsund & Bref fr. Karl XII dat. Timmertasch att ej intaga …mande besättning i Stettin 07-07-1710 resp. 10-08-1713  
175
Concepter bref, skrifvelse, ordres, pass till index
1711-1712 idem
176
Idem till index
1713-1714 idem
177
Idem till index
1715-later idem
178
Svenska Kongl. Personer och Myndigheter idem
179
Utländska Fürstar och Mundigheter idem
180
Bref A-C fol
idem
181
Bref D-E fol
idem
182
Bref F-K fol
idem
183
Brief L fol
idem
184
Bref M-P fol (Meijerfeltska papperna gåfvor 1833 af J. Montgomery och hans hustru E. Sparre)
idem
185
Bref R-Sch fol
idem
186
Bref S fol
idem
187
Bref Gen. Löjtn. M. v. Schoultz fol
1711-1715 idem
188
Bref. M. Vellingk fol
1711-1722 idem
189
Bref T-Ö fol
idem
190
Bref A-B qv
idem
191
Bref C-J qv idem
192
Bref K-P qv
idem
193
Bref R-Ö qv
idem
194
Bilagor. Tidningar qv. Bref till honom 1 mil fr. Zadnieck och krigsrörelserna Und. från Amalia Schack, Thomas Funck, Cap. Th. de Beaulieu, Löjtn. Chr. Matthies, fendr. Hübner ock Zander.
1711 idem
195
Handlingar angående Pommerns f:orvaltning fol idem
196
Handlingar om försvardsverket i Pommern 1711-1715 idem
197
Handlingar om Pommerska fästningarne
idem
198
Bref till Stats-Sekretaren Löwenheim
1711-1720 idem
255
Handlingar till Sveriges politiska historia 1731-1734, Bref från Fredrik I 03-03-1733 idem
274
Handlingar till Sveriges politiska historia 1718-1724, Bref fr. Ulrica Eleonora
  idem
277
Handlingar till Sveriges politiska historia 1743-1754. Kongl. bref till honom om mottagande af Arfprinsen Adolf Fredrik i Stralsund
01-05-1749
 
456
Vol. 47. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. IV. Finska Kriget. I. 6. Skrifvelser från … Mejerfelt 27-07 t/m 11-09-1788 JAjr
458
Vol. 49. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. VI. Finska Hufvudarméen 1789. 1. Arméens Högra Fördelning. 1. Bref och rapporter från G.A. Mejerfeldt. 8. Rapporter från befälhafvarne i lagred vid Värelä ad 1. 1788-1789
ad 8.
2 t/m 10-10-1789
 idem
460
Vol. 51. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. VIII. Finska Hufvudarméen. 2. Bref och rapporter från befälhafvarne öfver Arméens Högra Fördelning. 06-05 t/m 28-08-1790 idem
531
Otto Wredes Papper. 155r/49. Kon:s skrifvelse till G. Meijerfelt om ryssarnes inlopp i Porcala o. Rajalins ditsändande 11-06-1789 idem
628
Handlingar rörende ryska kriget 1788-1790. “Passage Journal ” &  Bref, Ordres och Rapporter fr. kriget ur hans papper 1788-1790
 
X
Svensk genealogi och biografi  
18
A.A. von Stiernman, “Sveacia Illustris. Slägttaflor öfver de på Svenska Riddarhuset until år …. introducerade ätter i alfabetisk ordning”, del M-O, Mejerfelt
Mejerfelt
240
Svensk biografi i portföljer. Folio.
Meijerfelts papper
 
  Underthänigst Memoria (Meritförteckning, egenhänd.
  JAsr
  Fullmakt vom Kornett
1686
idem
  2. löjnant
1689
idem
  v.d. Pahlens afsked ock pass för honom
1693
idem
  Kong. Wilhelm af Holland kapten fullmakt för honom
1693
idem
  Kong. Wilhelm af Holland majors fullmakt
1698
idem
  Kapitulation för honom und. Otto Wellingk
1700
idem
  Öfverstelöjtnants fullmakt för honom und. Otto Wellingk
1700
idem
   Värfvingspatent und. Otto Wellingk
1700  idem
  Öfverste fullmakt und. Carolus
1702
idem
  Capitulation und. Carolus 17-03, 1704, 1706
idem
  Värfvingspatent und. Carolus 1704
 idem
  Generalmajors fullmakt und. Carolus
1704  idem
  Respass för honom för resan till och från Turkiet
1709-1711
  Utgifter under hans resa till Bender
1710-1711
idem
  Generallöjtnants fullmakt för honom und. Råds
1709
idem
  Öfverkommendrats fullmakt i Stettin för honom
1710
idem
  Kongl. Öfverste fullmakt i Pommern
1710
idem
  Generallöjtnants fullmakt und. Carolus
1710
idem
  Kungl. pass för honom 1711 idem
  Fullmakt (Kongl.) att van Vice-Gouvernör i Pommern 1711 idem
  Kongl. Generals fullmakt för honom
1711 idem
  Specification och inventarier öfver saker sända för honom och ge3n. löjtn. Axel Sparre
1712-1715
idem
  Kongl. guvernörgenerals fullmakt i Pommern
1713
idem
  Kongl. Rådsvocation för honom
1713
idem
  Kongl. Bref till Envoyé Dietmar om hans angelag.
1729
idem
      idem
REA000
135475
Kategori: Person (släkt, samlare). Samhällsadministrativt arbete (GENERALGUVERNÖR). Kategori: Person (släkt, samlare). Militärt arbete (GENERAL), 24 delen
JAsr
REA000
137796
Westinska Sammlingen (persoon/geslacht) Meijerfeldt